Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona

Aprovació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de desembre ha aprovat la verificació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona.

El text refós del Pla especial obeeix a les indicacions rebudes per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. Es va aprovar provisionalment en ple. El seu objectiu és la reactivació econòmica d'un edifici a ocupació mitjana, ampliant usos compatibles.

L’objecte del text refós és suprimir normativament els usos de caràcter col·lectiu previstos per a la planta soterrani -1 que computin a efectes d’edificabilitat, per tal de no alterar el sostre màxim ja consolidat d’aquest àmbit, complint amb la prescripció de la resolució de CTUAMB de data 10 de juliol de 2010.

Aquest Pla especial té el seu origen en la primera meitat de l’any 2012, endegant les possibilitats de l’ampliació d’usos a l’edifici delimitat pels carrers Pau Vila, Pompeu Fabra i Corders i la manera en què és pogués fer una agrupació d’empreses amb usos combinats industrials i terciaris que és considerava prou lògica dins de la volumetria fragmentada de l’edifici.

Donada la dilatada tramitació i els canvis que s’han produït al llarg del temps en què el pla especial s’ha mantingut en tràmit obert, es proposa una nova tramitació del document que s’adapta a la situació urbanística actual de l’entorn.

El Pla especial consisteix en l’ampliació dels usos autoritzats dins la parcel·la industrial edificada i augmentar el nombre d’activitats amb la finalitat de concretar els usos a implantar en funció de la seva tipologia i la posició dins de l’edificació, proposant una agrupació d’empreses que inclogui tant l’ús industrial com el comercial, oficines, cultural, recreatiu i esportiu.

La superfície de la parcel·la és de 2.855 m² i el sostre edificat de 7.146 m². L’edifici industrial objecte del present planejament es troba en l’extrem d’un sector industrial accessible des de fora del sector i en contacte directe amb una àrea residencial.

Les característiques volumètriques d’aquest edifici permeten una misticitat d’usos de molt diferent tipus. Aquest Pla especial proposa la regulació de l’agrupació d’empreses admetent la convivència dels usos: industrial de 1a i de 2a categoria, i els usos comercials, oficines, culturals, esportius, i recreatius.

L’edifici es va construir com contenidor de diverses activitats en règim de lloguer. La volumetria respon als objectius de la proposta actual, ja que combina espais de diferent tipologia i una oferta de places d’aparcament important que es complementa amb la facilitat d’accés dins la trama viària del sector de llevant de la ciutat.

Actualment les condicions d’ocupació de l’edifici es troben al 50% i la proposta planteja ampliar l’ús industrial amb alguns dels usos admissibles de l’article 311.2a: comercial, oficines, cultural, esportiu i recreatiu, que es justifica per la posició de l’edifici que es confrontant a una zona residencial i preveu un número d’activitats en relació al tipus d’ús i la seva posició dins de l’edifici.

La proposta presenta un equilibri pel que fa als interessos públics i els privats propiciant l’opció d’activitats més pròximes a l’ús del ciutadà, serveis, venda al detall, oferta cultural, esportiva o espais per activitats socials, tot i mantenint l’activitat industrial compatible amb l’habitatge, reduint l’impacte de la indústria davant els àmbits residencials.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 23 de desembre de 2020