Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 22 de desembre de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 22 de desembre de 2020.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de novembre per via telemàtica

Aprovació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de desembre ha aprovat la verificació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona.

El text refós del Pla especial obeeix a les indicacions rebudes per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. Es va aprovar provisionalment en ple. El seu objectiu és la reactivació econòmica d'un edifici a ocupació mitjana, ampliant usos compatibles.

L’objecte del text refós és suprimir normativament els usos de caràcter col·lectiu previstos per a la planta soterrani -1 que computin a efectes d’edificabilitat, per tal de no alterar el sostre màxim ja consolidat d’aquest àmbit, complint amb la prescripció de la resolució de CTUAMB de data 10 de juliol de 2010.

Aquest Pla especial té el seu origen en la primera meitat de l’any 2012, endegant les possibilitats de l’ampliació d’usos a l’edifici delimitat pels carrers Pau Vila, Pompeu Fabra i Corders i la manera en què és pogués fer una agrupació d’empreses amb usos combinats industrials i terciaris que és considerava prou lògica dins de la volumetria fragmentada de l’edifici.

Donada la dilatada tramitació i els canvis que s’han produït al llarg del temps en què el pla especial s’ha mantingut en tràmit obert, es proposa una nova tramitació del document que s’adapta a la situació urbanística actual de l’entorn.

El Pla especial consisteix en l’ampliació dels usos autoritzats dins la parcel·la industrial edificada i augmentar el nombre d’activitats amb la finalitat de concretar els usos a implantar en funció de la seva tipologia i la posició dins de l’edificació, proposant una agrupació d’empreses que inclogui tant l’ús industrial com el comercial, oficines, cultural, recreatiu i esportiu.

La superfície de la parcel·la és de 2.855 m² i el sostre edificat de 7.146 m². L’edifici industrial objecte del present planejament es troba en l’extrem d’un sector industrial accessible des de fora del sector i en contacte directe amb una àrea residencial.

Les característiques volumètriques d’aquest edifici permeten una misticitat d’usos de molt diferent tipus. Aquest Pla especial proposa la regulació de l’agrupació d’empreses admetent la convivència dels usos: industrial de 1a i de 2a categoria, i els usos comercials, oficines, culturals, esportius, i recreatius.

L’edifici es va construir com contenidor de diverses activitats en règim de lloguer. La volumetria respon als objectius de la proposta actual, ja que combina espais de diferent tipologia i una oferta de places d’aparcament important que es complementa amb la facilitat d’accés dins la trama viària del sector de llevant de la ciutat.

Actualment les condicions d’ocupació de l’edifici es troben al 50% i la proposta planteja ampliar l’ús industrial amb alguns dels usos admissibles de l’article 311.2a: comercial, oficines, cultural, esportiu i recreatiu, que es justifica per la posició de l’edifici que es confrontant a una zona residencial i preveu un número d’activitats en relació al tipus d’ús i la seva posició dins de l’edifici.

La proposta presenta un equilibri pel que fa als interessos públics i els privats propiciant l’opció d’activitats més pròximes a l’ús del ciutadà, serveis, venda al detall, oferta cultural, esportiva o espais per activitats socials, tot i mantenint l’activitat industrial compatible amb l’habitatge, reduint l’impacte de la indústria davant els àmbits residencials.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de suport i solidaritat a les persones afectades per l’incendi de la nau del Gorg

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de desembre una moció de suport i solidaritat a les persones afectades per l’incendi de la nau del Gorg.

La moció proposa els següents acords:

1. Mostrar per part d’aquest consistori tota la Solidaritat així com la nostra disponibilitat per col·laborar amb tots els veïns i veïnes víctimes i afectats per aquests fets tràgics que han ocorregut a la nostra ciutat.

2. Agrair a tot els serveis públics d’emergències i d’atenció social de totes les administracions que ha intervingut la seva professionalitat davant d’una gran tragèdia com la de l’incendi de la nau.

3. Exigir al Govern municipal que activi immediatament actuacions globals i transversals que puguin donar respostes adequades a les diverses situacions de cada una de les persones que han estat afectades per l’incendi.

4. Instar a totes les Administracions, des de la local fins a l’europea, a impulsar tots els canvis legislatius necessaris per evitar una altra tragèdia com la que hem viscut a Badalona.

5. Demanar al Govern Municipal de Badalona que coordini i lideri la resposta conjunta amb les altres administracions públiques d’àmbit supramunicipal.

6. Reprovar el govern de Badalona del Partit Popular pel seu discurs deshumanitzador i de criminalització de les persones afectades i la seva manca d’empatia a les víctimes de l’incendi i refusar qualsevol intent de fer ús partidista de la tragèdia.

Reprovar a les Regidores del govern del Partit Popular, que han protagonitzat actituds intimidadores davant d’una periodista, i per la seva manca de respecte als professionals del periodisme que exerceixen el dret a la informació.

7. Comunicar aquets acords a totes les entitats socials i col·lectius que estan actuant a la ciutat especialment als que estan donants resposta als afectats per l’incendi, a la FAVV, als Sindicats més representatius i al Govern de la Generalitat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-Avancem-MES; Guanyem Badalona en Comú i del Partit Socialista de Catalunya, amb els vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 23 de novembre de 2020