Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts, 22 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts, 22 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 22 de desembre, a les 18 hores, una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid 19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de novembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 Aprovar l’acta número 21, corresponent a la sessió extraordinària de 6 de novembre de 2020; l’acta núm. 22, corresponent a la sessió extraordinària de 9 de novembre de 2020; l’acta número 23, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 12 de novembre de 2020 i l’acta núm. 24, corresponent a la sessió ordinària de 24 de novembre de 2020.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA per subministrament elèctric.

3. Reconeixement de crèdit per a l’aprovació factura pel contracte d’obres al Gran Sol.

4. aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA - NIF/CIF A66098435, corresponent al servei de manteniment ordinari de l’espai públics, planificació, coordinació, control avançat del drenatge urbà (explotació dipòsit Estrella) durant el mes de novembre de 2019.

5. Aprovar la verificació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona.

6. Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

7. Reconeixement de crèdit de la facturació del subministrament de carburants pels vehicles de la flota municipal del mes de febrer de 2017.

8. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, mitjançant procediment obert, per a l'adjudicació de concessió administrativa de l'ús privatiu d’un bé de domini públic - subsòl de les finques de titularitat municipal situades entre les illes 15-16 del PE Port de Badalona, amb la finalitat de construir, gestionar i explotar un aparcament subterrani--, amb les modificacions introduïdes el desembre de 2020, de l’expedient de licitació i obertura del procediment d’adjudicació.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

9. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per Q MATIC SISTEMAS, S.A., del servei de cues al SAC i altres departaments de l’Ajuntament de Badalona (Periode: 01/12/2019 al 31/12/2019).

10. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU – TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU, amb CIF U87058491, per un import total de 1.996,50,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum telefònic dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’exercici corresponent.

11. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU – TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU, amb CIF U87058491, per un import total de 2.919,61,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum telefònic dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’exercici corresponent.

12. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de 2.580,95,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’exercici corresponent.

13. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de 728,85,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’exercici corresponent.

14. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de 1.102,30,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’exercici corresponent.

15. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

16. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA amb CIF A61797536, per un import total de 1.436,79,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum de gas dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’exercici corresponent.

17. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura de gas 2017.

18. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA, amb NIF ES-A50878842 corresponent al pagament del 4 trimestre del 2019 de la subscripció a la plataforma d’hisenda local EsPúblico.

20. Factures per consultes Registre de la Propietat 2 i 3 de Badalona any 2019.

21. Aprovar un reconeixement de crèdit per al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 5 places de caporal de Guàrdia Urbana.

22. Concessió de compatibilitat al Sr. Ricard Brotat Jubert.

23. Adopció de l'acord de compromís entre el Servei de Seguretat i la representació sindical de l'Ajuntament de Badalona.

24. Ratificar l'acord de Mesa General de Negociació de 14 d'octubre de 2020, autoritzar l'increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, fixar la quantia màxima d'aquest fons addicional i aprovar-ne la distribució.

25. Reconeixement de crèdit per aprovar la factura de la Fundació Intermon Oxfam pels mocadors solidaris de les festes de maig de 2019.

26. Donar compte del Pla anual de control financer per a l’exercici 2021.

27. Aprovar el reconeixement de crèdit, l'expedient i la factura relativa al manteniment de la gespa artificial dels camps de futbol 11 i 7 de Badalona (del 01 al 31 de Desembre 2019).

28. Proposta d’aprovació de les factures de subministrament de gas al Complex Esportiu Montigalà de l’any 2019 per part de l’empresa Gas Natural Servicios SDG,SA.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els grups municipals de Partit Socialista, Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-Mes, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya Badalona de suport i solidaritat a les persones afectades per l’incendi de la nau del Gorg.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 18 de desembre de 2020