Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 24 de novembre l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

La Modificació puntual de les Normes es planteja amb l’objectiu de possibilitar l’execució d’obres als patis interiors d’illa o espais no edificables de les parcel·les en edificis existents, per tal de suprimir les barreres arquitectòniques.

La Modificació puntual de les Normes del PGM abasta tot àmbit de Badalona i es formula per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona.

La necessitat d’aquesta modificació puntual de les normes es justifica per l’obligatorietat de resoldre els problemes d’accessibilitat a tots els llocs i edificis segons disposen les normatives vigents per tal que tots els edificis existents en l’àmbit municipal de Badalona puguin adaptar-se a les exigències mínimes d’un nivell de confort d’habitabilitat que, d’altra banda, legalment ja és obligatori.

Es proposen els canvis necessaris en les Normes Urbanístiques del Pla General metropolità que permetin assolir les condicions adequades i normativament actualitzades en matèria d’accessibilitat i barreres arquitectòniques. La Modificació s’aplica als articles 223 i 228 de la Secció 1a, precisament, perquè serà aplicable a tots els tipus d’ordenació, ja sigui alineació a vial, volumetria específica o edificació aïllada. Aplicable, per tant, als paràmetres comuns de tots els tipus d’ordenació i totes les claus urbanístiques.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals

Badalona, 26 de novembre de 2020