Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimarts, 24 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimarts, 24 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 24 de novembre, a les 18 hores, una sessió ordinària. Pel context de la pandèmia per Covid 19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari del mes de novembre té el següent ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 20, corresponent a la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2020.

2. Declaració institucional a favor del sistema públic de salut i per una atenció sanitària forta.

3. Declaració institucional pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

4. Declaració institucional a favor de la candidatura de Badalona per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya.

.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

5. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, per un import total de 12.685,48 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, pel servei contractat de subministrament d’energia elèctrica i gas que ha d’abastir l’Ajuntament de Badalona.

6. Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l’empresa EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL per peatge generació de les plaques fotovoltaiques instal·lades a edificis municipals.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit per les factures de consum de gas edifici administratiu corresponent al mes de desembre 2019.

8. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a la facturació del mes de Juny, Juliol 2019, presentada en data posterior al tancament de l’exercici comptable.

9. Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa de 2.192,53€ presentada per l’empresa CATALANA DE CLIMA I C LLONCH, SL, per manteniment de les unitats CARRIER de l’edifici VIVER.

10. Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

11. Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació i l’obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’aprofitament d’aigües freàtiques no potables de l’Ajuntament de Badalona.

12. Reconeixement de crèdit per tal aprovar la factura pendent en la coordinació de les obres d’enderroc Martí Pujol.

13. Aprovar un reconeixement de crèdit pels treballs d’aixecament topogràfic cal carrer Latrilla i Guixeres, contractats i executats en exercicis tancats.

14. Reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, pels subministraments de carburants realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa BPOIL ESPAÑA SAU.

15. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

16. Rectificar error material en l’acord de PLE de 28/07/2020 de denominació de vies i espais públics de Badalona.

17. Aprovar el reglament regulador del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona.

18. Nova proposta per aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures incorporades a l’expedient, corresponent a la contractació d’emergència del servei de trasters box de l’edifici de Passatge de la Torre, 16, fiscalitzada per Intervenció amb observacions incorporades a la proposta.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

19. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2020.

20. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per T SYSTEMS ITC IBERIA, SAU ESA81608077 per la quota mensual serveis Cloud Plataforma Tramitació mes de desembre 2019.

21. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per ATTENDRE, S.L., del servei de manteniment i actualització de les llicències del Software de gestió d’Incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils de l’Ajuntament de Badalona (Període: 01/12/2019 – 31/12/2019).

22. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa ABACUS S.C.C.L., per un import total de 1.215,03-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la compra de pissarres magnètiques blanques per les aules de l’antic organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació efectuada en l’exercici 2017, i no pagats en l’exercici corresponent.

23. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. (SEYS), pel Contracte de subministrament del programari Autodesk i Transoft, corresponent al període del 19/12/2019 al 31/12/2019.

24. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa GIMENEZ CAIMARI, MARIA JESUS, per un import total de 1.872,00,-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor de serveis docents per a dur a terme un curs de Capacitació professional adreçat als tècnics/ques del programa UBICAT 2017, i no pagats en l’exercici corresponent.

25. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa FREDITEK.SL, per un import total de 828,85,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació per la reparació de la cambra de congelació de la cuina ubicada a les instal·lacions de la Masia Can Boscà, i no pagats en l’exercici corresponent.

26. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES amb CIF. R5800395E, per un import total de 8.643,60,-€, euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents de Mediació Comunitària per a la formació dels treballadors participants en el programa Treball i Formació – TRFO-18, i no pagats en l’exercici corresponent.

27. Aprovar la creació del Consell General per al Pacte de Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

28. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d'octubre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

29. Aprovar el reconeixement de crèdit, l’expedient i la relació de factures presentades per aigües de Barcelona Emp.Gest. Cicle. Int. De l’Aigua relatives als immobles adscrits al departament de Joventut.

30. Liquidacions de taxes corresponents a les publicacions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona any 2018.

31. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NIPPON GASES ESPAÑA, SLU.

32. Aprovar un reconeixement de crèdit pel manteniment de la e-FACT durant el segon semestre de 2019 a favor de l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU per import de 3.162,86 euros.

33. Aprovar les quotes extraordinàries obres ITE 2018 CP Sant Marc, 18.

34. Reconeixement de crèdit despeses extraordinàries 2019, amb la finalitat de sufragar les obres de rehabilitació derivades de la ITE CP Sant Marc, 8.

35. Reconeixement de crèdit de despeses extraordinàries per l’exercici 2018 i 2019 per fer front a les obres de la ITE de la CP Jaume Ribó, 15-17.

36. Reconeixements de crèdit i la despesa a nom del Notari Sr. Ivan Emilio Robles Caramazana.

37. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures presentades per AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L'AIGUA, per consum d’aigua als locals adscrits a l’Àrea de Serveis Socials i Participació durant el període comprès entre els mesos de setembre a desembre de 2019.

38. Pagament de les factures referents al contracte de serveis per a l'exclusió del projecte de dinamització de les activitats de Nadal del programa cultural territorial de proximitat. Lot 1 i Lot 2. Any 2018.

39. Sol·licitud de compatibilitat del funcionari Alberto Guisado Fernández.

40. Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de les factures de gas del Complex Esportiu de Montigalà durant l’any 2018 a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA per import de 4.358,20 euros.

41. Proposta aprovació factures de subministrament de gas a les instal·lacions esportives des del mes d’abril al desembre de 2018.

42. Aprovació reconeixement de crèdit a favor de Markel International Insurance Company Limited España (W0068002E), assegurança Parc Esportiu Nadal Guernesey2018.

43. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Markel Insurance Sucursal en España (assegurança Carnestoltes 2019).

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

44. Modificació del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, relatiu al subministrament d’energia elèctrica i gas.

45. Aprovació de la proposta de modificació per procediments judicials formulats contra aquest Ajuntament, l’objecte dels quals són els interessos de demora meritats per pagaments de factures.

46. Aixecar el reparament suspensiu plantejat per la Intervenció municipal i ratificar l’acord entre els representants de la corporació i les organitzacions sindicals que forment part de la Mesa General de Negociació, i establir els criteris d’assignació del complement de productivitat, plus de diumenge del personal d’Esports adscrit al Departament d’Instal·lacions Esportives.

47. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercici tancat de 32 factures.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem pel projecte de millora del Parc de les Palmeres.

2. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES i Junts per Catalunya en defensa de les persones afectades per una fuita d'aigua al carrer Sant Gonçal, al barri de Coll i Pujol.

3. Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i ERC-Avancem-MES a favor d’establir un pla de mobilitat concret pel carrer Enric Borràs i els carrers del seu entorn.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar.

5. Moció que presenten els grups municipals PP, PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya, a proposta de les Comunitats Educatives de l’Institut La Riera, escola Lola Anglada, escola Artur Martorell i de la Coordinadora d’Associacions de Veïns del districte 1, FAMPAS, de suport a la comunitat educativa de l’Institut La Riera per reclamar-ne la construcció de l’edifici.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar a l’Ajuntament de Badalona l’arranjament i reobertura immediata de la passera de la Plaça Trafalgar i l’inici urgent de la fase 2 del procés de remodelació.

7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport al teixit esportiu de Badalona davant l’aturada obligada de la seva activitat.

8. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú “Sostre per tothom” de reivindicació del dret a l’habitatge a la ciutat de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 20 de novembre de 2020.