Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i l'adhesió al "Pacto de Teguise"

Moció per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i l'adhesió al "Pacto de Teguise"

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’octubre una moció per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i l'adhesió al "Pacto de Teguise".

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- El municipi de Badalona s’adhereix al “Pacto de Teguise” i ens hi sumem a la petició de reforma del Codi Civil Español per a distingir als animals de les coses, com ho referma el Tractat de Lisboa i al règim jurídic que els atorga el Codi Civil Català.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a modificar les lleis necessàries per a prevenir els casos de crueltat contra els animals, fomentant l’educació en l’empatia i la cultura de la pau i que s’aprovi una Llei Marc de Protecció Animal aplicable a tot l’Estat, que obligui a augmentar els estàndards de protecció.

TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a modificar el Codi Penal i les lleis necessàries per a endurir les penes en casos d’especial crueltat.

QUART.- Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei 1/1996, de 10 de gener, d´assistència jurídica gratuïta per incloure un torn d´ofici específic per la defensa i protecció dels animals que doni cobertura a la necessitat de justícia social en aquests supòsits on la víctima, l’animal, és especialment vulnerable per la seva pròpia naturalesa i per la manca de capacitat, fets que impossibiliten que pugui reclamar la restitució dels seus drets o la petició de mesures contra qui ha lesionat el seu propi benestar.

CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que augmenti els recursos als Ajuntaments per a desenvolupar les polítiques de benestar animal i protecció de la fauna.

SISÈ.- Promoure la formació de les treballadores i treballadors públics per a l’aplicació efectiva de tota la normativa existent, tant en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local.

SETÈ.- Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya així com també ASOA Associació Segona Oportunitat Animal, ADDA Asociacion Defensora de los Derechos de los Animales, FEDAN Federación pro Drets dels Animals i la Natura, FEBA Federación Española para el Bienestar Animal i a BADAGATS.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de setembre de 2020