Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 27 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 27 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el proper dimarts 27 d’octubre, a partir de les 18 hores, la sessió ordinària corresponent al mes d’octubre.

La sessió es farà per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 17, corresponent a la sessió extraordinària i urgent del dia 21 de setembre de 2020; l’acta número 18, corresponent a la sessió ordinària de 29 de setembre de 2020 i l’acta núm. 19, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 8 d’octubre de 2020.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Aprovar l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del procediment obert simplificat per tal d’adjudicar el contracte relatiu a l’accés i utilització d’un software de comptabilitat i gestió energètica dels subministraments energètics, d’aigua i de les instal·lacions generadores d’energia renovable.

3. Aprovar provisionalment el Pla especial d’ordenació volumètrica a la parcel·la situada en el carrer de Seu d’Urgell i el Parc de la Companyia teatral Terrades i Cases de Badalona.

4. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de canvi d’ús al carrer Sant Cebrià 10, soterrani, de Badalona.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit de la Certificació Única i la corresponent factura pels Treballs de deconstrucció–enderroc d’edificacions–casetes del carrer Numància, incloses en la UA-4 del PERI de Sistrells de l'empresa DELTAPUNT 3000, SA.

6. Reconeixement de crèdit de la 6ena. i última Certificació i la factura del contracte de les Obres de Millora de la planta Baixa de la Caci.

7. Reconeixement de crèdit per a l’aprovació factura pels treballs de direcció de Dalt de la Vila.

8. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

9. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

10. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

11. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

12. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

13. Aprovar l’adjudicació del Contracte relatiu al servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona.(Contractació reservada a CET).

14. Aprovar un reconeixement de crèdit pel subministrament de la il·luminació nadalenca, en règim de lloguer, de la plaça de la Vila i la façana de la Casa Consistorial corresponent al període 28/11 a 31/12/2019 a favor de XIMENEZ CATALUNYA, SL.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

15. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa FUNDACIO PRIVADA FORMACIO I TREBALL, per un import total de 9.990,-€, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor relativa a la impartició de la docència del curs d’ Activitats Auxiliars de Magatzem per a la formació dels treballadors/-res participants al programa Treball i Formació – TRFO-18, i no pagats en l’ exercici corresponent.

16. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures d'aigua 2019, dels edificis de casals de gent gran.

17. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura V1975-2019 a favor de Andersen Tax & Legal Iberia, S.L.P amb CIF B46356481, pels honoraris prestats de defensa jurídica i judicials en el procediment abreujat 465/2016-F (JCA 17 Barcelona), interposat per AUTOSERVEI MONTROIG S.L contra la desestimació presumpta de recurs de reposició formulat contra la resolució de data 18.07.2016 de imposició de multa coercitiva per exercir activitat sense llicència.

18. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS, per un import total de 5.955,30€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent a la contractació menor de servei per la impartició dels Serveis Docents de la formació d'un Curs d'Operacions de Gravació i tractament de dades i documents adreçat a treballadors i treballadores del Programa Treball i Formació - TRFO 20179, i no pagats en l’ exercici corresponent.

19. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de setembre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

20. Aprovació rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista per la promoció del bàsquet de l’any 2018 de Associació Esportiva Dosa.

21. Proposta de Resolució justificació Subvenció Finalista 2019 AEE Col·legi Cultural de Badalona per la promoció del bàsquet a la ciutat durant l’any 2019.

22. Aprovar un reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a les factures presentades en concepte d’escriptures de compra venda dels pisos del carrer Empordà, 10 esc. “ 2n 3a i carrer Alfons XII, 782 bloc S1 2n 4a.

23. Aprovar reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la regularització quotes comunitàries local B CP Torrent de la Font, 19-21 a partir d'agost de 2018 (Casal d'avis Morera).

24. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d’import de les factura presentada per CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA corresponent al servei corresponent al servei de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació informàtica per a la gestió integral de Recursos Humans (EPSILON) de l’Ajuntament de Badalona.

25. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Badalona i del personal laboral de l'IMSP, Patronat de la Música i Museu de Badalona per a l'exercici 2019.

26. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per l’empresa Planning General d’Espectacles, S.L. (B-59144824) en concepte del servei per al desenvolupament del Connect’ Art 2019, 7a Fira de joves creadors de Badalona.

27. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL.

28. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa RICOH ESPANA, SL.

29. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa EL CORTE INGLES, SA.

30. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL OFICINA SL.

31. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l’empresa NRD MULTIMEDIA, SL.

32. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa EUROLOTES SA.

33. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l’empresa GIROCOPI, SL.

34. Aprovar diverses propostes de modificació de pressupost.

35. Modificació de pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals – despeses COVID 19.

36. Modificació de pressupost del departament de Protecció Civil .- despeses COVID 19.

37. Regularització de les despeses de gestió-equilibri financer del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD): aprovació de les factures presentades per Badalona Serveis Assistencials,S.A. relatives als anys 2016, 2017 i 2018.

38. Acordar la continuïtat de la prestació del servei de gestió i funcionament de les escoles bressol municipals a l'empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL fins a la licitació del nou contracte, i com a màxim, fins a la finalització del curs escolar 2020-2021.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

39. Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2021, el compromís de despesa de cofinançament, per import de 49.692.80.- euros, pel del programa Treball i Formació .

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per l'activació de la Comissió sobre Nens Robats a Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per garantir el dret a l'empadronament al municipi.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

5. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la posada en marxa del I Pla Local d’Igualtat per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (2019-2023), l’activació del Servei d’Atenció Integral (SAI) i l’aprovació d’un protocol que estableixi els circuits de les actuacions que comporta el deure d’intervenció de l’administració local a la ciutat de Badalona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

7. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per exigir canvis legislatius per a l'erradicació del maltractament animal i l'adhesió al "Pacto de Teguise".

8. Moció que presenta el GM Badalona en Comú Podem per la defensa del projecte funcional del "Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau" en l'Àmbit de les Tres Xemeneies.

9. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 d’octubre de 2020