Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 de setembre de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 de setembre de 2020.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de setembre

Declaració institucional per demanar el canvi de nom del Pavelló de Casagemes pel de Pavelló Municipal Casagemes-Albert Esteve

En iniciar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 29 de setembre es va llegir la següent declaració institucional.

“El 27 d’abril ens va deixar l’Albert Esteve i Esteve. Tenia 58 anys. L’Albert va orientar la seva vida a la formació dels nois i noies a través de l’esport. Ho va fer com a professor d’Educació Física a l’Escola Minguella. I com a Director Tècnic de l’Associació Esportiva Minguella, entitat que va crear amb un grup de pares de l’Escola i que va fer créixer fins assolir una trentena d’equips, essent reconeguda per la Federació Catalana de Basquetbol com l’entitat amb més equips de formació.

Des de l’Escola, va ser el primer continuador del llegat del senyor Pere Gol, el seu mestre de gimnàs. Incansable a l’hora de muntar activitats per fer pinya entre la comunitat educativa, compromès per fer viure el món de l’esport des de la competitivitat fins el companyerisme i donant màxima importància al treball en equip i als valors.

A Badalona va impulsar el Badalona Bàsquet Base. Va contribuir a organitzar les 24 hores de Bàsquet i el Torneig Ciutat de Badalona.

L’Albert va fer gran el bàsquet de formació a tot arreu on va ser. I durant moltes hores ho va fer al pavelló municipal de Casagemes.

És per això, i per homenatjar la seva memòria, que tant des de la direcció de l’Escola Minguella com des de la Junta de l’Associació Esportiva Minguella demanem a aquesta Corporació que consideri anomenar la instal·lació Pavelló Municipal Casagemes-Albert Esteve.”

Aprovació definitiva de la modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 del polígon J, Montigalà- Batllòria de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de setembre la modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 de l polígon J, Montigalà- Batllòria de Badalona.

L’àmbit d’aquest planejament comprèn la parcel·la delimitada per l’avinguda del Conflent, el carrer de la Tècnica, el carrer de la Filosofia i el carrer de Ciència, de superfície 9.179,75 m2. Es formula per iniciativa privada de l'empresa Bon Preu, que és també el promotor d’aquest estudi.

L’Estudi de Detall té com a objecte la modificació parcial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà-Batllòria, aprovat al Ple de l'Ajuntament de Badalona el 18 de desembre de 1991, pel que fa a l’ordenació detallada de l’illa 3, definint la composició volumètrica de l’edificació establint un nou límit d’ocupació per a la implantació d'un hipermercat i una benzinera amb botiga, de l’empresa Bon Preu, S.A.U. Durant el preceptiu període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.

La parcel·la objecte del present Estudi de detall es troba actualment edificada. L'edifici existent, d'ús comercial que ha cessat la seva activitat, es pretén reutilitzar per a la implantació d’un hipermercat amb benzinera associada, adequant-lo al seu ús.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, PSC i Partit Popular, i amb l’abstenció de Guanyem Badalona en Comú.

Pla Especial d’ordenació de volums en el solar de propietat municipal tocant al Complex esportiu de Bufalà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de setembre el Pla Especial d’ordenació de volums tocant al complex esportiu Bufalà. L’àmbit d’aquest Pla especial inclou un solar qualificat com a equipament segons el planejament vigent, situat dins de l’illa delimitada pel carrer de Campoamor, el carrer de la Tècnica, la travessera de Montigalà i el carrer de Muntaner. El solar objecte de l’actuació és propietat de l’Ajuntament de Badalona, té una superfície de 2.710 m² i es situa en continuïtat al Complex esportiu de Bufalà.

La formulació d’aquest Pla és d’iniciativa municipal, que el promou amb la voluntat de cobrir un solar que actualment són pistes a l’aire lliure, amb l’objectiu d’agençar-lo per a la pràctica de l’esport, donant resposta a una necessitat de la ciutat i per tal de superar els dèficits actuals en aquest tipus d’instal·lacions. La redacció ha estat realitzada des de l’empresa municipal de Badalona, Engestur S.A. Durant el preceptiu període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.

L’objecte del present Pla especial és definir les condicions d’edificació per a un solar públic d’equipament que s’utilitza per a la pràctica esportiva, que convé cobrir-lo per a una major funcionalitat de l’espai mantenint el seu ús actual.

El programa funcional de la proposta està condicionat per la forma del solar i per l’existència d’unes pistes esportives, fet que facilita i motiva la implantació d’una edificació de cobriment que permeti la ubicació d’una pista poliesportiva de 1550 m² aproximadament, i els corresponents serveis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú, PSC i Partit Popular.

Modificació de la composició dels grups municipals del Partit Popular, Socialista i Guanyem Badalona en Comú

En el decurs de la sessió plenària celebrada aquest dimarts 29 de setembre s’ha donat compte al Ple de les següents modificacions

  - Modificació del grup municipal del Partit Popular en el sentit que el senyor Xavier García Albiol serà el president de l’esmentat grup, en substitució del senyor Juan Fernández Benítez

  - Modificació del grup municipal Socialista en el sentit que la regidora senyora Teresa González Moreno serà la presidenta de l’esmentat grup, en substitució del regidor senyor Rubén Guijarro Palma i el regidor senyor Christian Carneado Hernández serà el portaveu en substitució de la regidora senyora Teresa González Moreno, amb efectes 1 de juny de 2020.

  - Modificació del grup municipal Guanyem Badalona en Comú en el sentit que la regidora senyora Nora San Sebastián Martínez serà la portaveu de l’esmentat grup, en substitució de la regidora senyora Carme Martínez Ruzafa i el regidor senyor Antonio Flores Fernández de Córdoba serà el suplent de la portaveu, amb efectes 16 de juny de 2020.

La composició dels grups municipals és la següent:

1. Grup Municipal del Partit Popular

President: Xavier García Albiol

Suplent: -

Portaveu: Cristina Agüera Gago

Suplent: -

Membres: Xavier García Albiol

Juan Fernández Benítez

Cristina Agüera Gago

Daniel Gràcia Álvarez

Irene Elena González Poveda

Ramón Riera Macia

Miguel Jurado Tejada

Rosa Bertran i Bartomeu

Rosa del Amo Hernández

Amanda Feria Chica

Florencia Badia Aviño

2. Grup Municipal de Badalona en Comú Podem

Presidenta: Aïda Llauradó Álvarez

Suplent: Rosa Trenado Sánchez

Portaveu: Rosa Trenado Sánchez

Suplent: Aïda Llauradó Álvarez

Membres: Aïda Llauradó Álvarez

Rosa Trenado Sánchez

3. Grup Municipal de JUNTS PER CATALUNYA BADALONA

President: David Torrents Mingarro

Portaveu: David Torrents Mingarro

Membres: David Torrents Mingarro

4. Grup Municipal SOCIALISTA

Presidenta: Teresa González Moreno

Suplent: -

Portaveu: Christian Carneado Hernández

Suplent: Jordi Subirana Ortells

Membres: Teresa González Moreno

Rubén Guijarro Palma

Helena Bayo Delgado

Jordi Subirana Ortells

Andrea Zapata Alfonso

Christian Carneado Hernández

5. Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – AVANCEM – MES.

President: Anna M. Lara i Carmona

Suplent: Àlex Montornès i Torrecillas

Portaveu: Àlex Montornès i Torrecillas

Suplent: Anna M. Lara i Carmona

Membres: Oriol Lladó i Esteller

Àlex Montornès i Torrecillas

Anna Maria Lara Carmona

6. Grup Municipal de GUANYEM BADALONA EN COMÚ.

President: M. Dolors Sabater Puig

Suplent: Nora San Sebastián Martínez

Portaveu: Nora San Sebastián Martínez

Suplent: Antonio Flores Fernández de Córdoba

Membres: M. Dolors Sabater Puig

Nora San Sebastián Martínez

Carme Martínez Ruzafa

Antonio Flores Fernández de Córdoba

Donar compte de l’actualització dels membres de la Comissió Informativa de caràcter Especial del Pla Intern d’Igualtat de Gènere i nomenament dels membres de la Comissió Estratègica de Seguiment del Pla d’Igualtat Intern

S’ha donat compte al Ple de l’Ajuntament de Badalona de la resolució adoptada per l’alcalde el dia 23 de setembre de 2020 d'actualització dels membres de la Comissió Informativa de caràcter Especial del Pla Intern d’Igualtat de Gènere. També s’ha donat compte de la resolució adoptada per l'Alcalde, de data 21 de setembre de 2020, relativa al nomenament dels membres de la Comissió Estratègica de Seguiment del Pla d’Igualtat Intern.

L’aprovació de les comissions implementen el Pla d’Igualtat que ja va ser aprovat en Ple el mes de desembre de 2017 i que és d’obligat compliment per la legislació d’igualtat vigent:

  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

  • Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Les Comissions que s’han aprovat son:

- La Comissió Informativa

- La Comissió d’Igualtat

La Comissió informativa és paritària i la formen els representats polítics de tots els partits (govern i oposició) de l’Ajuntament de Badalona.

La Comissió d'Igualtat és paritària i estarà formada per representants de l’empresa i representants legals de les persones treballadores.

L’objectiu de les comissions és el de vetllar pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de dones i homes a l’Ajuntament de Badalona i, especialment, per a la implementació del Pla d'Igualtat.

Les principals funcions de la Comissió d’Igualtat son:

  • Realitzar el seguiment i avaluació del Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i homes.

  • Elaborar propostes per fer efectiu el principi d'igualtat d’oportunitats

  • Canalitzar les iniciatives i suggeriments proposats per la plantilla en relació a la igualtat d'oportunitats d'homes i dones.

Moció per instar al govern municipal a pactar de forma urgent amb els grups municipals i els agents econòmics i socials de la ciutat un Pla de Reconstrucció social i econòmica per Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció per instar al govern municipal a pactar de forma urgent amb els grups municipals i els agents econòmics i socials de la ciutat un Pla de Reconstrucció social i econòmica per Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- El Ple municipal de l’Ajuntament de Badalona reconeix la necessitat urgent de promoure de manera immediata un Pla de Reconstrucció social i econòmica de la ciutat.

SEGON.-Demanar al govern de la ciutat que convoqui, de forma urgent, una mesa de diàleg per la reconstrucció social i econòmica on estiguin representats tots els grups polítics municipals de la ciutat i tots els agents socials i econòmics de la ciutat.

TERCER.- Instar al govern de la ciutat que, en el termini de dos mesos, presenti el Pla de reconstrucció social i econòmica de la ciutat i totes les actuacions que se’n derivin a aquest ple.

QUART.- Traslladar aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, a la Federació d’Empresaris de Badalona, a les organitzacions sindicals majoritàries de Badalona, a l’Associació de locals d’Oci i Restauració de Badalona La Forquilla i a totes les associacions de comerciants de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots de tots els grups municipals (Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú, PSC i Partit Popular).

Moció per a instar a l’Ajuntament de Badalona a declarar la velocitat de circulació a 30 km en tota la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció per instar a l’Ajuntament de Badalona a declarar la velocitat de circulació a 30 km en tota la ciutat.

La moció proposa els següents acords:

1.- Instar el Govern de Badalona que declari la velocitat de circulació en 30 km en tota la ciutat amb l'excepció d'algunes vies de comunicació principals, tal i com estipulen els estudis tècnics realitzats per l’Ajuntament de Badalona en el darrer any.

2. - Instar el govern de Badalona que doti de partida pressupostària i mitjans tècnics a l'Àrea de mobilitat per a poder dur a terme la senyalització corresponent a la implantació de la mesura.

3. - Traslladar aquests acords a la Mesa de la Mobilitat, al Consell de la Mobilitat, i altres entitats de la ciutat implicades amb la mobilitat sostenible, a la FAVB, Guàrdia Urbana, i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

La moció ha estat aprovada amb els vots dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del Partit Popular.

Moció per a l’actualització de les mesures fiscals ambientals a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció per a l’actualització de les mesures fiscals ambientals a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Incorporar les següents mesures ambientals a la quota de l’IBI:

• Incrementar la durada de la bonificació per disposar d’instal·lacions d’energies netes i renovables a 5 anys.

• Establir bonificacions a la quota de l’IBI per a habitatges eficients d’acord amb la seva classificació energètica independentment de quina sigui la solució tècnica aplicada.

SEGON. Incorporar les següents mesures ambientals a la quota de l’IVTM:

• Establir una bonificació a la quota de l’IVTM del 75% pels vehicles que disposin de l’etiqueta ZERO de la Direcció General de Trànsit.

• Establir una bonificació a la quota de l’IVTM del 50% sobre els vehicles amb l’etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit.

• Establir un augment gradual de la quota de l’IVTM als vehicles molt contaminants durant els propers 10 anys fins a multiplicar-la per dos.

TERCER. Incorporar les següents mesures ambientals sobre l’ICIO:

• Establir una bonificació de fins el 95% de l’ICIO en la instal·lació de panells solars, minieòlica o qualsevol altra instal·lació d’energia renovable, així com mesures que millorin l’eficiència energètica de l’immoble.

• Establir una bonificació de fins el 50% de l’ICIO en obres noves, reformes o ampliació d’habitatges sempre que la producció anual elèctrica per autoconsum sigui com a mínim el 70% del consum elèctric anual de l’immoble. Bonificació del 5% en el cas d’habitatges plurifamiliars per donar servei als elements comuns.

• Establir una bonificació de fins el 50% de l’ICIO en obres noves, reformes o ampliació de l’activitat econòmica sempre que la producció anual elèctrica per autoconsum sigui com a mínim el 30% del consum elèctric anual de l’immoble.

QUART. Incorporar les següents mesures ambientals sobre els residus:

En virtut de la Directiva de la Unió Europea 2018/851 i del Programa Metropolità de Prevenció i Gestió dels Recursos i Residus Municipals (PREMET25) demanem que el govern municipal estudiï la implementació d'aquesta directiva a Badalona, establir un sistema de pagament per generació i bonificacions per autocompostatge, ús de la deixalleria i recollida selectiva lligat al nou contracte de neteja.

CINQUÈ. Fer arribar aquesta moció a la FAVB, Badalona pel Clima i la Taula de la Mobilitat de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del Partit Popular.

Moció per declarar Badalona Àrea amb mercat d’habitatge tens i incorporar mesures a favor d’un lloguer just

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció per declarar Badalona Àrea amb mercat d’habitatge tens i incorporar mesures a favor d’un lloguer just.

La moció proposa els acords següents:

Acords:

PRIMER.- Iniciar els tràmits per declarar Badalona àrea de mercat amb habitatge tens.

SEGON.- Enviar un advertiment a la quinzena de grans tenidors que tenen pisos buits a Badalona advertint-los de la necessitat de posar-los a lloguer.

TERCER. - Donar compliment a la “Moció per la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada” aprovada el novembre de 2019.

QUART. - Convocar el Consell de l’Habitatge de Badalona en la primera quinzena del mes d’octubre.

CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Sindicat de Llogaters de Badalona i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona i a les entitats del Consell de l’Habitatge de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú i amb l’abstenció del PSC i del Partit Popular.

Moció per la continuïtat del model de seguretat de proximitat i prevenció planificada

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció per la continuïtat del model de seguretat de proximitat i prevenció planificada.

La moció proposa els següents acords:

ACORDS:

1) Preservar el model de Guàrdia Urbana vigent, aprovat el 2016 i basat en la proximitat, la prevenció planificada i la resolució de conflictes i un tracte salarial igualitari entre els agents, amb el benentès que qualsevol modificació al respecte ha d’estar subjecte a un procés transparent i participat per tots els sindicats, i membres del Ple Municipal pels canals adients.

2) Preservar i promoure la despolitització del cos policial

3) Informar dels acords d’aquesta moció a tots els sindicats amb representació a l’Ajuntament, a la Conselleria d’Interior de la Generalitat, a totes les Federacions ciutadanes presents a Badalona (d’Associacions de Veïns, de Dones, de Comerciants, Empresaris, de Famílies, i altres) al Consell de la Joventut, a la Taula de la Mobilitat, a la taula pel diàleg interreligiós, a la Coordinadora d’entitats de Cultura Popular i Comissió de Festes així com a tot el teixit associatiu que ha participat a les Jornades de Seguretat de 2016 i a les taules de debat del Pla Director de Seguretat durant 2017-2018.

La moció ha estat aprovada amb els vots dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del Partit Popular.

Moció en suport de les famílies afectades per l’enderrocament de l’edifici del passatge de la Torre

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció en suport de les famílies afectades per l’enderrocament de l’edifici del passatge de la Torre.

La moció proposa els acords següents:

ACORDS:

1) Sol·licitar l’aturada del desallotjament de les famílies afectades de les seves residències actuals ja que en cas contrari es vulnera la responsabilitat municipal davant l’emergència .

2) Sol·licitar al Regidor de serveis socials actuacions municipals per tal de donar resposta davant la situació d’emergència habitacional d’aquestes famílies.

3) Reclamar al govern de la ciutat que no es retiri la prestació social i que es donin les instruccions oportunes als serveis municipals, per a trobar una alternativa i es treballi en la recerca d’una solució per les famílies afectades.

4) Exigir la convocatòria immediata del Consell de l'Habitatge.

5) Reclamar al govern de la ciutat que trobi el mecanisme per evitar un deute de les famílies amb l’Ajuntament, que impedirà l’accés a tot tipus d’ajut per pal·liar seva situació de vulnerabilitat.

6) Reprovar l’acció del govern per la seva poca sensibilitat i compromís amb la situació de precarietat social dels veïns i veïnes de la ciutat.

7) Informar dels acords d’aquesta moció a les famílies afectades així com a totes les entitats socials que treballen per l’emergència habitacional a la ciutat de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del Partit Popular.

Badalona, 30 de setembre de 2020