Twitter Facebook Instagram Youtube

Aquest dimarts 29 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Aquest dimarts 29 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest dimarts 29, a les 18 hores, la sessió ordinària corresponent al mes de setembre.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’esborrany de l’acta número 15, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 21 de juliol de 2020 i l’esborrany de l’acta número 16, corresponent a la sessió ordinària de 28 de juliol de 2020.

2. Declaració institucional per demanar el canvi de nom del Pavelló de Casagemes pel d’Albert Esteve.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Reconeixement de crèdit a favor de l'empresa INJECCIÓ AMAC SL.

4. Donar compte de la resolució número 180/2020 dictada en data 20/05/2020 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, TCCSP) davant la interposició d’ un recurs especial en matèria de contractació (N-2019-397) per part d’ Electricitat Boquet SL contra els plecs que es proposaven per regir el contracte de manteniment integral de les instal·lacions d’ enllumenat públic i altres treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via publica municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona que s’ estava tramitant amb el número d’ indexació 2019/00012591F, desistir de l’ esmentat procediment perquè - segons informe tècnic del Servei de Manteniment d’ Espais públics de data 03/07/2020 - el procediment en qüestió té un defecte en la seva preparació de tipus no esmenable (incompliment d’ allò previst en l’ article 116.4 c) de la LCSP) i a l’ empara d’ allò previst en l’ article 152.4 de la LCSP, aprovar el nou expedient de contractació, la nova licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’ adjudicació del contracte referenciat, relatiu a la prestació dels serveis de manteniment integral de les instal·lacions d’ enllumenat públic i altres treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via publica municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona, procediment que aten les recomanacions del TCCSP efectuades en la resolució esmentada.

5. Ratificar la suspensió de la licitació del contracte de serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en dos lots; aprovació de la modificació i/o esmena dels seus plecs – administratius i tècnics - reguladors i aprovació de la represa de l’ esmentada licitació a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del contractant d’aquest Ajuntament.

6. Servei d’organització i muntatge de la jornada participativa adreçada al públic familiar "La primavera a la Serralada de Marina" 2019.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa ANÈL·LIDES, S.L. SERVEIS AMBIENTALS MARINS amb NIF B-66872508 derivat de compromisos de despeses adquirides en exercicis anteriors, pel servei de monitoratge per activitats dirigides al públic familiar per donar a conèixer la biodiversitat marina del litoral de Badalona mitjançant sortides d’esnòrquel.

8. Aprovar definitivament el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) elaborat per la Diputació de Barcelona pel terme municipal de Badalona, pel període 2020-2025.

9. Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació núm. 12 i la factura del servei de manteniment ordinari de l'espai public, planificació, coordinació, control avançat del drenatge urbà (explotació diposit estrella) corresponent al període de l'1 al 31 de desembre de 2019.

10. Reconeixement de crèdit per Reparar porta de vidre caiguda en façana posterior de l’edifici VIVER.

11. Aprovació definitiva de la modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 de l polígon J, Montigalà- Batllòria de Badalona.

12. Actualització membres Consell municipal d’Habitatge.

13. Aprovació provisional PE ordenació de volums junt al complex esportiu Bufalà.

14. Imposició de sanció per incompliment de la normativa sobre gossos perillosos.

15. Imposició de sanció per incompliment sobre normativa de gossos perillosos.

16. Aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació final i la respectiva factura de les obres de la liquidació de la Coberta enfonsada de la Torre Codina.

17. Modificació composició Mesa de valoració d’emergències econòmiques i socials de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

18. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per a la construcció d'una rampa de fusta amb barana d'acer per millorar l'accessibilitat al Casal de Gent Gran del Raval.

19. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura f20j00135 de data 21.01.2020 a favor de Manjarin Albert, Francisco javier procuradores, honoraris per la representació en el procediment judicial: procediment recurso contencioso ordinario 181/15 seguit davant tsjc, sala seccion segunda contencioso seguido por Ajuntament de Badalona contra Carlos Torres Casas i Maria Isabel Garcia Nuñez, en defensa dels interessos municipals.

20. Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures incorporades a l’expedient emeses per l’empresa FUNDACIO PERE TARRES amb NIF R5800395-E, per un import total de 3.302,20 €, la qual es correspon a l’execució del treballs contractats, realitzats segons especificacions del contracte pel servei de monitors per a la realització de tallers de noves tecnologies en els 12 casals municipals.

21. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura F20-2069 a favor de SEGURA PROCURADORES, SLP ES-B6602842-4, pels serveis prestats de procuradoria.

22. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures 1/2017274, 1/2018091 i 1/2018142 a favor de ARC, DESP.ADV.CONSULT. SLP amb CIF B63039531, honoraris pels serveis prestats per la defensa jurídica i judicial dels interessos muncipals en diversos procediments judicials.

23. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures a favor de PEREZ LOPEZ ADVOCATS ASSOCIATS amb CIF: B6273227, honoraris professionals per la defensa jurídica i jurisdiccional dels interessos municipals dintre del marc del procediment reclamació titularitat dels terrenys ocupatas per la Plaça Alcalde Xifré de Badalona.

24. Aprovar i satisfer el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura per despeses de procuradoria en procediments judicials.

25. Pagament de despeses degudament compromeses per tancament del exercici de 2019.

26. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura presentada per Enginyeria Emser, S.L. del contracte Servei per a la prestació d'assistència tècnica del maquinari i programari dels equipaments informàtics dels casals de gent gran municipals i la Plataforma de la Gent Gran.

27. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures a favor de PERITOS JUDICIALES BARCELONA amb CIF B64307580, dintre del marc del contracte per la defensa juridica i jucidial en el marc dels procediments en l'Àmbit Penal, en la defensa dels interessos municipals.

28. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2020003909 de data 10 de juny de 2020, de designació dels membres de les comissions informatives d’estudi, informe o consulta de caràcter permanent.

29. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2020003717, de 4 de juny de 2020, de modificació de president del Grup Municipal del Partit Popular.

30. Donar compte al Ple de la modificació de la composició del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.

31. Donar compte al Ple de la modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències en les tinences d’alcaldia.

32. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 10 de juliol de 2020, de nomenament de membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

33. Donar compte al ple de les resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de febrer de 2020.

34. Donar compte al Ple de les resolucions signades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

35. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GIROCOPI, SL.

36. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES D'OFICINA INNOVA, SA.

37. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TROFEOS BARCELONA, SL.

38. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa PUBLISERVEI, SL.

39. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa, per import 94,00 euros a favor de l’ISPC, i el full de liquidació incorporat a l’expedient, que correspon al preu públic per a la realització de 2 proves psicotècniques del procés selectiu de 2 places d’inspector/a de Guàrdia Urbana realitzades l’any 2019.

40. Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d’import 633,70€ (exempt d'IVA), a favor de Badalona Serveis Assistencials, SA, en concepte del servei de coordinació i avaluació de 2 persones aspirants que van realitzar les proves mèdiques del procés selectiu de 2 places vacants d’inspector Guàrdia Urbana 2019, que va tenir lloc el dia 26/09/2019, contreta a l’aplicació pressupostària següent del vigent pressupost de despeses.

41. Modificació del pressupost.

42. Reconeixement de crèdit referent als serveis realitzats des de l'inici fins data factura del Programa de dinamització d'activitats culturals a altres equipaments i espais públics dins del Programa Cultural Territorial de proximitat de Badalona. LOT 2.

43. Aprovar un reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la regularització de quotes comunitàries de l’exercici 2019 de la CP Covadonga, 2-4.

44. PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al rescabalament 50% IBI 2019 arrendament 1r pis c/ Sant Miquel, 55.

45. Acceptació de la donació gratuïta a favor de l’Ajuntament de Badalona, de l’habitatge ubicat al nº44 del carrer Santa Madrona de Badalona.

46. Aixecar el reparament, i per tant, la suspensió de l’expedient del contracte menor relatiu a l’adquisició de diversos projectors per la il·luminació dels camps de futbol i dels pavellons de les instal·lacions esportives, plantejat per la Intervenció municipal, i aprovar la factura número 906101429 que va presentar l’empresa ELECTRICIDAD R. PUERTA, SA, per import de 16.204,32 euros (IVA inclòs).

47. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura a favor de l'empresa INFRAESTRUCTURES COSER SL, per a l’execució de les obres de les instal·lacions i implantació en règim de lloguer de mòduls prefabricats provisionals per a dutxes a diverses instal·lacions esportives.

48. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura incorporada relativa a la reparació de la impermeabilització de la zona de dutxes i l'enrajolat vertical dels vestidors de la pista poliesportiva Iris.

49. Aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 Club de Futbol Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

50. Modificació del pressupost.

51. Modificació del Pla Econòmic Financer.

52. Donar compte de la resolució adoptada per l’alcalde el dia 23 de setembre de 2020 d'actualització dels membres de la Comissió Informativa de caràcter Especial del Pla Intern d’Igualtat de Gènere.

53. Donar compte de la resolució adoptada per l'Alcalde, de data 21 de setembre de 2020, relativa al nomenament dels membres de la Comissió Estratègica de Seguiment del Pla d’Igualtat Intern.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per condemnar la fugida del Rei espanyol emèrit Joan Carles I de Borbó.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC Avancem MES per l’actualització de les mesures fiscals ambientals a Badalona.

3. Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Socialista per a instar a l’Ajuntament de Badalona a declarar la velocitat de circulació a 30k en tota la ciutat.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar al govern municipal a pactar de forma urgent amb els grups municipals i els agents econòmics i socials de la ciutat un Pla de Reconstrucció social i econòmica per Badalona.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la continuïtat del model de seguretat de proximitat i prevenció planificada, i en contra la recuperació de la unitat antiavalots.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 28 de setembre de 2020