Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC

Moció en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 una moció en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC.

La moció proposa els següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Badalona posi tots els recursos possibles per la defensa dels seus interessos en el contenciós, partint dels acords i propostes que consten recollits en l’apartat anterior del document:

• Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 28 de novembre de 2016, d’iniciació d’expedient informatiu per verificar i contrastar els fets exposats a l’informe DSP i atorgament de tràmit d’audiència a FCC.

• Proposta de I’instructor de l’expedient informatiu, secretari general de l’Ajuntament de Badalona, de data 18 de setembre de 2017.

• Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2017,

• Resposta del recurs de reposició de data 18 de desembre de 2017 de la Junta de Govern Local en que desestima el recurs de reposició de FCC, i esgota la via administrativa.

2. Que l'Ajuntament auditi la gestió i els sistemes interns de control de contractes i en especial d'aquells contractes amb especial rellevància per als interessos de la ciutadania i de la tresoreria municipal.

3. Reafirmar que les actuacions dels càrrecs electes han de ser sempre coherents amb la defensa dels interessos públics.

4. Assumir que com a representants públics ens pertoca la defensa del personal tècnic, en especial d’aquell que assumeix la tasca d’auditoria i anàlisi dels contractes públics. Sent d’especial interès, pel bon servei públic, que aquest personal se senti avalat pels representants electes en la defensa del millor servei a la ciutadania així com de la tresoreria municipal.

5. Que s'iniciïn els tràmits pertinents per si a la vista de l'informe de la junta consultiva es pogués revisar els imports facturats en anys anteriors i això pogués suposar un estalvi important per les arques municipals.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. Els grups municipals del PP i PSC s’han abstingut.

Badalona, 29 de juliol de 2020