Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per a mercats municipals i encants

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per a mercats municipals i encants

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 la modificació de l’ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per a mercats municipals i encants. La modificació suposarà una reducció important de la taxa pel que fa a les autoritzacions a precari dels mercats municipals. S'ha previst que l’aplicació d’aquesta taxa sigui proporcional a l'envergadura de la parada.

La realitat actual de l’ocupació dels diferents Mercats Municipals de Badalona pel que fa al nombre de parades buides fa necessària la creació de solucions intermèdies, abans d’iniciar un procediment per adjudicar concessions administratives a través de concurrència competitiva o licitació. És per això que una de les vies per tal de fer atractiva l’ocupació de llocs de venda als mercats municipals és l’autorització d’ús a precari per a un temps acotat, previ a l’inici d’un procediment per adjudicar concessions administratives a través de concurrència competitiva o licitació. La flexibilització de les taxes establertes actuals ha de ser una fórmula per tal de motivar als potencials interessats que vulguin optar per aquesta opció.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de juliol de 2020