Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona

Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 informar favorablement el document del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, per a la seva aprovació inicial per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc s’ubicaven indústries i empreses de producció energètica, ocupa una posició estratègica i molt ben comunicada dins de la ciutat metropolitana que li confereix un gran potencial per a localitzar-hi activitats. Amb el tancament de les antigues indústries, s’obre la possibilitat de repensar i transformar aquesta àrea en el marc dels processos de millora del front litoral metropolità.

L’àmbit del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit de les Tres Xemeneies, proposa, per una banda, delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees situades al litoral metropolità de Barcelona, a la franja que queda entre la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit amb el barri de la Mora de Badalona. I d’altra banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran d’aproximadament 102 hectàrees on es troben actualment magatzems i àrees industrials.

El procés participatiu, la base del PDU

El document del PDU, que redacta la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori amb la col·laboració i implicació dels municipis i entitats administratives afectades, en aquest cas, el Consorci del Besòs i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, establirà les condicions per a la remodelació d’aquest tram del litoral. Per tal que l’ordenació d’aquesta important peça de sòl respongui a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, les administracions implicades obren un ampli procés de participació.

Objectius del PDU

El document especifica que els aspectes prioritaris que ha d’afrontar el planejament són:

• Millorar l’accessibilitat i connectivitat de tot el litoral, tant perpendicularment com paral·lel al mar, considerant el tramvia, voreres per a vianants i el carril bici.

• Conservar les Tres Xemeneies com a equipament emblemàtic, desenvolupant-hi usos a nivell sociocultural.

• Implicació de les institucions públiques en el finançament i control del procés.

• Fomentar la gestió transparent del procés de transformació que potenciï la informació i participació ciutadana.

• Desenvolupar equipaments i zones verdes, tot dignificant els actuals.

• Desenvolupar un urbanisme sostenible i amb mixtura d’usos, tot donant prioritat a als usos residencials.

Situació actual

• 27/03/2017 Inici de redacció (Resolució del conseller)

• 18/09/2017 Signatura del conveni de col·laboració entres el Departament de Territori i sostenibilitat, els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs

• 31/01/2018 Document d'objectius, propòsits generals i Avanç

• 27/09/2018 Inici procés de participació ciutadana

• 21/01/2019 Fi procés de participació ciutadana

Dades principals

Els plànols de la proposta del futur planejament defineixen tres franges clarament diferenciades. La franja situada a la part superior de l’àmbit, al costat de les vies del ferrocarril, on s’ubiquen sis unitats de projecte amb els edificis d’habitatge i activitats econòmiques (77.000 metres quadrats), la franja situada a la part central amb quatre àrees per a equipaments que incorporen el poliesportiu ja existent i els edificis de les tres xemeneies i la sala de turbines (36.000 metres quadrats) i la franja situada a la part inferior, més propera a la platja, que es destina a zones verdes i espais lliures (100.000 metres quadrats).

El document fixa un sostre total de 295.000 metres quadrats construïts, donant prioritat a l’ús residencial amb un 65% de l’edificabilitat respecte a l’activitat econòmica (que inclou oficines, comerç i hotels) amb un 35%. Al terme municipal de Badalona es fixa un sostre total de 65.223 m2.

La proposta especifica que dels 1.844 habitatges previstos, 1.106 (60%) seran de règim lliure i 738 (40%) seran d’HPO. Al terme municipal de Badalona dels 408 habitatges previstos, 244 seran de règim lliure (60%) i 164 d’HPO (40%).

Aquesta proposta que serà l’embrió del planejament definitiu del sector es concreta després d’altres dos intents: un primer document impulsat l’any 2010 pel Consell Comarcal de Barcelonès i un segon document impulsat l’any 2016 pel Consorci Besòs.

Dades PDU

Superfície àmbit PDU: 134,4 ha

Edificabilitat: 295.000 m2

Usos: 65% habitatges i 35% d’activitat econòmica

Sostre habitatge: 191.750 m2 – règim lliure: 115.050 m2 - 39% - HPO 76.700 m2 - 26%

Sostre activitat econòmica: 103.250 m2

Total habitatges: 1.844, dels quals 1.106 són de règim lliure (60%) i 738 són d’HPO (40%)

Sistemes: Viari, espais lliures i equipaments

Dades PDU al T.M. Badalona

Superfície àmbit PDU: 71,2 ha

Edificabilitat: 65.223 m2

Usos: 65% habitatges i 35% d’activitat econòmica

Sostre habitatge: 42.395 m2 – règim lliure: 25.437 m2 - 39% - HPO 16.958 m2 - 26%

Sostre activitat econòmica: 22.828 m2

Total habitatges: 408, dels quals 244 són lliures (60%) i 164 són protegits (40%).

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra. El grup municipal de Badalona en Comú Podem s’ha abstingut

Badalona, 29 de juliol de 2020