Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 28 de juliol, sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Badalona

El dimarts 28 de juliol, sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Badalona.

Al Saló de Plens hi seran presents l’alcalde, un representant de cada grup municipal i la secretària accidental de la Corporació

La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 28 de juliol, a les 18 hores, una sessió ordinària. Atesa l’excepcionalitat de la situació actual, el Saló de Plens comptarà únicament amb la presència de l’alcalde, d’un representant de cada grup municipal i de la secretària accidental de la Corporació. La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica.

ORDRE DEL DIA

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

    • Declaració institucional demanant a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al Cap de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al Cap de Bufalà/Canyet.

    • Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia.

    • Declaració institucional per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Orfeó Badaloní en l'any de la celebració del seu centenari.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

5. Reconeixement de crèdit pels treballs contractats i executats en exercici tancat a l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL.

6. Reconeixement de crèdit per a l’aprovació de les factures pels treballs de direcció d’obra de Casa de l’Heura.

7. Aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació i la factura dels Treballs d'Asfaltat provisional del solar situat en el carrer d’Eduard Maristany amb el carrer Mar Tirrena de l'empresa ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

8. Reconeixement de deute per la 4a. i 5a certificació i les corresponents factures de les obres de Millora de la planta baixa de la Caci a l'empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa SERVICIOS GENERALES DE DECORACIÓN, SL per un import de 5.783,80 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, pel servei realitzat corresponent a contractació de la reparació de les cartelleres d’informació de les platges de Badalona.

10. Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) elaborat per la Diputació de Barcelona pel terme municipal de Badalona, per al període 2020-2025.

11. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de GESTIÓ CULTURAL, S.C.P., amb CIF ES-J63458723 per un import total de 3.339,60 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per subministraments efectuats i no pagats en l’exercici corresponent.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AQUALOGY SOLUTIONS, SA, per un import total de 38,19 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel contracte de lloguer i manteniment dels equips de mesura d’aigua del local de «Muebles Rojas».

13. Aprovació provisional Pla de Millora urbana d’ordenació volumètrica a Passatge Fortuny 5-7, reallotjament veïns afectats ARE Sant Crist.

14. Aprovació verificació Nou text refós pla especial ordenació de volums del conjunt Moll de Ponent-Polígon A Port.

15. Aprovació inicial denominació i canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.03.20).

16. Aprovació inicial denominació i canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.07.20).

17. Aixecament reparament suspensiu i aprovació de factura per la direcció de l’obra de Torre Codina

18. Aprovació del reconeixement de crèdit de la 7ena. certificació i de la corresponen factura de les obres de la Torre Codina.

19. L’aprovació inicial del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

20. Aprovació definitiva de les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera considerable la seva activitat a conseqüència de l’emergència de salut pública causada per la COVID-19.

21. Informar favorablement el document del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, per a la seva aprovació inicial per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

22. Aprovar la factura presentada per Swing Maniacs Patrimonial, S.L. per al contracte de serveis de professionals per a la realització d'una exhibició i dinamització del ball swing.

23. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures de gas 2019, dels edificis de casals de gent gran.

24. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de FORMACIÓ INTEL·LIGENT, SLU, per un import total de 14.010,00,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament factura corresponent a la Contractació de la docència relativa a la impartició de l’acció d’aprenentatge integrat: Auxiliar de magatzem i reposició del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’exercici corresponent.

25. Aprovar reconèixer un crèdit a favor d’ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ, per un import total de 8.623,50 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació de la docència relativa a la impartició de l’acció d’aprenentatge integrat: Auxiliar Esportiu del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018,i no pagats en l’exercici corresponent.

26. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., per un import total de 946,66,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de les factures dels serveis d'assegurances d'Accidents personals i Responsabilitat Civil per dur a terme el Programa 30 Plus 2019 i les accions formatives del Programa Complementari de Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020, i no pagats en l’exercici corresponent.

27. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa TEDI GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, S.L., per un import total de 1.920 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents per la impartició dels mòduls d'Aplicació de normes i condicions higièniques sanitàries de la formació dels Dispositius d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’exercici corresponent.

28. Reconeixement de crèdit a l’empresa INSTALACIONES NYCSA, SL per tal de satisfer les despeses per a la prestació dels serveis consistents en el lloguer, transport, lliurament, muntatge de diferents formats i/o punts de llums de decoració nadalenca de diferents carrers comercials del municipi de Badalona per a l'any 2019.

29. Dies de festa per a l'any 2021. Dos dies addicionals: 11 de maig (Sant Anastasi) i 24 de maig (2a. Pasqua).

30. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures 1025 i la 1037 amb relació al contracte de serveis de representació i defensa jurídica i jurisdiccional de l'Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i societats municipals en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu-urbanístics. LOT2.

31. Aprovació de la factura núm. 14 corresponent a la certificació núm. 1 de les Obres de reparació del parament exterior dels nínxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri de Sant Crist.

32. Reconeixements extrajudicials de crèdit per tal d'aprovar la factura del mes de desembre pel servei de recollida i transport de contenidors per l’eliminació de residus dels cementiris de Badalona.

33. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura amb número 1036 en relació al contracte de serveis de representació i defensa jurídica de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals en l'ordre jurisdiccional. contenciós administratiu LOT1.

34. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa LABCOOP, S.CCL, per un import total de 600,-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor de servei per la impartició del Seminari sobre cooperatives adreçat a socis de cooperatives i emprenedors que preveuen crear-ne una, dins el programa Servei Local d'Empresa Badalona 2019, i no pagats en l’exercici corresponent.

35. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa XAVIER OLIVARES VECIANA, per un import total de 1.200,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació de servei de docència del taller formatiu “Màrqueting i vendes per empreses que comencen” Formació dins del Programa Recull d’Activitats de Suport al Teixit Empresarial, i no pagats en l’exercici corresponent.

36. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa MERCHANSERVIS, S.A., per un import total de 4.320,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents per la impartició de tres mòduls de Manipulació de càrregues amb carretons elevadors, transpalets i carretons de mà, adreçats a 45 persones participants del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’exercici corresponent.

37. Reconeixement de crèdit Fra. F20-15 corresponent a la segona certificació i última de les obres de reparació del parament exterior dels nínxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri de Sant Crist.

38. Donar compte al Ple de les resolucions signades des del dia 1 de març i fins al dia 11 de maig de 2020 per l’alcalde, senyor Alejandro Pastor López i els tinents d’alcalde, i les resolucions signades des del dia 12 de maig i fins al dia 30 de juny de 2020 per l’alcalde, senyor Xavier García Albiol i els tinents d’alcalde.

39. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 22 de juny de 2020, de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

40. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental número 2020004366, de 29 de juny de 2020, de nomenament dels membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

41. Reconeixement de crèdit de la factura presentada per DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES, SAU en relació a la pòlissa d’assegurança de contingències climatològiques per al Concert principal (SORAYA I MACACO) que es va realitzar dins de les activitats programades en la FIRA HOLA NADAL el dia 30 de novembre de 2019 al passeig Marítim de Badalona.

42. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 280.468,59 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA.

43. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures que es corresponen a la despesa de subministrament de gas de les instal·lacions municipals de l’exercici del 2019.

44. Reconeixement de crèdit de la factura núm. 19810, de data 20/12/2019, del Programa de dinamització d'activitats culturals a la Xarxa Municipals de Biblioteques dins del Programa Cultural Territorial de Proximitat de Badalona. LOT 1

45. Reconeixements extrajudicials de crèdit- Controladors d'accessos i auxiliars de serveis, LOT 5. Hola Nadal 2019.1

46. Reconeixements extrajudicials de crèdit de la factura corresponent a les tasques realitzades per l'empresa LA PAGE ORIGINAL SL. dins del contracte del servei de disseny i suport gràfic i d'imatge des del punt de vista comunicatiu a les activitats que s'han de realitzar a l'Espai Betúlia durant els mesos de juny i juliol de 2019.

47. Reconeixement de crèdit contractació de controladors i auxiliars d'accessos actuacions musicals Festival de Música Gran Sol (RD CONTROL) juny 2019.

48. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SOLUTECBA 2015, SL.

49. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES D'OFICINA INNOVA, SA

50. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GIROCOPI, SL

51. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa RICOH ESPANA, SL.

52. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BASSO, SA.

53. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VIDRA FOC, SA

26. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

54. Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa a favor d’AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA (NIF A6609843-5), per la relació de factures relatives al subministrament d'aigua dels immobles adscrits al departament de Joventut de l'exercici tancat de l'any 2019.

55. PROPOSTA D’ACORD de rectificació de l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament de Badalona.

56. Reconeixement de crèdit pel pagament de les factures de consum d'aigua 2019-2018.

57. Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 08/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import de 8.119,10 € (IVA inclòs), a favor de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, en concepte de contracte del servei d’assessorament tècnic i administratiu en la prova de coneixements generals i específics al Tribunal Qualificador del procés selectiu de 2 places vacants de treballador/a social.

58. Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 18/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 8.259,12€ (IVA inclòs), a favor del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR), en concepte del servei de coordinació i suport de la prova d’aptitud física del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

59. Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal formulat en informe emès en data 08/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 483,40€ (IVA inclòs), a favor de la Universitat Pompeu i Fabra, corresponent al servei de lloguer d’aules per a la realització de la prova psicotècnica del procés selectiu de 56 places va-cants d’agent de Guàrdia Urbana.

60. Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 18/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 13.987,60€ (IVA inclòs), a favor de l’entitat GAP3 Consulting SCP, titular del NIF J66535659, la realització del servei especialitzat de realització de les proves psicotècniques, per tal d’assessorar el Tribunal Qualificador del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

61. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002862 de 13/04/2020 que aprovava l'actualització de les mesures organitzatives en relació a la situació del COVID-19, arrel de la nova pròrroga acordada RDL 487/2020, de 10 d'abril (exp. 2020/00012512Q).

62. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002661 de data 31/03/2020 que aprova l'ampliació de les mesures adoptades en la crisi sanitària en aplicació del que disposa la disposició addicional primera del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials (exp. 2020/00011830R).

63. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002336 de 17/03/2020 que aprova els serveis mínims públics essencials per la gestió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 (exp. 2020/00011327G).

64. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 20200002641 de data 27/03/2020 que aprova la pròrroga de les mesures urgents d'adequació dels sistemes de treball a les emergències derivades de l’excepcionalitat de l’estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat per la crisi sanitària del COVID-19 i la seva repercussió a la corporació municipal, aprovades per Resolució de data 15/03/2020.

65. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 20200002321 de data 15/03/2020 que aprova les mesures urgents d'adequació dels sistemes de treball a les emergències derivades de l’excepcionalitat de l’estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat per la pandèmia de l’extensió del coronavirus i la seva repercussió a la corporació municipal (exp. 2020/00011274C).

66. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020003154 de data 25/04/2020 que aprova la pròrroga de la Resolució 2020002862 de 13 d’abril de 2020, d’actualització de les mesures organitzatives en relació a la COVID-19, fins a les 00:00 del dia 10 de maig (exp. 2020/00013255T).

67. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020004341 de 29/06/2020 que aprova l'establiment les modalitats de treball seran presencials i no presencials, durant el període de vigència d'aquesta resolució, d'acord amb les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària per la COVID-19 (exp. 2020/00019639J).

68. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020003804 de 06/06/2020 que aprova la pròrroga de la continuïtat de l’estat d’alarma decretat en data 6 de juny, fins al 21 de juny de 2020 a les 00:00 hores, així com el restabliment dels serveis municipals i el desconfinament gradual del personal de la corporació municipal (exp. 2020/00016857Z).

69. Proposta aprovació subvenció finalista 2019 Consell Esportiu del Barcelonès Nord.

70. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures del subministrament d’aigua de les Pistes d’atletisme de l’any 2017.

Propostes

71. Personar-se en qualitat d’ACUSACIÓ POPULAR al procediment Diligències Prèvies 765/2020-F del Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona.

72. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 22, reguladora de la taxa per mercats municipals i encants i núm. 12, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i les instal·lacions.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar pels alumnes de Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de l’obligat compliment de les mocions d’àmbit local aprovades en el Ple municipal.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al Govern municipal que la regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria de Feminismes i Igualtat.

4. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al govern d’Espanya a no apropiar-se dels recursos de les entitats locals.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Seguiment del ple per Internet

Els mitjans de comunicació no podran accedir a la sessió de forma presencial a causa de les mesures sanitàries establertes en la situació actual. El ple ordinari d’aquest dimarts es podrà seguir de forma telemàtica a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

Badalona, 24 de juliol de 2020