Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció sobre la modificació de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Moció sobre la modificació de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar el Govern de l’Estat i els grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021.

Segon.- Instar el govern de l’Estat i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la mencionada llei per tal que aquelles corporacions locals que disposin d’una situació financera sanejada, i disposin de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els puguin aplicar lliurement, i que aquesta aplicació no afecti al càlcul de l’estabilitat pressupostària de les entitats.

Tercer.- Informar d'aquests acords al Ministeri d’Hisenda i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat i a totes les entitats municipalistes.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juliol de 2020