Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona.

L’interès públic de la proposta manté el mateix interès amb què es va iniciar la proposta, en la Modificació del Pla general metropolità del sector de Can Colomer i entorn, aprovada el 17 de novembre de 2010, que reduïa la pressió edificatòria en uns terrenys que constituïen frontera entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable de la Serralada de Marina, de tal manera que la major part del sostre que s’hagués construït segons les previsions del Pla general metropolità es trasllada a terrenys dins de la ciutat de propietat municipal majoritàriament, terrenys que es compensen al sector de Can Colomer incrementant la superfície d’equipament i espais lliures.

En cadascun dels àmbits on va a parar els sostre que no es construeix al sobre de la B-20 es proposen unes obligacions d’urbanització l’entorn de les parcel·les aportant a la ciutat unes millores que van més allà de les peces edificables. Es tracta de substituir la urbanització que s’hagués fet als terrenys propers a la Serralada per la urbanització en els àmbits de sòl urbà augmentant les zones verdes millorant el traçat viari.

Al tractar-se d’una operació de desenvolupament i que ja està determinada en el planejament vigent aprovat, el planejament que ara es tramita, defineix l’ordenació detallada del 6 àmbits on va a parar el sostre que no s’edifica en els terrenys pròxims a la Serralada de Marina. Aquesta tramitació conjunta permet millorar les característiques dels diferents àmbits de distribució.

Es defineixen les condicions d’ordenació, establint a cadascun dels àmbits les obres d’urbanització obligatòries per poder formar les parcel·les on edificar i alhora aportar millores a l’entorn, creant zones verdes i vialitat dirigida a l’encaix en els teixits contigus.

Aquesta Modificació de PGM comptarà amb la distribució de 58.644m² de sostre residencial i 1.600 m² de sostre d’ús terciari, generat en el sòl urbanitzable a les parcel·les tant privades com públiques de 6 àmbits en sòl urbà. El sòl ordenat és de 48.632 m² què inclou zones on definir les condicions d’edificació i sistemes a urbanitzar.

Es proposa mantenir el nombre d’habitatges lliures i augmentar el nombre d’habitatges de protecció pública, aplicant el mòdul al sostre d’aquest tipus de 80 m²/habitatge, aconseguint un augment de 73 habitatges de protecció (323 HP front els 250 HP vigents). Per tant, del nombre d’habitatges total que comporta aquesta Modificació de PGM és 642, dels quals 323 són protegits amb la proporció de 216 de règim general i 107 de preu concertat.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juliol de 2020