Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 30 de juny de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 30 de juny de 2020.

La sessió ordinària celebrada al Saló de Plens ha comptat únicament amb la presència de l’alcalde i d’un representant de cada grup municipal, mentre que la resta de membres han participat per via telemàtica

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona.

L’interès públic de la proposta manté el mateix interès amb què es va iniciar la proposta, en la Modificació del Pla general metropolità del sector de Can Colomer i entorn, aprovada el 17 de novembre de 2010, que reduïa la pressió edificatòria en uns terrenys que constituïen frontera entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable de la Serralada de Marina, de tal manera que la major part del sostre que s’hagués construït segons les previsions del Pla general metropolità es trasllada a terrenys dins de la ciutat de propietat municipal majoritàriament, terrenys que es compensen al sector de Can Colomer incrementant la superfície d’equipament i espais lliures.

En cadascun dels àmbits on va a parar els sostre que no es construeix al sobre de la B-20 es proposen unes obligacions d’urbanització l’entorn de les parcel·les aportant a la ciutat unes millores que van més allà de les peces edificables. Es tracta de substituir la urbanització que s’hagués fet als terrenys propers a la Serralada per la urbanització en els àmbits de sòl urbà augmentant les zones verdes millorant el traçat viari.

Al tractar-se d’una operació de desenvolupament i que ja està determinada en el planejament vigent aprovat, el planejament que ara es tramita, defineix l’ordenació detallada del 6 àmbits on va a parar el sostre que no s’edifica en els terrenys pròxims a la Serralada de Marina. Aquesta tramitació conjunta permet millorar les característiques dels diferents àmbits de distribució.

Es defineixen les condicions d’ordenació, establint a cadascun dels àmbits les obres d’urbanització obligatòries per poder formar les parcel·les on edificar i alhora aportar millores a l’entorn, creant zones verdes i vialitat dirigida a l’encaix en els teixits contigus.

Aquesta Modificació de PGM comptarà amb la distribució de 58.644m² de sostre residencial i 1.600 m² de sostre d’ús terciari, generat en el sòl urbanitzable a les parcel·les tant privades com públiques de 6 àmbits en sòl urbà. El sòl ordenat és de 48.632 m² què inclou zones on definir les condicions d’edificació i sistemes a urbanitzar.

Es proposa mantenir el nombre d’habitatges lliures i augmentar el nombre d’habitatges de protecció pública, aplicant el mòdul al sostre d’aquest tipus de 80 m²/habitatge, aconseguint un augment de 73 habitatges de protecció (323 HP front els 250 HP vigents). Per tant, del nombre d’habitatges total que comporta aquesta Modificació de PGM és 642, dels quals 323 són protegits amb la proporció de 216 de règim general i 107 de preu concertat.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics i equipaments de l’Antic Escorxador de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics i equipaments de l’Antic Escorxador de Badalona.

L’àmbit d’aquest planejament comprèn l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona, localitzat al barri de la Salut i delimitat pel carrer de l’Arquitecte Fradera, l’av. del Caritg, el carrer Don Pelai i les parcel·les on s’ubiquen el Cap de la Salut i l’ Institut Enric Borràs. La superfície de l’àmbit és de 17.360 m².

La Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona per adaptar-les als usos existents i la urbanització i infraestructures executades:

- D’una banda, s’ajusta la posició del sistema de parcs i jardins urbans, per tal d’adaptar-la a la urbanització executada amb front al carrers de Don Pelai i de l’arquitecte Fradera.

- D’altra banda, es proposa donar continuïtat al sistema d’equipaments de tipus cívic-cultural que inclou els edificis de l’Antic Escorxador i l’espai sota rasant utilitzat per la construcció del túnel de la línia 10 de metro i definir l’edificabilitat i les condicions d’edificació.

Així mateix, es proposa ajustar la qualificació de la zona de dotació hotelera, de forma que no ocupi la part de l’espai sota rasant utilitzat per la construcció del túnel de la línia 10 de metro, amb una ordenació tridimensional que permeti separar els usos de la zona hotelera sobre rasant dels usos d’equipament públic sota rasant.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de la modificació del PGM de la Masia Ca l’Artillé

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la modificació del PGM de la Masia Ca l’Artillé. La proposta que es planteja a través de la present Modificació del PGM troba la seva justificació principal en la necessitat de recuperar i rehabilitar una masia destinada a habitatge familiar situada a la zona de la Vallensana al barri de Canyet, reconeixent una construcció en sòl no urbanitzable pròpia del que constitueix l’entorn rural del municipi.

L’àmbit del planejament és el conjunt de terrenys de la finca de Ca l’Artillé al voltant de la masia: Es localitza a la zona de la Vallensana, a l’extrem nord-oest del terme municipal de Badalona, dins de l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina. Abasta una superfície de 38.990 m².

La Modificació del PGM es formula amb l’objectiu d’ajustar la qualificació urbanística dels sistemes de serveis tècnics metropolitans i parc forestal de conservació per incloure les edificacions de masia en una zona de verd privat d’interès tradicional més adient amb la seva protecció com a construcció en sòl no urbanitzable pròpia del que constitueix l’entorn rural del municipi i la protecció de l’espai natural del parc de la Serralada de Marina. La proposta manté una superfície de 10.960 m2 de sistema de serveis tècnics, amplia en 1.200 m2 el sistema de parc forestal i crea una zona de verd privat de 4.445 m2. L’edificabilitat que es proposa per la masia que es preveu rehabilitar és de 364 m2 més 148 m2 de porxos.

La proposta urbanística per tractar-se d’una actuació en sòl no urbanitzable, ha seguit tots els tràmits necessaris de caire ambiental i el document que s’aporta a la tramitació conté l’Informe Ambiental Estratègic i l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística, on es recullen totes les consideracions dels informes sectorials de caire ambiental i recomanacions de l’Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Aprovació provisional de la modificació de PGM del polígon d’actuació número 3 de del carrer Sant Bru

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la modificació de PGM del polígon d’actuació número 3 de del carrer Sant Bru de Badalona. La modificació es planteja amb l’objectiu d’ajustar la posició i l’ordenació volumètrica de l’edificació i ampliar el sistema d’espais situats a l’entrada al parc de Ca l’Arnús.

La present Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions dels sistemes viaris de vianants i de parcs i jardins urbans i de la zona de nucli antic, que permeti ajustar la posició i l’ordenació volumètrica de la zona de nucli antic situada al sud de l’àmbit de planejament, i millorar la seva relació amb l’espai lliure públic d’accés al parc de Ca l’Arnús. La proposta d’ordenació volumètrica manté l’edificabilitat de 4.385,50 m2 definida al planejament vigent.

El resum de l’actuació urbanística és una reducció de la superfície de la zona de nucli antic, una millora de la relació de les noves edificacions amb la zona d’accés al parc de Ca l’Arnús i un increment de les superfícies del sistema de parcs i jardins urbans de 876 m², i per tant, es considera que a nivell quantitatiu i qualitatiu es milloren de forma substancial les condicions de l'espai lliure públic.

En paral·lel a la proposta de modificació del PGM s’ha concretat la urbanització dels espais lliures públics inclosos en el polígon d’actuació PA3, considerant la posició de la tanca del parc, quins elements existents s’han de mantenir i les diferents intensitats de l’actuació segons la tipologia dels espais: el parc urbà vinculat amb el carrer de Sant Bru i el parc metropolità vinculat amb el parc de Ca l’Arnús i Can Solei.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny l’actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal.

President: L’alcalde, Xavier Garcia Albiol o regidor/a en qui delegui.

Vocals: Juan Fernández Benítez

  Andrea Zapata Alfonso

  Daniel Alfonso Molina

  Marcel Vivet Regalón

  Eduard Puig Bordera

  David Torrents Mingarro

Assessors: Joan Villarroya i Font

  Margarida Abras Pou

Secretària: Elena Leal Beltrán

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la licitació, despesa i obertura del procediment obert referent al contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona.

És objecte del contracte que el servei es faci mitjançant l’ocupació de persones amb discapacitat, amb especials dificultats per la seva inclusió laboral i és per aquesta causa que es reserva per un centre especial de treball (CET).

El contracte té una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’ un any més. El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’ha fixat en 3.549.112,60 euros.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Contracte dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny l’expedient de contractació, la licitació i l’obertura del procediment obert per a l’ adjudicació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en dos lots:

- Lot 1: Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres de zones verdes, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona.

- Lot 2: Manteniment i conservació de les palmeres i arbrat del viari de Badalona

El contracte té una durada de 4 anys , amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’un any més. El pressupost base de licitació és de 17.539.886,99 €.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Nomenament dels membres del Consell Rector del Museu de Badalona

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 30 de juny s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde número 2020004013, de data 15 de juny de 2020, del nomenament dels membres del Consell Rector del Museu de Badalona.

President: L’alcalde-president, senyor Xavier García Albiol

Vicepresidenta: Senyora Rosa Bertran Bartomeu

Consellers/es Senyora Amanda Feria Chica

  Senyora Rosa del Amo Hernández

  Senyora Florencia Badia Aviño

  Senyor Miguel Ángel Aguayo Pey

  Senyora Raquel López Hurtado

  Senyor Antonio Flores Fernández de Cordóba Suplent: Senyora Carme Martínez Ruzafa

  Senyor Eduard Puig Bordera Suplent: Àlex Montornès Torrecillas

  Senyor Rafael Lamuedra Zafra

  Senyor Jordi Casals Garí

   Senyor Joan Villarroya i Font, Membre d’Honor (acord de Ple de 27 de març de 2001)

Moció sobre l’habilitació de punts de bany adaptat a les platges de Badalona per a aquesta temporada d'estiu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció per demanar al govern municipal que torni a habilitar punts de bany adaptat a les platges de Badalona per a aquesta temporada d'estiu.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Demanar al govern municipal que torni a habilitar de forma immediata els 2 punts de bany adaptat previstos per l’anterior govern i que ja haurien d’ estar en funcionament, tot adaptant-los als protocols de seguretat necessaris per prevenir contagis per Covid 19.

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Plataforma Deixem de ser Invisibles de Badalona i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1.- Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnat vulnerable (NESE per raó socioeconòmica –tipus “B”- o d’origen –tipus “C”-). Establir i clarificar, de manera conjunta amb el Departament d’Educació, criteris per a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) de gran abast i arreu del territori, així com un protocol o circuit pactat entre tots els actors per fer aquesta detecció de la manera més àgil i eficient.

2. Aumentar la reserva de places per a alumnat vulnerable (NESE tipus “B” o “C”). Acordant, amb el Departament d’Educació, aumentar la reserva de places per alumnat vulnerable (NESE “B” i “C”) per al curs 2020-21 i cursos posteriors. No incrementar aquesta reserva dificultarà molt el repartiment equilibrat de l’alumnat.

3. Estendre la reserva de places per alumnat vulnerable al primer trimestre de curs per facilitar que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat el curs, pugui incorporar-se a un centre amb baixa segregació.i

4. Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable. Per poder distribuir l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es concentrin en centres més vulnerables cal poder identificar-los prèviament. Cal articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis Socials municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció. El percentatge d’alumnat vulnerable detectat a P3 hauria de ser com a mínim de la mitjana de Catalunya (8,6%) i idealment s’hauria d'apropar al percentatge d’infants i joves que viuen sota risc de pobresa a Catalunya, que els últims anys es troba en un 30%.

5. Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matrícula viva a la OME. Si alumnat preinscrit fora de termini va directament al centre educatiu i no se’l convida a passar per l’OME per gestionar la preinscripció o rebre orientació, és molt més difícil poder fer una bona identificació d’alumnat vulnerable. L’Ajuntament ha de garantir aquesta centralització de les preinscripcions fora de termini en les OME. Cal assegurar els recursos necessaris per poder fer una entrevista personalitzada i que s’apliquin els criteris i protocols acordats amb Serveis Socials, EAP i inspecció.

6. Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en format digital allà on no es pugui fer de cap altra manera.

Aquests serveis s’han d’oferir des de la Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Aquest servei permet no només detectar millor l’alumnat vulnerable, sinó que ajuda a fer caure prejudicis o pors d’algunes famílies cap a determinats centres educatius.

7. Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs següent.

Cal que l’Ajuntament planifiqui l’oferta del curs següent amb una oferta inicial que cobreixi l’alumnat matriculat dins de termini, de tal manera que la repartició posterior de l’alumnat fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els centres.

Finalment, i més enllà de la urgència de l’actual moment, l’Ajuntament es compromet a:

8. Elaborar i desplegar un Pacte Local Contra la Segregació Escolar del municipi amb el suport de forces polítiques i la comunitat educativa. D’acord amb les recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament ha d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest pacte ha de contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar, la gestió de l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o mesures per millorar els recursos i acompanyar els centres educatius amb més dificultats.

9. Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, a la Fundació Jaume Bofill, entitat que estudia la segregació escolar i les mesures per reduir-la, a FAMPAS, als centres educatius de la ciutat i als membres del CEM.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris.

La moció proposa els següents acords:

1- L’Ajuntament de Badalona manifesta el compromís d’habilitar un espai on poder realitzar el ritu funerari adient a aquelles comunitats religioses que així ho demanin de forma expressa.

2- El Consistori municipal manifesta el compromís de dialogar amb totes les comunitats, entitats o persones que així ho sol·licitin, respectant en tot moment les seves creences i la diversitat religiosa, filosòfica i cultural.

3- El municipi de Badalona vol expressar el compromís de dur a terme les accions necessàries per afavorir el respecte a la diversitat de creences en tots els àmbits i especialment en àmbit funerari, seguint les pautes i assessorament de la Direcció General d’Afers Religiosos així com de la “Guia per al respecte a la diversitat de creences als cementiris de Catalunya” d’aquest.

4- El municipi de Badalona declara que vol continuar treballant per la inclusió social, la llibertat de creences filosòfiques, religioses o culturals de la ciutadania de tots els municipis de Catalunya.

5- Convocar la Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona per tractar aquestes qüestions amb les comunitats implicades.

6- Comunicar aquests acords a la Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona, Associació La Mussara, Associació Unió Marroquina-Catalana d'Educació i Cultura, Associació d'Immigrants Saharauis a Catalunya (AISAC), Comunidad Islámica de Badalona AL-RIDUAN, Al-TAQWA, AL-FURQUAN, Camí de la Pau, Asociación Wafae De la Lengua i Cultura Árabe, Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), Centro Cultural Grupo Magrebí Anahda, Comunitat Musulmana de Badalona, Federació Comissió Superior de la Cultura i dels Musulmans Catalans, Associació Al-Dua, Associació La Rotllana i Associació per a la Multiculturalitat, la Informació i la Convivència Social.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció sobre la modificació de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar el Govern de l’Estat i els grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021.

Segon.- Instar el govern de l’Estat i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la mencionada llei per tal que aquelles corporacions locals que disposin d’una situació financera sanejada, i disposin de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els puguin aplicar lliurement, i que aquesta aplicació no afecti al càlcul de l’estabilitat pressupostària de les entitats.

Tercer.- Informar d'aquests acords al Ministeri d’Hisenda i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat i a totes les entitats municipalistes.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció sobre la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis de la COVID 19

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció per demanar al govern municipal que porti a ple l'aprovació definitiva i la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis de la COVID 19.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Demanar al Departament de Territori de la Generalitat que aixequi de manera immediata la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.

SEGON.-Demanar al Departament de Territori de la Generalitat que, en cas que la dotació pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya. TERCER.- Demanar al govern municipal que, un cop finalitzat el període d’exposició pública, porti al Ple, el més aviat possible, l’aprovació definitiva i la convocatòria dels ajuts al lloguer municipals destinats a les famílies afectades per la crisis del COVID19

QUART.- Demanar al govern municipal que augmenti la partida econòmica destinada a aquests ajuts municipals constatada la manca d’ajuts provinents del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya

CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badalona, a la Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona, a la Plataforma Sant Roc Som Badalona i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Badalona en Comú Podem. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut. El grup municipal de Junts per Catalunya ha votat en contra.

Moció per instar al Govern d’Espanya a proporcionar informació detallada a les Entitats Locals i a les Comunitats Autònomes sobre l’Ingrés Mínim Vital

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció per instar al Govern d’Espanya a proporcionar informació detallada a les Entitats Locals i a les Comunitats Autònomes sobre l’Ingrés Mínim Vital i garantir que les administracions que ho hagin de gestionar disposin de recursos suficients.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar el Govern d'Espanya, i en concret al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a crear un nou fons que permeti a aquelles entitats locals que assumeixin la gestió d'aquesta nova prestació, a través de convenis amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social, atendre aquesta gestió de manera adequada i sense posar en risc la tramitació de les ajudes socials ja existents en les mateixes. Sense aquests fons addicionals, serà inviable per a les entitats locals gestionar aquesta nova prestació estatal i, per tant, serà inviable la signatura d'aquests convenis de col·laboració.

SEGON.- Enviar, de manera urgent, i abans que aquesta prestació entri en vigor, a totes les entitats locals l'esborrany de Conveni que haurien de signar per gestionar l'Ingrés Mínim Vital, perquè puguin analitzar amb els seus serveis tècnics les implicacions econòmiques, jurídiques i de gestió que es deriven de l'esmentat conveni i valorar adequadament si l'entitat local pot assumir aquesta gestió o la mateixa roman a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, ja que sense rebre ingressos addicionals li manifestem és inviable.

TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord al President de Govern, al Vicepresident Segon i Ministre de Drets Socials i Agenda 2030, al Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i als Portaveus dels grups polítics del Congrés i del Senat.

La moció s’ha aprovat amb els favorables dels grups municipals del PP i Junts per Catalunya. El grup municipal del PSC s’ha abstingut. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i Badalona en Comú Podem han votat en contra.

Moció en suport a les escoles bressol de titularitat privada de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció en suport a les escoles bressol de titularitat privada de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Reconèixer la tasca educativa de tots els Centres Educatius de 0-3 que va molt més enllà de la guarda de nens i nenes.

SEGON.- Reclamar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a donar compliment del seu compromís amb els representants de les Escoles Bressols de titularitat privada al mes de maig i que posi en marxa un «Pla de Rescat» perquè les escoles bressol de titularitat privada puguin continuar amb la seva tasca educativa a la ciutat de Badalona i arreu de Catalunya.

TERCER.- Comunicar aquests Acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els favorables dels grups municipals del PP i Junts per Catalunya. Els grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC i Badalona en Comú Podem s’han abstingut.

Badalona, 1 de juliol de 2020