Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 30 de juny, a les 18 hores, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 30 de juny, a les 18 hores, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

Al Saló de Plens hi seran presents l’alcalde, un representant de cada grup municipal i la secretària accidental de la Corporació

La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 30 de juny, a les 18 hores, una sessió ordinària. Atesa l’excepcionalitat de la situació actual, el Saló de Plens comptarà únicament amb la presència de l’alcalde, d’un representant de cada grup municipal i de la secretària accidental de la Corporació. La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

1. Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona.

2. Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics i equipaments de l’Antic Escorxador de Badalona.

3. Aprovació inicial modificació PGM de la Masia Ca l’Artillé.

4. Aprovació provisional de la modificació de PGM del polígon d’actuació núm. 3 de del carrer Sant Bru de Badalona.

5. Aprovar l’actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal.

6. Reconeixement de crèdit per aprovar les certificacions 1,2,3,4,5 i les respectives factures per les obres de reparació de la MASIA CA L'ANDAL a l'empresa MON VERTICAL SLU.

7. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, pels subministraments realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BPOIL ESPAÑA SAU.

8. Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert (article 156 LCSP) referent al contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona.

9. Aprovació de l’ expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’ adjudicació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en dos lots:

- Lot 1: Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres de zones verdes, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona.

- Lot 2: Manteniment i conservació de les palmeres i arbrat del viari de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

10. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2020004013, de data 15 de juny de 2020, del nomenament dels membres del Consell Rector del Museu de Badalona.

11. Modificar l’horari de celebració de les sessions ordinàries de les comissions informatives de caràcter permanent.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per un import total de 13.568,45 euros. Vista la notificació de petició de pagament de la quota, incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada per la Tècnica responsable de l’expedient; procedeix aprovar el pagament de la quota presentada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

13. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per MANTENIMENT I OPERACIONS D'INFRAESTRUCTURES, S.L. pel servei de reparació amb caràcter d'emergència del tram de Fibra Òptica municipal entre el Viver i el Banc Central.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

14. Reconeixements extrajudicials de crèdit per a l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 1a. certificació d'obra de substitució de calderes a l'escola Baldiri Reixac - lot 1-.

15. Reconeixement de crèdit per l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 3a. certificació i última de l'obra de substitució de calderes a l'escola Feliu i Vegués - lot 2.

16. Reconeixements extrajudicials de crèdit per l'aprovació i pagament de la factura núm. 00001073 corresponent a la 2a. certificació de les obres de substitució de calderes a l'escola Baldiri Reixac - Lot 1.

17. Reconeixement de crèdit referent a la factura corresponent a la 2a. certificació d'obra calderes Feliu Vegués - LOT 2 -.

18. Reconeixements extrajudicials de crèdit per a l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 3a. certificació i última de l'obra de substitució de calderes de l'escola Baldiri Reixac -Lot 1.

19.Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la reparació de despreniments de superfícies del revestiment de la paret mitgera de l'edifici municipal BALMES 35.

20. Reconeixements extrajudicials de crèdit Reconeixements extrajudicials de crèdit referent al contracte de «Jornades d’orientació en estudis postobligatoris», els dies 5, 6 i 7 de març de 2019, amb ubicació al recinte municipal del Parc de l’Escorxador.

21. Reconeixements extrajudicials de crèdit Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la reparació de la refredadora de la Biblioteca Casacuberta- Espai Betúlia.

22. Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la factura de la inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió dels edificis de l' Àrea de Cultura.

23. PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries dels exercicis 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 i 2019 de la CP Jacinto Benavente, 1-9 / Eduard Marquina, 3.

24. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Círcol Catòlic de Badalona.

25. Proposta d’acord referent a reconeixement de crèdit a favor de DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SAU – NIF A82111030, en relació a la Fira HOLA NADAL de 2019.

26. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

27. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Badalona Bàsquet Club.

28. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista de l’entitat Associació Esportiva Minguella.

29. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Associació Bàsquet Badalona.

30. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Associació Esportiva Badalonès.

31. Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Club de Futbol Sistrells.

32. Abonar a l'Institut de Seguretat pública l'import total corresponent a les inscripcions al curs de caporal/a de policia i al curs d'inspector/a de policia de personal d'aquest Ajuntament.

33. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures incorporades corresponents al lloguer del comptador dels immobles adscrits al departament de Joventut de l’exercici 2019.

34. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació de pressupost Municipal corresponent a l’exercici econòmic de 2019, tant de l’Ajuntament de Badalona com dels seus Organismes Autònoms.

35. Rectificació en les retribucions del personal eventual al servei de l'Ajuntament de Badalona.

36. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NIVELL PUBLICITARI DIGITAL.

37. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRAMAGRAF S.C.C.

38. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUAN SUÑE,SA.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES en favor de la llibertat d’expressió i contra la prohibició de l’exhibició de banderes dites “no oficials” en façanes d'edificis públics.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la regulació de l’ús de la pirotècnia a les celebracions populars a Badalona.

5. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la creació d’una comissió al Congrés del Diputats i Diputades per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del Rei Joan Carles.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport als detinguts del 23-S.

8. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que porti a ple l'aprovació definitiva i la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis del COVID 19.

9. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que torni a habilitar punts de bany adaptat a les platges de Badalona per aquesta temporada d'estiu.

10. Moció que presenta el Grup Municipal del PP per instar al Govern d’Espanya a proporcionar informació detallada a les Entitats Locals i a les Comunitats Autònomes sobre l’Ingrés Mínim Vital i garantir que les administracions que ho hagin de gestionar disposin de recursos suficients.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Seguiment del ple per Internet

Els mitjans de comunicació no podran accedir a la sessió de forma presencial a causa de les mesures sanitàries establertes en la situació actual. El ple extraordinari d’aquest divendres es podrà seguir de forma telemàtica a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

Badalona, 26 de juny de 2020