Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 18 de juny de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 18 de juny de 2020.

La sessió extraordinària celebrada aquest dijous al Saló de Plens ha comptat únicament amb la presència de l’alcalde i d’alguns representants de cada grup municipal, mentre que la resta de membres han participat per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha celebrat aquest dijous una sessió extraordinària que atesa l’excepcionalitat de la situació ha comptat únicament amb la presència al Saló de Plens de l’alcalde i d’alguns representants de cada grup municipal. La resta de membres han participat per via telemàtica.

Composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona

El Ple ha aprovat determinar la composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona que restarà integrat per:

President: L’alcalde-president

Vicepresident/a: El regidor/a que designi l’alcalde-president

Consellers/es:

  2 representants del Grup Municipal del Partit Popular

  2 representants del Grups Municipal Socialista

   2 representants del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

   1 representant del Grup Municipal d’ERC–Avancem–MES

   1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem

   1 representant del Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona

Secretari/a: La secretària de l’Ajuntament o lletrat/da que es designi

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP i de Guanyem Badalona en Comú. Els grups municipals del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya s’han abstingut.

Nomenament del representant de l’Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord

El Ple ha aprovat nomenar l’alcalde, senyor Xavier García Albiol, com a representant de l’Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP i Junts per Catalunya. Els grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC i Badalona en Comú Podem s’han abstingut.

Nomenament dels representants de l’Ajuntament de Badalona a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet

El Ple ha aprovat nomenar els membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet que a continuació es relacionen:

President: Senyor Xavier Garcia Albiol

Patrons: Senyor Rosendo Gabara Cañada

Senyor Carles Ruf Osola

Senyora Maria Luis Gol

Senyor Juan A. Morales Abrisqueta

Senyor Jordi Mach López

Senyor Javier Villanueva Criado

Senyor Juan Fernández Benítez

Senyor Jordi Subirana i Ortells

Senyora Anna Lara Carmona

Senyor David Torrents Mingarro

Senyora Ma. Dolors Sabater i Puig

Senyor Faustino Marín Peña

Els patrons nomenats exerciran els seus càrrecs gratuïtament per un període màxim de 4 anys a partir de la seva acceptació, de conformitat amb el previst als corresponents Estatuts.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC i Badalona en Comú Podem. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i Junts per Catalunya s’han abstingut.

Aprovació de la incorporació del romanent líquid de tresoreria

El Ple ha aprovat incorporar al vigent pressupost de l’exercici 2020, en pròrroga del de 2019 el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost del passat exercici 2019, per l’import de 12.993.647,23 euros

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC s’han abstingut.

Modificació del pressupost municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat modificar l’annex d’inversions municipal i propostes de modificació de Pressupost de l’Ajuntament 2020, en pròrroga de 2019.

En aquest punt cal destacar les modificacions de partida que corresponen a l’Àrea de Serveis Socials per poder fer front a les despeses generades per les diverses actuacions d’emergència que s’han registrat durant aquest any 2020 i que han suposat un increment de la despesa de 2.271.542,58 euros.

Destaquen les despeses generades a causa de la pandèmia de la COVID-19 per import de 2.005.853,51 euros:

Banc d’aliments 1.032.477,77 euros

Atenció a persones sense llar 853.216,96 euros

Conveni d’aliments amb Mercats municipals 90.080 euros

Reforç serveis de vigilància 30.078,78 euros

Altres emergències socials que han generat una despesa de 265.689,07 euros són:

Enfonsament Passeig de la Torre 185.659,81 euros

Temporal Gloria 67.124,06 euros

Desallotjament immoble Enginyer Deulofeu 12.905,20 euros

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor del grup municipal del PP. Els grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya s’han abstingut.

Contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el desistiment del procediment endegat per a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet i endegar la tramitació d’ un nou expedient de contractació per tal d’adjudicar aquest contracte.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Aprovació de la minuta i la signatura de l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

El Ple ha aprovat prorrogar per al 2020 els serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del Contracte Programa 2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no se signa el nou Contracte Programa quadriennal. L’objectiu és garantir la seguretat jurídica i la continuïtat dels serveis que es presten, els quals beneficien a nombrosos col·lectius ciutadans, molts dels quals es troben en situacions d'especial vulnerabilitat.

El cost total dels serveis a prestar durant l'any 2020 s'eleva a 11.632.411,06 €, dels quals 5.280.995,33 € seran aportats per l'Ajuntament de Badalona i l'import restant, 6.396.380,99 €, pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Algunes de les necessitats que seran ateses amb la signatura de l'Addenda són:

  • Ajudes d'urgència social, mantenint el suport en les seves prestacions (entre altres, d'aliments).

  • Atenció a la dependència, realitzant programes individuals d'atenció (PIA) i assegurant el finançament del servei.

  • Consolidar i mantenir la xarxa de serveis socials bàsics (SBAS).

  • Servei d'ajuda a domicili (SAD), assegurant la coordinació, supervisió i correcta prestació del servei.

  • Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i les famílies que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

  • Plans locals i comarcals de Joventut.

  • Promoció de la cohesió social i integració en una cultura pública comuna, basada en el reconeixement del pluralisme de la societat catalana.

  • Servei de transport adaptat i assistit, facilitant l'accés a les persones amb discapacitat i/o dependents que presentin dificultats de mobilitat o necessitin acompanyament.

  • Programes de mediació sociocultural per a impulsar la promoció de la formació de professionals gitanos i gitanes en la mediació i en altres àmbits de l'acció social.

  • Programa d'atenció a persones amb drogodependències, intentant reduir les repercussions negatives que pugui introduir en els àmbits personal, familiar i social.

  • Plans de desenvolupament comunitari, per a millorar la implementació de polítiques socials actives.

Les obligacions econòmiques contemplades en l'addenda 2020 estan ja previstes en el pressupost municipal vigent, per la qual cosa no comporten cap increment de la despesa.

És voluntat del Govern Municipal que el futur Contracte-Programa introdueixi un salt qualitatiu que permeti l'avaluació d'impacte de les polítiques, potenciant la prevenció i l'abordatge integral de les necessitats de les persones i la comunitat.

La Generalitat de Catalunya deixa de finançar 1.079.387,45 €, una vegada sumats els dèficits dels serveis de la seva competència, més els serveis bàsics de finançament compartit (66% Generalitat / 34% Ajuntament). Per contra, la Generalitat de Catalunya finança la quantitat 474.906,26 € per a atendre programes de competència municipal i respecte de les quals, per tant, no té obligació de cobrir totalment o parcialment el seu cost.

Malgrat el saldo negatiu final de 604.481,19 € en les aportacions de la Generalitat de Catalunya, el Govern municipal considera necessària l'aprovació de l'Addenda per a l'exercici 2020, ja que no fer-ho implicaria un greu perjudici econòmic per a l'Ajuntament, que faria inviable la prestació de serveis prioritaris per a la ciutadania de Badalona.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Badalona, 19 de juny de 2020