Twitter Facebook Instagram Youtube

El divendres 29 de maig, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona, a les 9.45 hores

El divendres 29 de maig, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona, a les 9.45 hores.

Al Saló de Plens hi seran presents l’alcalde, un representant de cada grup municipal i la secretària accidental de la Corporació

La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim divendres 29 de maig, a les 9.45 hores, una sessió extraordinària. Atesa l’excepcionalitat de la situació actual, el Saló de Plens comptarà únicament amb la presència de l’alcalde, d’un representant de cada grup municipal i de la secretària accidental de la Corporació. La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió extraordinària de 2 de maig de 2019, i les actes números 8 i 9 corresponents a les sessions extraordinàries de 12 de maig de 2020.

2. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

3. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes.

4. Determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

5. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l’Ajuntament de Badalona.

6. Aprovació de la dotació econòmica anual per als grups polítics municipals del consistori 2020-2023.

7. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.

7.1. Consell Rector del Museu Municipal de Badalona.

7.2. Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

7.3. Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

8. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions:

8.1. Consorci LOCALRET.

8.2. Consell General de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

8.3. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

8.4. Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.

8.5. Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

8.6. Consorci Parc Serralada de Marina.

8.7. Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

8.8. Fundació Institut de recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

8.9. Fundació Institut Guttmann, Fundació privada.

8.10. Red Española de Ciudades por el Clima.

8. 11. Consell Assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

8.12. Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

8.13. Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

8.14. Consell General del Consorci del Besòs.

8.15. Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

8.16. Plenari del Consorci de Badalona Sud.

8.17. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

8.18. Consorci per a la Normalització Lingüística

8.19. Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

9. Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el nomenament dels membres al Consell d’Administració en representació de l’Ajuntament de Badalona.

10 . Delegació d’atribucions del Ple a l’alcalde.

11. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

12. Donar compte al ple de la delegació de la competència per a l’autorització de matrimonis civils.

13. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 20203402, de data 18 de maig de 2020, dels nomenaments dels tinents d’alcalde i delegacions de regidors.

14. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2020003532 de 26 de maig de 2020 de la constitució de la Junta de Govern Local i de les delegacions de competències de l’alcalde a la Junta.

15. Donar compte de la modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades en les tinences d’alcaldia.

Seguiment del ple per Internet

Els mitjans de comunicació no podran accedir a la sessió de forma presencial a causa de les mesures sanitàries establertes en la situació actual. El ple extraordinari d’aquest divendres es podrà seguir de forma telemàtica a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

Badalona, 27 de maig de 2020