Twitter Facebook Instagram Youtube

El dissabte 2 de maig, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona, a les 10 hores

El dissabte 2 de maig, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona, a les 10 hores.

Al Saló de Plens hi seran presents l’alcaldessa accidental, un representant de cada grup municipal i la secretària accidental de la Corporació

La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest proper dissabte 2 de maig, a les 10 hores, una sessió extraordinària. Atesa l’excepcionalitat de la situació actual, el Saló de Plens comptarà únicament amb la presència de l’alcaldessa accidental, d’un representant de cada grup municipal i de la secretària accidental de la Corporació. La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica.

Seguiment del ple per internet

El ple extraordinari d’aquest dissabte es podrà seguir de forma telemàtica a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

ORDRE DEL DIA DEL PLE

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Aprovar l’acta de la sessió anterior de data 25 de febrer de 2020.

3. Prendre coneixement i acceptar la renúncia formulada pel senyor Alejandro Pastor López a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona i al càrrec d’alcalde de la ciutat.

4. PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació d’increment de quotes Comunitàries de l’exercici 2019 de la Comunitat de propietaris Verge de la Salut, bloc 3.

5. PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries de l’exercici 2019 de la CP Sant Frederic, 15-25.

6. PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al rescabalament d’IBI de l’exercici 2018 del local arrendat a Duatis Magret, CB.

7. PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes extraordinàries exercici 2018 (Reparació envà pluvial) de la CP Lladó, 55-57.

8. PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la factura G2019019593 renda del mes de desembre de 2019 local 1 al c/ Ausiàs March, 120 escala 2.

9. Reconeixement de crèdit-Reparació urgent d’un tram de canonada de la xarxa de sanejament municipal al carrer Dos de Maig, entre carrer Enric Borràs i Mossèn Anton, de Badalona.

10. Reconeixement de crèdit-Mantenir la xarxa de fonts en bon ús i reparar aquelles que presenten irregularitats.

11. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura correspon al servei de neteja de les instal•lacions esportives de l’Ajuntament de Badalona del mes de desembre de 2019.

12. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SERAFI INDUSTRIA GRAFICA PUBLICITARIA, SA amb NIF ESA58487893.

13. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura número M00334/19, a favor de Carlos Badia Martinez amb NIF: 037727088G, honoraris pels serveis de procuradoria en el procediment recurs d'apel.lació 210/18.

14. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures a favor de Anzizu Lopez Castellanos Procuradores SLP amb cif: B58088279, honoraris per la representació en diversos procediments judicials en defensa dels interessos muncipals.

15. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures per la defensa jurídica i judicial en diversos procediments a favor d’Acordia Acr. amb CIF: B59063529.

16. Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i les factures dintre del marc del procediment Tribunal del Jurat 20/2018-L, a favor de MOLINS PARES SLP.

17. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de T-Systems ITC Iberia S.A.U del contracte de consultoria i serveis de Cloud de plataforma d'administració electrònica, pels treballs preliminars de migració i quota desembre 2019 ampliació contracte.

18. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRONICA DE CATALUNYA ESQ0801175A derivada de l´acord de prestació de serveis l'Ajuntament de Badalona i l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació de serveis de

certificació digital com a entitat de registre (desembre/2019).

19. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de ICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. del contracte de servei de manteniment dels sistemes informàtics Radware (LOT 1) de l'Ajuntament de Badalona , del periode 01/01/19 a 24/07/19 y 25/10/19 a 31/12/19).

20. Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per Informatica i Comunicacions Tarragona, S.A., pel servei de manteniment dels Lots 2 Backupexec, Lot 3 McAfee, Lot 4 Wmware, Lot 6 Adaudit i Lot 7 Citrix.

21. Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L., del servei de manteniment dels sistemes FORTINET (LOT2), CABINES NETAPP (LOT 3), SERVIDORS CISCO UCS (LOT 4), JUNIPER (LOT 5), dels serveis informàtics de l’Ajuntament de Badalona (Període: 24/11/2019 al 31/12/2019).

22. Aprovar el reconeixement de credit de l'empresa Mantise del contracte per a la substitució del sistema de climatització dels casals Canyadó, Centre i Llefià.

23. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO , SL amb NIF B63479752.

24. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES INTEGRALS D'IMPRESIO, SL. amb NIF ESB64995343.

25. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CAMPIO ASSOCIATS, SL amb NIF ESB60327434.

26. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa REPSOL BUTANO,SA amb NIF A28076420.

27. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

28. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL OFICINA S.L. amb NIF B65220808.

29. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VIVERS TRES TURONS, SCCL amb NIF F67309245.

30. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa DROGUERIA BOTER S.L. amb NIF B61534509.

31. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

32. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BRICOINSA S.L amb NIF B58477613.

33. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JOSE LUIS GARCIA GARCIA amb NIF ES46502711T.

34. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SAMEFA SL amb NIF B58407289 i la despesa corresponent contreta.

35. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa MARTA GARRIT ANTUNEZ amb NIF ES038109053P.

36. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUNDIS SA amb NIF ESA08652828.

37. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa FLORISTERIA I JARDINERIA EL GORG, SL amb NIF ESB65240319.

38. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL . amb NIF ES-B97611164.

39. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NATIVIDAD MERCEDES MOTA PAPASEIT amb NIF ES046129439H.

40. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i pagats a l'exercici, a favor de l’organisme ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I DE PUBLICAC amb NIF ESS5800004C.

41. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa Joaquín Vázquez Lluch amb CIF ES037608274P.

42. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL, SL amb NIF ESB60401965.

43. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ARTEGESA NEGOCIOS INTEGRADOS SL amb NIF ESB62728688.

44. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRAMAGRAF S.C.C.L. amb NIF ESF58068081.

45. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU amb NIF ESB06304984.

46. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU amb NIF ESB06304984.

47. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

48. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUMINISTROS Y MATERIAL DE SOLDADURA SL amb NIF ESB60221074.

49. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUSMER, SL amb NIF ESB59173963.

50. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa Joaquín Vázquez Lluch amb CIF ES037608274P.

51. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUAN SUÑE,SA amb NIF ES-A0860939-8.

52. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa DRAGER SAFETY HISPANIA, SA amb NIF ESA83140012.

53. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa AFERS DE COMUNICACIO VISUAL SA amb NIF A58295858.

54. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ONEDIRECT COMUNICACIONES SL amb NIF ESB62505524.

55. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRIFELL GERMANS, COMUNITAT DE BENS amb NIF ESE59360222.

56. Aixecament de reparament suspensiu per a l’aprovació i tramitació de pagament del reconeixement de crèdit i aprovació expedient despesa i factures pòlisses assegurances període 01/06/2019 a 31/12/2019 (contracte en continuïtat de servei).

57. Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts econòmics d’especial urgència adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera considerable la seva activitat com a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

58. Donar compte al Ple de la Resolució de l’alcalde de data 13 de març de 2020, per la qual es declarava l’emergència per poder fer front a l’epidèmia del COVID-19.

59. Donar compte de la resolució adoptada per l’alcaldessa accidental el dia 22 d’abril de 2020 d’autorització dels serveis d’adquisició i distribució d’aliments a favor de Creu Roja per raó de l’emergència sanitària COVID-19.

60. Donar compte de la resolució de l’Alcalde de data 7 d’abril de 2020, aprovant el text del conveni de col•laboració entre els Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià el Besòs.

61. Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 15 d'abril de 2020 d'aprovació de la minuta i la signatura del conveni amb la Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona (CIF G62678602) amb l’objectiu de garantir l’accés a l’alimentació de les persones

vulnerables.

62. Donar compte de la Resolució del Tinent d’Alcalde de data 24 de març de 2020, mitjançant la qual s’autoritzava pel subministre i instal•lació de panells separadors pels llocs d’atenció al públic de la Guàrdia Urbana de Badalona.

Badalona, 30 d’abril de 2020