Twitter Facebook Instagram Youtube

Decret sobre les afectacions en la contractació del sector públic municipal

Decret sobre les afectacions en la contractació del sector públic municipal.

S’estableixen els criteris a aplicar als expedients de contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l’estat d’alarma

La segona tinent d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns, Teresa González, ha signat aquest divendres 20 de març de 2020 un decret relatiu a les afectacions en la contractació del sector públic municipal arran de la declaració d’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Aquest decret té com a finalitat l’establiment dels criteris a aplicar als expedients de contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l’estat d’alarma amb independència del seu objecte, tipologia contractual i naturalesa administrativa o privada.

Els objectius i les finalitats que inspiren aquest decret són:

a) Vetllar en tot moment per la salut i el benestar de totes les persones treballadores vinculades a l’execució de contractes adjudicats per l’Ajuntament de Badalona i tot el seu sector públic.

b) Col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries per a prendre tota mesura que col·labori a frenar la propagació del COVID-19.

c) Garantir el funcionament i continuïtat en la prestació de tots els serveis considerats essencials, i també d’aquells serveis que no tenen aquesta consideració però en què es pot fer un compliment a distància per mitjans tècnics.

d) Aplicar el principi d’inalterabilitat dels contractes en la mesura que sigui possible.

e) Garantir la liquiditat de les empreses contractistes i dels ens del sector públic municipal, per tal de mantenir els llocs de treball.

f) Garantir, en els termes que legalment procedeixin, la indemnitat de les empreses contractistes en els contractes que es vegin afectats per la suspensió.

Aquest decret és aplicable a l’Ajuntament de Badalona, als organismes autònoms i a les empreses mercantils, poders adjudicadors del sector públic de l'Ajuntament de Badalona, amb participació social igual o major del 50% del capital i domiciliades a Badalona, així com a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet i al Consorci Badalona Sud. També és d’aplicació a les empreses candidates a l’adjudicació dels contractes del sector públic, així com a les empreses amb contracte en vigor.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació segons l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions i directrius de l’autoritat sanitària. En tot cas, estarà en vigor durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020.

Badalona, 20 de març de 2020