Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat de l'Ajuntament de Badalona en relació amb el coronavirus del 18 de març

Comunicat

Noves mesures fiscals per reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat

L’Ajuntament de Badalona ha adoptat una sèries de mesures extraordinàries vinculades a l’exacció d’impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat. Aquestes mesures es prenen arran de la declaració de l’estat d’alarma pel Govern de l’Estat, segons Reial Decret 463/2020, de 14 de març, publicat al BOE núm. 67 del mateix dia, i el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents i extraordinàries per reduir l’impacte del coronavirus.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Badalona ha decidit prendre les mesures següents:

Ajornar el cobrament del conjunt d’impostos i taxes municipals subjectes a padró que encara no s’han posat al cobrament, per la paralització de terminis del RD 463/2020:

-Impost sobre Bens Immobles (Urbans)

-Impost sobre Bens Immobles (Rústics)

-Impost sobre activitats econòmiques-

-Taxa Mercats Setmanals i encants 2a fracció

-Taxa gestió administrativa mercats municipals 2a fracció

-Preu Públic recollida residus sòlids urbans

-Preus públics instal·lacions esportives

-Preus públics ús gimnàs municipal i piscina municipal.

-Preu públic atenció domiciliària i teleassistència

Una vegada hagi finalitzat el període d’alarma o situació d’excepcionalitat, es comunicarà, mitjançant els corresponents anuncis oficials als contribuents, els nous període de cobrament dels rebuts dels impostos, taxes i preus públics detallats anteriorment.

En relació als tributs, taxes i preus públics que actualment estan en període de cobrament voluntari, s’estableix el següent:

L’ajornament del cobrament de rebuts domiciliats i l’allargament dels terminis de pagament dels rebuts domiciliats i no domiciliats, tot d’acord amb el que preveu el mateix RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma i del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, en relació al terminis administratius i judicials, tant de prescripció com de caducitat, que estan suspesos dels següents impostos, taxes i preus públics que actualment estan en període de cobrament voluntari:

Tribut

  Període pagament actual

  Data càrrec domiciliacions actual

Impost S/Vehicles Tracció Mecànica

  Del 19/02/2020 al 20/04/2020

 

01/04/2020

Taxa ocupació quioscs i marquesines

  Del 03/02/2020 al 03/04/2020

 

01/04/2020

Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

  Del 03/02/2020 al 03/04/2020

 

01/04/2020

Taxa per entrada de vehicles –guals

  Del 03/02/2020 al 03/04/2020

 

01/04/2020

Taxa per reserva espai aparcament vehicles

  Del 03/02/2020 al 03/04/2020

 

01/04/2020

Taxa servei cementiri municipal

  Del 03/02/2020 al 03/04/2020

 

01/04/2020

Taxa mercat setmanal i encants 1a fracció

  Del 03/02/2020 al 03/04/2020

 

01/04/2020

Taxa gestió administrativa mercats 1a fracció

  Del 03/02/2020 al 03/04/2020

 

01/04/2020

Segons estableix l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març els terminis de pagament dels tributs assenyalats es prorroguen fins al 30/04/2020.

En relació a la recaptació executiva:

-S’aturaran totes les notificacions als contribuents de providències de constrenyiment i s’atura el procediment executiu segons l’article 33 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març fins al 30/04/2020.

Badalona, 18 de març de 2020