Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat de l’Ajuntament de Badalona en relació amb el coronavirus 13 de març

Comunicat de l’Ajuntament de Badalona en relació amb el coronavirus 13 de març.

Noves mesures preventives adoptades per l’Ajuntament en data divendres 13 de març de 2020

L’Ajuntament de Badalona ha adoptat aquest divendres 13 de març noves mesures per continuar treballant en la contenció del coronavirus i fer front a les situacions derivades d’aquesta crisi sanitària i en el marc de l’activació en fase d’emergència 1 del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

En aquest sentit, l’alcalde de Badalona ha signat avui divendres un decret per a la declaració d’emergència per poder fer front a l’epidèmia del coronavirus. Aquest decret permet establir un marc legal que dona cobertura per abordar les despeses imprevistes que puguin sorgir durant el període en què l’epidèmia no estigui controlada. Aquesta declaració dona cobertura a les actuacions portades a terme amb anterioritat a aquesta declaració i a les posteriors, sempre que s’hagin produït amb motiu o ocasió de l’emergència esmentada. El decret ordena l’execució de les mesures adients indispensables per eliminar les situacions de perill a les persones i béns per a prevenir l’epidèmia.

També declara l’activació del Pla d’emergència municipal el qual disposa que es podrien adoptar mesures com:

a) Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill.

b) Recomanar el confinament de persones en llurs domicilis o en llocs segurs, d’acord a les previsions dels plans corresponents.

c) Restringir l’accés a zones de perill o a zones d’operació.

d) Limitar o condicionar l’ús de serveis públics i privats i el consum de béns.

També es podran adoptar en el marc d’aquest decret totes aquelles mesures per tal d’evitar el desamparament de la població.

Es declara l’activació del Cos de la Guàrdia Urbana i del personal de protecció civil com a serveis públic d'intervenció i assistència a emergències de protecció civil i, en conseqüència, advertir que es podran suspendre les llicències i permisos del seu personal durant aquesta activació.

El decret apel·la a la ciutadania a seguir, de forma individual i col·lectiva, les mesures de contenció i interacció social recomanades per les autoritats, per la prevenció de la propagació del coronavirus amb la màxima responsabilitat, serenitat i solidaritat. La recomanació s’adreça a totes les activitats amb assistència de pluralitat de persones, tant en l’àmbit públic com privat (com, per exemple, les superfícies comercials o manifestacions culturals o similars). També s’ha establert un pla de contingència per poder establir torns rotatius del personal de l’Ajuntament.

Mesures individuals i col·lectives

Atesa l’activació en fase d’emergència 1 del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, des de l’Ajuntament es torna a insistir a la ciutadania a seguir les següents mesures de contenció:

- Seguir les mesures de precaució en la interacció social, amb responsabilitat, paciència i calma.

- Evitar desplaçaments innecessaris.

- Evitar totes aquelles accions que propiciïn activitats grupals i socials amb d'altres persones:

   Ø Trobades familiars o amb amics, especialment en cas de fer-se amb infants o gent gran

   Ø Visites a cases d’altres

   Ø Anar a llocs tancats com cinemes, restaurants o zones recreatives, i espais de publica concurrència

- És molt important fer co-partícep d’aquestes mesures a tots els col•lectius de la nostra societat: joves, gent gran, infants i adults.

Des de l’Ajuntament de Badalona s’apel·la a la responsabilitat individual i a fer un petit esforç que serà un benefici per a tota la comunitat i especialment per a la població més vulnerable.

Mesures de contenció per al personal de l’Ajuntament de Badalona

L’Ajuntament ha comunicat avui als treballadors municipals diverses indicacions i recomanacions sobre l’organització del treball en les properes dues setmanes.

  • El personal adscrit a dependències municipals que romanguin tancades es reubicaran en altres serveis municipals.

  • S’estipulen mesures de contenció en el sentit d’establir torns rotatius en tots els serveis i departaments a partir del proper dilluns 16 de març. Les persones que romanguin a casa haurien d’estar en disposició de ser cridats per necessitat del servei.

  • Tanmateix es facilitarà la possibilitat de realitzar teletreball a tots els treballadors que per les característiques del seu lloc de treball, ho puguin dur a terme.

  • Es donarà la facilitat de flexibilitzar els torns de qualsevol treballador (canvi de torn de matí a tarda, o i tarda a matí; o passar a jornada intensiva els empleats/des que tingui torn partit).

  • Tot i aquestes mesures de flexibilitat i conciliació, i únicament en cas que sigui imprescindible, podran romandre al seu domicili per tenir cura dels seus/seves fills i filles menors d’edat, a conseqüència de l’afectació derivada del tancament dels centres educatius. En aquest sentit s’atorgaran permisos que permetran la permanència del personal en el seu domicili els quals tindran la consideració de deure inexcusable de conformitat amb allò previst a l’article 48 j) TREBEP

Telèfon informatiu

Recordem que des d’aquest divendres, 13 de març, l’Ajuntament de Badalona compta amb el telèfon 93 483 29 25 per atendre consultes relacionades amb les mesures preses per l’Ajuntament en relació amb la prevenció del coronavirus. L’horari d’atenció serà de 8.30 a 15 hores, de dilluns a divendres.

L’Ajuntament de Badalona informarà periòdicament sobre el manteniment d’aquestes mesures o la seva modificació, si s’escau, o d’altres que es considerin necessàries en funció de l’evolució de la situació.

Mesures preventives d’higiene genèriques

El Departament de Salut de la Generalitat recorda les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:

  • Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.

  • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.

  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

  • Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.

  • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

  • En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

Badalona, 13 de març de 2020