Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova la verificació del nou Text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova la verificació del nou Text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer ha aprovat la verificació del nou Text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona per complir amb les determinacions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUAMB) i completar l’Estudi d'impacte i integració paisatgística.

L’àmbit del Planejament correspon a les illes 11-12-13-14 que conformen l’ordenació del conjunt Moll de Ponent del Polígon A del Port de Badalona, quedant exclosos de l’àmbit els passos de vianants entre les illes. Els límits del Pla especial són els següents: al nord-oest amb el carrer Eduard Maristany; al sud-est amb la ZV-6 de nova creació del front del Port; al sud-oest amb l’obertura del vial paral·lel al carrer Monturiol; i al sud-est amb el carrer Sant Lluc.

La proposta aconsegueix una millora tipològica d’habitatges amb ventilació natural i/o creuada, un bon assolellament i una bona orientació per a totes les tipologies. S’han escollit 3 volums d’alçades diferent (PB - PB+8 i PB+11) per aconseguir un joc volumètric atractiu del conjunt d’illes i d’aquesta manera les tipologies podran tenir ventilacions naturals sense necessitat de patis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de febrer de 2020