Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 de febrer de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 de febrer de 2020.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària

Declaració institucional de condemna de les pràctiques d'Azora i a favor de la regulació dels preus de lloguer

A l’inici del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 25 de febrer de 2020 s’ha llegit una Declaració institucional de condemna de les pràctiques d'Azora i a favor de la regulació dels preus de lloguer. La Declaració és la següent:

Les ciutats del país estan sent víctimes d’atacs especulatius a mans de fons voltor, fons d’inversió especialitzats en el sector immobiliari que busquen elevades rendibilitats en el mercat del lloguer, en detriment al dret a l’habitatge dels inquilins. Azora és un dels fons d’inversió responsables de l’actual situació d’emergència habitacional que travessa totes les ciutats de l’estat, tal i com fa pocs dies va anunciar en declaracions als mitjans el relator de la ONU sobre pobresa. Els fons voltor es caracteritzen per les seves pràctiques depredadores, que es fonamenten en exprimir les economies domèstiques dels llogaters i que passen per tot un seguit d’abusos immobiliaris. El Sindicat de Llogaters ha detectat pràctiques abusives i depredadores en 11 comunitats de veïns d’Azora als municipis de Terrassa, Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, i Granollers, i això és només la punta de l'iceberg d’aquesta situació. Les 232 unitats familiars d’aquestes comunitats de veïns han decidit organitzar-se a nivell de blocs amb l’ajuda del Sindicat de Llogateres de Catalunya, amb l’objectiu de frenar els abusos als quals es troben subjectes. Aquests abusos, entre d’altres qüestions, es concreten en:

  1. En primer lloc, plantegen pujades de preu absolutament abusives i fora de qualsevol proporció que en tots els casos que ens hem trobat fins ara, és de fins a més del 80%. Encara que l’actual Llei d’Arrendaments Urbans no regula el preu del lloguer, les pujades que Azora imposa als seus llogaters superen en desmesura els preus mitjans de mercat que senyala l’Índex de Preus de la Generalitat. Però més enllà de fer pujades de preu en habitatges subjectes a la llei del lliure mercat, Azora també ha estat imposant pujades de lloguer en habitatges de protecció oficial en règim concertat i general. Aquestes pujades son completament il·legals i es troben sota inspecció dels tècnics municipals.

  2. A més, Azora també imposa clàusules fraudulentes en els contractes. Una d’elles és la pujada encoberta del lloguer a través de pujades interanuals desvinculades de l’Índex de Preus al Consum i amagades sota suposades bonificacions durant els primers anys de contracte, fet que suposa un flagrant frau de llei respecte al Decret Reial 7/2019 de l’1 de març de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. A més, Azora també obliga als seus llogaters a contractar una assegurança per impagament, fet que novament suposa un frau de llei, donat que es tracta d’una assegurança que només beneficia al propietari i és, per tant, un abús obligar al llogater a contractar-la. A aquests dos abusos cal sumar-hi forçar al llogater a assumir reparacions de l’habitatge que són responsabilitat de la propietat o assumir el pagament de l’Impost sobre els Béns Immobles, també responsabilitat legal de la propietat.

  3. Finalment, Azora nega sistemàticament als seus inquilins el dret a llegir els contractes (plens de clàusules abusives) abans del propi dia de la firma, fet que nega als llogaters la possibilitat de fer una consulta jurídica sobre el contracte que se’ls exigeix firmar.

Més enllà dels fraus i il·legalitats que practica el fons d’inversió Azora, és d’una gravetat extrema que les pujades de preus que s’apliquen, estiguin amparades per la legislació vigent. Els veïns i veïnes de els 232 pisos de lloguer d’Azora, organitzades en el sí del Sindicat de Llogateres de Catalunya, veuen com un imperatiu la regulació de preus de lloguer.

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament assumeix els següents compromisos:

  1. Exigir a Azora que deixi de vulnerar el dret a l'habitatge del veïnat de forma sistemàtica.

  2. Exigir a Azora que s’assegui a negociar de manera col·lectiva amb tots els veïns i veïnes i el Sindicat de Llogateres, com ja han fet Goldman Sachs, Blackstone, Optimum i altres grans fons d'inversió

  3. Exigir amb urgència i determinació, una nova legislació dels lloguers estatal i/o autonòmic, que inclogui la regulació dels preus, la prohibició de les expulsions sense causa justificada, i el dret de negociació dels llogaters a través dels seus representants. És des dels municipis des d’on se senten diàriament els efectes de les pujades abusives de preus i les expulsions injustificades. En moltes ocasions, són els consistoris els qui han de gestionar de primera mà el drama humà de l’emergència habitacional provocada pels voltors. Les alcaldesses i els alcaldes, regidors i regidores de les ciutats, són les que més entenen la necessitat d’una regulació de preus imminent. les autoritats competents per a tal fi.

Traslladarem aquest acord a la família i al centre educatiu.”

Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones: “Per un futur radicalment igualitari”

Al Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 25 de febrer de 2020 s’ha llegit una Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, sota el lema “Per un futur radicalment igualitari”. El text de la Declaració és el següent:

És innegable que ens trobem immerses en un nou cicle del moviment feminista a nivell mundial. L’aturada internacional de dones proposada pel 8 de març de 2017 ha marcat un precedent, implicant a més de 50 països i promovent mesures fins ara impensables i altament transformadores. Diferents països han incorporat a l’agenda política la justícia reproductiva, la igualtat laboral i la dignitat salarial, la sostenibilitat de la vida, i les polítiques feministes s’han escampat arreu com una taca d’oli poderosa i lila.

La present mobilització a nivell mundial es troba actualment davant d’un moment crucial en què la comunitat internacional, aquest any 2020, celebra el vint-i-cinquè aniversari de la Quarta Conferència Mundial de les Dones i de l’adopció de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, constituint-se per part de més de 187 països el programa més visionari per l’apoderament de les dones i les nenes en tot el món. Alhora, ens trobem davant el cinquè aniversari dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, que posa la igualtat de gènere en el centre del desenvolupament sostenible. Ara bé, la realitat que ens envolta ens ensenya que encara tenim molt camí per recórrer atès que el canvi real és desesperadament lent per a la majoria de dones i nenes del món.

En el marc d’aquestes commemoracions, i reprenent els eixos d’actuació de Beijing, des de les institucions públiques volem construir una societat on tothom pugui gaudir dels mateixos drets i oportunitats, on dones i homes rebin idèntic salari per un treball d’igual valor, on puguem gaudir d’espais públics i privats lliures de violències, on siguem justament reconegudes i representades i existeixi una redistribució sostenible i equitativa dels recursos, on els homes i nens no siguin educats en masculinitats opressives, i en definitiva, on posem al centre la vida.

Al món local, com sempre, capdavanteres en atendre les necessitats més immediates i palpadores de les realitats quotidianes, hem començat a aplicar mesures radicals. Perquè com va dir l’Àngela Davis “el feminisme és la idea radical que sosté que les dones som persones”.

I, en un moment com l’actual, en què assistim a un avenç de l’extrema dreta, des dels nostres pobles i ciutats hem d’alçar la veu i articular una resposta implacable que sigui capaç de vèncer el seu discurs tòxic ple de falsedats, tal com hem fet les dones en altres moments de la història. Perquè com deia Simone de Beauvoir ”No oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per adquirits, heu de romandre vigilants tota la vostra vida”.

Som conscients que el repte de redibuixar l’actual sistema social i cultural, que buida de continguts un seguit de drets fonamentals, només serà assolible mitjançant l’articulació de polítiques transformadores, feministes i interseccionals que provinguin i es despleguin al territori a través del diàleg i el treball continuat amb les entitats feministes, els moviments socials i la societat civil.

És l’hora que la igualtat sigui una realitat. Sabem que la lluita és llarga perquè volem arribar lluny, però també perquè venim de lluny!!

Aprovació de la verificació del nou Text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer ha aprovat la verificació del nou Text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona per complir amb les determinacions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUAMB) i completar l’Estudi d'impacte i integració paisatgística.

L’àmbit del Planejament correspon a les illes 11-12-13-14 que conformen l’ordenació del conjunt Moll de Ponent del Polígon A del Port de Badalona, quedant exclosos de l’àmbit els passos de vianants entre les illes. Els límits del Pla especial són els següents: al nord-oest amb el carrer Eduard Maristany; al sud-est amb la ZV-6 de nova creació del front del Port; al sud-oest amb l’obertura del vial paral·lel al carrer Monturiol; i al sud-est amb el carrer Sant Lluc.

La proposta aconsegueix una millora tipològica d’habitatges amb ventilació natural i/o creuada, un bon assolellament i una bona orientació per a totes les tipologies. S’han escollit 3 volums d’alçades diferent (PB - PB+8 i PB+11) per aconseguir un joc volumètric atractiu del conjunt d’illes i d’aquesta manera les tipologies podran tenir ventilacions naturals sense necessitat de patis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Socialista de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - L'Ajuntament de Badalona sol·licita, al Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol i la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la no supressió i trasllat del jutjat de violència sobre la dona dels Jutjats de Santa Coloma de Gramenet a Badalona, tal com es proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal de Justícia de Catalunya a data de l’1 d’octubre del 2019.

SEGON. - L'Ajuntament Badalona sol·licita a les mateixes institucions la proposta d'afavorir i augmentar els recursos i mitjans per facilitar I'accés de les víctimes de la violència de gènere a l'empara judicial, i que aquest extrem en el cas de l'àmbit judicial implica aproximar els òrgans judicials a les víctimes.

TERCER. - En el cas que s'acabi aprovant aquesta reforma de planta judicial, I'Ajuntament de Badalona es compromet a vetllar perquè les víctimes gaudeixin de la millor atenció possible i el màxim acompanyament i suport psicològic possible.

QUART. - Traslladar aquests acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya al Col·legi de l’advocació de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per refermar el compromís de Badalona amb l'antifeixisme i la recuperació de la memòria històrica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per refermar el compromís de Badalona amb l'antifeixisme i la recuperació de la memòria històrica.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - Refermar el compromís de Badalona en la lluita contra el feixisme i el racisme i en favor de la convivència en la diversitat.

SEGON. - Que les entitats i l’Ajuntament continuem promovent actes en favor de la memòria històrica antifeixista de la nostra ciutat i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa, de gènere i d’orientació sexual.

TERCER. - Que l’Ajuntament estudiï jurídicament la fórmula per denegar l’ús d’espais, com els equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere, d’orientació sexual o política. Denegant el permís a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el genocidi o el racisme, o facin mostres d’odi als qui no pensen de la mateixa manera.

QUART. - Que l'Ajuntament segueixi netejant de la via pública, en la major brevetat possible, la propaganda d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere, d’orientació sexual o política, o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s’hi trobin pintades, cartells, adhesius o fullets publicitaris discriminatoris.

CINQUÈ. - Que l'Ajuntament, amb els recursos de què disposa, faci el possible per prevenir i actuar en la identificació dels col·lectius o individus que exhibeixin simbologia feixista o franquista a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere, d’orientació sexual o ideològica.

SISÈ. - Que l'Ajuntament, una vegada més, condemni formalment tots els actes públics i les declaracions que facin apologia del racisme, la xenofòbia, els genocidis o la discriminació contra els drets humans.

SETÈ. - Que l'Ajuntament denunciï públicament, amb contundència i fermesa qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica que es produeixi a la ciutat, doni suport a les persones agredides, faciliti els mitjans que tingui a l’abast per reparar els danys físics i morals causats a la persona agredida, i valori la possibilitat de personar-se com a acusació popular. Donar suport a les persones encausades en defensa de l’antifeixisme a Badalona.

VUITÈ. - Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació de la Llei Mordassa

NOVÈ. - Que l’Ajuntament demani al govern de l’Estat que continuï amb l’impuls i el desenvolupament i destini una major dotació pressupostària a la Llei de Memòria Històrica i la reparació de les víctimes del franquisme.

DESÈ. - Que l'Ajuntament continuï amb la tasca de dignificació per tal d’oferir més visibilitat als espais dedicats a la Memòria Històrica de la ciutat, com ara la reparació del Monument de record als deportats als camps de concentració Nazis. Al mateix temps, proposem que s’endegui un estudi per a la creació d'un espai digne d'homenatge a totes les víctimes i persones represaliades de la nostra ciutat pel feixisme durant la guerra civil, la dictadura i el feixisme a Europa.

ONZÈ. - Que l’Ajuntament faci arribar aquest compromís a les entitats municipalistes ACM (Associació Catalana de Municipis) i FCM (Federació Catalana de Municipis), a la Plataforma Antifeixista de Badalona, a la Plataforma Badalona Acull, als instituts i escoles de Santa Coloma de Gramenet, a l’UCFR (Unitat contra el Feixisme i el Racisme), a la Xarxa Mai Més, a SOS Racisme i a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. El Grup Municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Moció per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - Que els grups polítics municipals amb representació al Parlament de Catalunya es comprometen a que els seus grups parlamentaris incloguin, en els pressupostos 2020 que s’han d’aprovar al Parlament, les partides necessàries per a les construccions pendents a la ciutat.

SEGON. - Que les dues administracions públiques responsables, el govern de la ciutat i el de la generalitat de Catalunya, facin pública la concreció del conveni, segons el qual l’ajuntament avançaria la inversió per la construcció de centres educatius a la ciutat, amb el detall de les partides i l’acord concret que correspongui a aquest conveni.

TERCER. - Des de la valoració positiva dels instituts escola, exigim al govern de la Generalitat de catalunya la participació de la ciutat, a través del CEM i del govern municipal, en la seva planificació, la valoració del seu imparte en el mapa escolar i en la lluita contra la segregació, i reclamem l'adequació dels centres escolars per oferir una educació de qualitat homologable als altres centres educatius que imparteixen les mateixes etapes.

QUART. - Que l’Alcalde convoqui i presideixi un CEM extraordinari per consensuar una posició unitària de tota la comunitat educativa per fer front als problemes que l’educació pública té plantejada la ciutat de Badalona i assumir els acords d’aquesta moció.

CINQUÈ. - Que es concreti una Reunió conjunta al Parlament de catalunya amb representants dels grups municipals, parlamentaris i FAMPAS Badalona per planificar les inversions vinculades als pressupostos 2020, 2021, 2022, etc.

SISÈ. - Fer arribar aquesta MOCIÓ a tots els membres del CEM, a FAMPAS Badalona, a la FAVB, al President del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris i al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a la instal·lació de contenidors intel·ligents a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per a la instal·lació de contenidors intel·ligents a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - Que l’Ajuntament de Badalona treballi per assolir els objectius de recollida selectiva que marca el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25).

SEGON. - Que l’Ajuntament de Badalona presenti un projecte a la convocatòria FEDER vigent sobre recollida selectiva per realitzar una prova pilot amb contenidors intel·ligents al municipi.

TERCER. - Que el govern municipal treballi amb els altres grups polítics de l’Ajuntament per incrementar la recollida selectiva a la ciutat, incorporant les propostes al nou contracte de neteja que s’aprovarà properament. Potenciant la instal·lació de contenidors intel·ligents a Badalona.

QUART. - Que s’implementi la taxa de residus corresponent, acompanyada d’un sistema de bonificacions que incentivi el compliment de la recollida selectiva per part de la ciutadania.

CINQUÈ. - Que l’Ajuntament de Badalona explori la implementació de màquines de recollida d’envasos basades en incentius.

SISÈ. - Que es faci arribar aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Badalona contra el canvi climàtic.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. El Grup Municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Moció per a la dignificació del Mercat Municipal de Pomar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per a la dignificació del Mercat Municipal de Pomar.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - Atès que el regidor de l’Àrea de Comerç ja es va comprometre en el Ple del passat mes de novembre a agilitzar els tràmits pertinents i a data d’avui no s’ha fet res, exigim que deixi de menysprear i enganyar l’associació de venedors amb promeses que no es compleixen i es posin a treballar.

SEGON. - Per tota la manca de gestió, reprovar la conducta del regidor de Comerç, Jordi Subirana, que a dia d’avui no ha realitzat cap actuació per adequar i dignificar la situació dels venedors i dels veïns de Pomar.

TERCER. - Exigim que s’agilitzin els tràmits per tal de concessionar de forma urgent l’espai destinat a supermercat.

QUART. - Que es facin les obres necessàries per dignificar l’espai interior, enderrocant la illa de parades desocupades i reubicant dins el propi mercat als paradistes que així ho desitgin.

CINQUÈ. - Que tal i com es va comprometre el regidor Jordi Subirana es revisin a la baixa les taxes exigides als concessionaris que han passat a precari per manca de convocatòria de concurs.

SISÈ. - Que s’implementi un pla de seguretat amb la Guàrdia Urbana de Badalona.

SETÈ. - Que es millori la il·luminació exterior.

VUITÈ. - Que es procedeixi de forma periòdica a la desinfecció de les instal·lacions.

NOVÈ. - Que es netegi i desinfecti la zona exterior on hi ha ubicat el pipi can.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya i el Partit Popular, i els vots en contra de Badalona en Comú Podem i el PSC. Els grup municipals d’ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú s’han abstingut.

Moció per al manteniment de les quotes reduïdes dels abonats al complex esportiu i piscina de Llefià

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per al manteniment de les quotes reduïdes dels abonats al complex esportiu i piscina de Llefià.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Censurar la gestió de la regidora d’Esports, Helena Bayo, en aquest assumpte que afecta veïns i veïnes del barri de Llefià.

SEGON.- Exigim al govern municipal que sol·liciti a l’empresa UBAE FITNES SL que deixi sense efectes de forma immediata la pujada de quotes als abonats que fins ara tenien una quota diferencia per la data en què es van apuntar.

TERCER.- Que el govern municipal convoqui de forma extraordinària i urgent la Comissió de Seguiment de la concessió administrativa del Complex Esportiu de Llefià per demanar explicacions per aquesta pujada de quotes indiscriminada a l’empresa gestora de la instal·lació i es faci, a partir d’ara, un control exhaustiu de la política de quotes d’aquesta empresa.

QUART.- Que el govern municipal expliqui de forma pública per què una empresa gestora d’una instal·lació municipal ha realitzat una pujada de quotes sense el permís i l’acord del govern municipal, titular de la propietat de la instal·lació.

CINQUÈ.- Que s’informi als usuaris i usuàries afectats i als Grups Municipals de la Corporació Municipal sobre totes les gestions que es portin a terme en relació a aquest assumpte.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú i el Partit Popular, i els vots en contra de Badalona en Comú Podem i el PSC. El Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES s’ha abstingut.

Moció per al reconeixement institucional de l’Anís del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per al reconeixement institucional de l’Anís del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Reconèixer institucionalment l’Anís del Mono i la fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat i per la promoció que fa de la ciutat de Badalona arreu del món en l’any en què celebra el seu 150 aniversari.

SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Anís del Mono, el Grup Osborne i la Fundació Osborne.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció de reprovació al regidor del partit Popular, Xavier García Albiol, pels seus comentaris masclistes i racistes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció de reprovació al regidor del Partit Popular, Xavier García Albiol, pels seus comentaris masclistes i racistes.

La moció proposa el següents acords:

PRIMER. - Reprovar el regidor del Partit Popular Xavier García Albiol pels seus comentaris masclistes a la primera tinent d'alcalde de Badalona i exigir-li una disculpa pública al ple i davant dels mitjans de comunicació.

SEGON. - Reprovar tots els regidors i regidores que hagin fet o facin declaracions racistes i xenòfobes a les xarxes socials o mitjans de comunicació cap a centres de joves migrats sense referents familiars.

TERCER. - Atenent el caràcter democràtic de la institució de l’Ajuntament de Badalona, refermem el compromís antifeixista de Badalona davant de qualsevol forma d’expressió feixista. Condemnant així les agressions al centre de joves migrats sense tutela familiar, on l’Ajuntament i la Generalitat s’han personat com acusació particular en el cas.

QUART. - Expressar la voluntat antimasclista de la nostra ciutat, refermant així la dignificació del treball de les dones i la igualtat dins del món laboral, lluny de discriminacions per motius de gènere.

CINQUÈ. - Traslladar aquests acords al centre de joves migrats sense tutela familiar, a la Federació de Dones de Badalona, a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, a Integració Social de Menors (ISOM), als grups polítics del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. El Grup Municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Moció per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Establir els mecanismes i dotar dels recursos necessaris per a realitzar un seguiment de tots els procediments judicials de demanda de desnonament, per a comprovar l’estatus de qui demanda i assegurar que compleixi el que preveu el Decret Llei.

SEGON.- Redactar un reglament, d’acord amb l’esmentat decret llei, que estableixi la fórmula per aplicar, quan pertoqui, les sancions previstes.

TERCER.- Traslladar aquesta moció la Plataforma d’Afectats per la Crisi, Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, Plataforma Sant Roc Som Badalona i la resta d’entitats i organitzacions representades en el Consell Municipal de l’Habitatge.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. El Grup Municipal del Partit Popular s’ha abstingut.

Moció sobre el transport ferroviari de rodalies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció sobre el transport ferroviari de rodalies.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - L'Ajuntament de Badalona denuncia la manca d'inversió a la xarxa de rodalies i el gran dèficit, que s'ha fet crònic, i posem de manifest que només amb voluntat política es pot solucionar aquesta greu situació.

SEGON. - Sol·licitem al govern de l’Estat que faci efectiu el traspàs del servei de rodalies al govern de Catalunya, per tal de poder prestar el servei de qualitat que la ciutadania mereix, i que millori urgentment la xarxa ferroviària de Rodalies i materialitzi totes les inversions necessàries no efectuades fins el moment per Adif.

TERCER. - Sol·licitem a l'empresa estatal ADIF que es portin a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura i reclamem que l'Estat espanyol, i en concret al Ministeri de Foment, faci les inversions necessàries a totes les línies de Rodalies.

QUART. - Reclamem que la Generalitat sigui convidada i present en el Comitè Rector Estratègic del Pla de Rodalies (Comitè on només hi ha membre de Renfe i d’Adif), creat amb l'objectiu d'establir les directrius del Pla, i fer el seguiment dels treballs i facilitar la coordinació amb les administracions competents.

CINQUÈ. - Acordem comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipals.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú. Els grups del Partit Popular i el PSC s’han abstingut.

Moció per modificar la placa víctimes de terrorisme

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per modificar la placa víctimes de terrorisme.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - Instar a l'Ajuntament de Badalona a modificar el text de la placa de metall instal·lada al parterre del xiprer de la porta de la Casa de la Vila perquè deixi de referir-se a les víctimes de l’11M i faci referència a totes les víctimes del terrorisme.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de febrer de 2020