Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 25 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 25 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 25 de febrer de 2020 una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 28 de gener de 2020 i l’acta número 2 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 7 de febrer de 2020.

Declaració institucional de condemna de les pràctiques d'Azora i a favor de la regulació dels preus de lloguer.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit la despesa i la factura presentada per Snow Travel, SA, corresponent al servei realitzat de reallotjament temporal de les persones afectades pel desallotjament de la finca passatge de la Torre número 16, durant el mes de desembre de 2019.

3. Aixecar el reparament suspensiu formulat per l’Interventor General d’acord amb l’informe de fiscalització emès en data 26/02/2019. Aprovar l’expedient per reconeixement de crèdit com a despesa degudament compromesa la factura incorporada a l'expedient de referència 30549-CMSUPFP2018/000004, per l’import total de 16.837’15€, presentada per la Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de residus i el Consum Responsable-Rezero. Satisfer l’import en els termes que determina la llei.

4. Aprovació del Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci del Besòs.

5. Aprovar l’Adhesió al Protocol de Col·laboració per al desenvolupament de l’Aliança per a l’atenció a les persones sensellar al territori Besòs.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

6. Aprovar el reconeixement de la despesa, la certificació i la factura de 1.100.963,02€ presentada per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pel servei de

recollida de neteja viària del mes de desembre de 2019.

7. Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació i la factura de 883.574,96€ presentada per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pel servei de recollida de residus domiciliaris de resta, paper-cartro, vidre, envasos lleugers i FORM, així com els serveis de deixalleria fixa i mòbil del mes de desembre de 2019.

8. Aprovació reconeixement de crèdit de la despesa, certificacions i factures dels períodes del I i II semestre 2019, de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, pel servei de la Recollida de sòlids urbans al Bosc d'en Vilaró.

9. Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació i la factura d’import 82.398,01 € corresponent al servei de manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la ciutat presentada per l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.

10. Aprovar com a reconeixement de crèdit la despesa, la certificació núm. 12 i la factura del servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de titularitat municipal durant el període de l'1 al 31 de desembre de 2019.

11. Aprovació reconeixement de crèdit de la despesa, certificació i factura dels mes de desembre 2019 presentada per l’empresa PROSEÑAL, SL.

12. Aprovar la verificació del nou Text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.

13. Declarar l’oportunitat i conveniència d’autoritzar la concessió de domini per a l’ús privatiu del subsòl de les finques de titularitat municipal situades entre les illes 15-16 del PE Port de Badalona amb la finalitat de construir, gestionar i explotar un aparcament subterrani, així com aprovar l’expedient administratiu i el plec de clàusules particulars que ha de regir la licitació.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

14. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de diversos procediments a favor d'Entrena Abogados SCP.

15. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de diversos procediments a favor d'Entrena Abogados SCP.

16. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de diversos procediments a favor d'Entrena Abogados SCP.

17. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa RICOH ESPANA, SL.

18. Reconeixement de crèdit per aprovar l'expedient i la despesa corresponent i abonar-la al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresoreres de l'Administració Pública (CSITAL), en concepte de les inscripcions de personal al servei d'aquesta corporació a la 4a Jornada d'Actualització Local 2019, la qual va tenir lloc el dia 8 de febrer de 2019.

19. Reconeixement extrajudicial de crèdi a l’empresa INTERNACIONAL BOOKING & MANEGAMENT, SL.

20. Bonificació sobre la quota de l’ICIO d’acord amb l’article 3.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5.

21. Donar compte de la resolució de la convocatòria per la provisió del lloc de treball de gerent de l’organisme autònom Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP).

22. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació parcial i puntual de la plantilla.

23. Reconeixement de crèdit per abonar a la Federació de Municipis de Catalunya l'import corresponent a la inscripció de personal al servei d'aquesta corporació al Seminari de Dret Local 2019-2020.

24. Aixecament reparament suspensiu i aprovació de l’increment per a l’any 2020 del 2% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania, i a les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació de conformitat amb el que disposa el Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

25. Actualitzar la composició de Nomenclàtor per tal d’adequar-la a l’actual Consistori.

26. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions signades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2020.

27. Donar compte del decret de l'alcalde accidental de data 31 de gener de 2020, de designar representants suplents a les comissions informatives de caràcter permanent a petició dels grups municipals.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC Avancem-MES per a la instal·lació de contenidors intel·ligents a Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la dignificació del Mercat Municipal de Pomar.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel manteniment de les quotes reduïdes dels abonats al complex esportiu i piscina de Llefià.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per al reconeixement institucional de l’Anis del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari.

5. Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Socialista de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem de reprovació al regidor del partit Popular Xavier Garcia Albiol pels seus comentaris masclistes i racistes.

7. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per refermar el compromís de Badalona amb l'antifeixisme i la recuperació de la memòria històrica.

8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial.

9. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya sobre el transport ferroviari de rodalies.

10. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per modificar la placa víctimes de terrorisme.

11. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 de febrer de 2020