Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 17 de desembre de 2019

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 17 de desembre de 2019.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària

Designació dels representants de l’Ajuntament al Consorci Besòs

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre designar els següents regidors i regidores per tal que formin part del Consell General del Consorci del Besòs:

- Alejandro Pastor López (vicepresident)

- Rubén Guijarro Palma

- M. Dolors Sabater Puig

- Anna M. Lara Carmona

També s’ha aprovat designar els següents regidors i regidores com a vocal titular i suplent que representaran a aquest Ajuntament en la Comissió Executiva del Consorci Besòs:

- Rubén Guijarro Palma (titular)

- Anna M. Lara Carmona (suplent)

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut i el PP ha votat en contra.

Adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre l’expedient de contractació, la despesa, la licitació i l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, amb una oferta total de 480 places escolars.

El període de la concessió proposat és de tres anys de duració inicial i es preveu la possibilitat de pròrroga per a dos anys més.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació del Pla Econòmic i Financer i modificació de l’Annex d’Inversions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre la modificació de l’annex d’inversions de l’Ajuntament en el sentit de reprogramar inversions per executar-se l’any 2021 per import de 15.972.361,45 euros i l’aprovació del Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament per donar compliment dels objectius o de la regla de la despesa.

Recordem que la Corporació Local va incomplir la Regla de la Despesa amb la liquidació del pressupost de 2018 i que la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix l’obligació d’elaborar un Pla Econòmic Financer (PEF) en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que permeti l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i amb el vot de qualitat expressat per l’alcalde. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i Junts per Catalunya s’han abstingut. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre una moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit municipal, i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social.

SEGON.- Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixin el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge.

TERCER.- Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció en suport de les companyies de creació de Badalona i per la definició dels usos i model de gestió de l’edifici municipal Muebles Rojas ubicat al barri Manresà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre una moció en suport de les companyies de creació de Badalona i per la definició dels usos i model de gestió de l’edifici municipal Muebles Rojas ubicat al barri Manresà, qualificat d’equipament.

La moció proposa els següents acords:

1) Aquest Ajuntament considera una prioritat el suport a les companyies de creació artístiques ubicades a la ciutat de Badalona i es compromet a treballar-hi perquè mantinguin la seva activitat a la nostra ciutat.

2) Per aquest motiu impulsarà un espai de treball per buscar alternatives viables als espais precaris que ocupen actualment aquestes companyies i definir acords de col·laboració amb totes les companyies ubicades a Badalona.

3) Definir el pla d’usos de l’edifici municipal Muebles Rojas, el model de cessió gestió i governança de l’espai. Concretar la concepció d’un avantprojecte arquitectònic que permeti poder abordar la rehabilitació definitiva de l’espai a curt termini i elaborar el pla d’ocupació de l’espai

4) Informar a totes les entitats vinculades a aquest procés (Fundació FB, entitats allotjades a la MOBBA i AVeïns Manresà i FAVB) dels acords presos a través d’aquesta moció, de quina és exactament la situació actual, i quines les previsions tant en la fórmula de cessió del local com en les condicions per a cadascun dels usos que s’acordin.

5) Es convoqui el més aviat possible un espai de treball participatiu que hauria de concloure amb un Consell de Ciutat on acordar una planificació d’equipaments definitiva, a tota la ciutat, per evitar els canvis de rumb subjectes als períodes electorals i la improvisació. Es tractaria d’aconseguir una planificació completa d’equipaments i serveis de tots els àmbits, partint dels dèficits i necessitats actuals i d’un futur pròxim, i tenint en compte el model de ciutat amb una mirada llarga i transversal. Aquesta planificació ha de comportar una concreció de la ubicació, i els plans d’usos. Així mateix determinar els models de gestió i de concessió d’ús de locals municipals, seguint alguns dels treballs fets durant el PAM 2015-2018 i experiències d’altres municipis, adequant-se a la legislació vigent i a les necessitats d’una ciutat del segle XXI.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció per a la construcció definitiva de l'Escola Montigalà i del nou Institut Ventura Gassol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre una moció per a la construcció definitiva de l'Escola Montigalà i del nou Institut Ventura Gassol a l'esplanada situada entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, el passeig Olof Palme i l'avinguda de la Comunitat Europea.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Badalona es reafirma i declara la seva aposta per la construcció de l’Escola Montigalà i el projecte educatiu del qual forma part a l’actual plaça Manuel Moreno Mauricio.

SEGON.- Exigir al govern municipal que convoqui els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a una reunió conjunta amb la comunitat educativa de l’Escola Montigalà, l’Institut Ventura Gassol i la Federació d’AMPAS de Badalona (FAMPAS) per demanar un calendari per la construcció de l’Escola i l’Institut.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a incloure en els pressupostos de l’any 2020 les partides necessàries per a la construcció definitiva de l’Escola Montigalà a l’esplanada situada entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, Olof Palme i Comunitat Europea.

QUART.- Transmetre la present moció a tots els sectors representats al Consell Escolar Municipal, a les comunitats educatives de l’Escola Montigalà i de l’Institut Ventura Gassol, a FAMPAS Badalona, al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 18 de desembre de 2019