Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 17 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 17 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 17 de desembre de 2019, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 15 corresponent a la sessió ordinària de 26 de novembre de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de LYRECO ESPAÑA, S.A., derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent.

3. Aprovar el compte justificatiu de subvenció finalista atorgada.

4. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures presentades per AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L'AIGUA - NIF A66098435 per consum d’aigua als locals de l’Àmbit Badalona Justa i Inclusiva durant el període comprès entre els mesos de setembre a desembre de 2018.

5. Regularització de les despeses de gestió-equilibri financer del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) dels anys 2016, 2017 i 2018: aprovació de les factures presentades per Badalona Serveis Assistencials, S.A.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

6. Aprovació de la rectificació parcial, pel que fa a l’aprovació de la despesa d’acord amb el principi d’anualitat pressupostària, de l’acord de Junta de Govern Local de sessió de data 28/05/2018 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit en favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS SA amb NIF A2803722-4, per les factures corresponents al servei de neteja de la xarxa de clavegueram de Badalona dels mesos de gener i febrer de 2018.

7. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb NIF Q0801980D per un import total de 14.882,40 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel servei realitzat corresponent a l'Estudi de l'eficiència energètica dels polígons industrials de la ciutat.

8. Acordar la transferència de funcions o activitats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aprovar la minuta i la signatura de l’Addenda Tercera al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per al subministrament i instal·lació de dos mòduls de primers auxilis i dos mòduls de lavabos públics a la platja del seu terme municipal.

9. Aprovar el reconeixement de crèdit pel subministrament de carburants, productes i altres serveis complementaris a les estacions de servei ‘BP’ durant el mes de desembre de 2018 a favor de BP OIL ESPAÑA, SAU – NIF-A28135846.

10. Aprovar el reconeixement de crèdit pels serveis de reparacions dels vehicles del Parc Mòbil del mes de desembre de 2018 en favor de INJECCIO AMAC, SL ESB59558148.

11. Aprovar reconeixement de crèdit a favor d’AIGÜES DE BARCELONA EMP.MET.GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA per un import de 62.506,10 €.

12. Quota adhesió any 2016 al European Forum for Urban Security.

13. Quota adhesió any 2017 al European Forum for Urban Security.

14. Aportació quota any 2018 Associació de Municipis i entitats per l'aigua.

15. Aportació quota any 2016 Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

16. Aportació quota 2017 Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

17. Aprovació abonaments subministre elèctric inclosos en l'expedient 30650044-FEXP2018/000006 a favor de l'empresa Endesa Energia XXI, S.L. però no inclosos en l'acord del Ple del 30 d'octubre de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

18. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de EACOM, S.A. del contracte de serveis d'auditoria i inventari dels punts principals de la connexió de la xarxa de fibra òptica.

19. Aprovació de la factura T Systems d’import 462,24 €.

20. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Badalona i del personal laboral de l’Institut Municipal de Serveis Municipals, Patronat de la Música i Museu de Badalona per a l’exercici 2018.

21. Ratificar l’acord que consta a l’Annex de l’Acta de Mesa General de Negociació de data 31 d’octubre de 2019 pel què es varen acordar entre els representants de l'Ajuntament i els de les organitzacions sindicals PSU, SFP,

CCOO, CATAC i ’UGT, els criteris de compensació dels serveis extraordinaris prestats pels empleats de l’Ajuntament de Badalona durant l’operatiu per la jornada electoral del dia 10 de novembre de 2019.

22. Designar els representants de l’Ajuntament al Consorci Besòs.

23. Aprovació de l’expedient de contractació, la despesa, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet.

24. Bonificació del 95 % IBI, per interés públic, corresponent a l’exercici 2019: a l’ASSSOCIACIÓ ASTEROIDE B-612.

25. Ratificar l’acord de Mesa General de Negociació de 31/10/2019, autoritzar l’increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Badalona, fixar la quantia màxima d’aquest fons addicional i aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat per la MGN.

26. Reconeixement de crèdit extrajudicial per aprovació de la despesa i pagament de la factura amb número 2018 a favor de RIBA MARTINEZ ABOGADOS SLP amb CIF: B64815582 pels serveis de defensa jurídica i jurisdiccional en el procediment diligències Prèvies 737/2013 D.

27. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures 8/2018, 71/2018, 73/2018 a la procuradoria Jordi Bassedas Ballús amb NIF: 46107108C, corresponents als serveis de procuradoria prestats per representació en diversos procediments judicials.

28. Tramitació del pagament de la factura número 0100034316, per import de 5.172,75€ presentada per Deloitte Abogados, S.L d’acord amb l’adjudicació del contracte de serveis d'assessorament, representació i defensa jurídica i jurisdiccional de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms en els plets de naturalesa contenciós administrativa, de data 26 de novembre de 2014, corresponent a la facturació 8è període i últim.

29. Aprovar reconeixement de crèdit, la despesa i la factura número 03/2018 pels serveis de contractació per a la defensa jurídica i judicial dels interessos municipals en el recurs contenciós 101/2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 10% pressupost , sentència.

30. Aprovar i satisfer el reconeixement de extrajudicial de crèdit, la despesa, la factures presentades per la procuradoria SORRIBES PROCURADORES amb CIF J79980348, corresponents als serveis de procuradoria prestats per representació en diversos procediments judicials.

31. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura 48/2019 a la procuradoria Jordi Bassedas Ballús amb NIF: 46107108C, corresponents als serveis de procuradoria prestats per representació en diversos procediments judicials.

32. Proposta d’aprovació i atorgament de les bonificacions precentuals sobre les tarifes per la utilització de les instal·lacions esportives municipals a les entitats integrants del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i els clubs associats a l’entitat Badalona Bàsquet Base.

33. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS SA.

34. Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa Accessoris Rosselló, SL, per al subministrament de viseres.

35. Modificar puntualment la plantilla i quadre laboral en el sentit d’adequar-la al procés de funcionarització efectuat per l'Ajuntament de Badalona.

36. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de novembre de 2019.

37. Donar compte de la resolució de l’alcalde de data 14 de novembre de 2019 referent a la designació de la regidora Florencia Badia com a vocal de la Comissió informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

38. Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa Vadeoffice, SAL per al subministrament de paper higiènic.

39. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU.

40. Aprovació del Pla Econòmic i Financer i modificació de l’Annex d’Inversions.

41. Aixecar el reparament de la Intervenció municipal i ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 31/10/2019, pel qual s’aprova la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat (Tram 1 i Tram 2) i s’aproven els criteris, nivells de compliment i indicadors per a valorar el grau d’assoliment d’objectius aprovats per valorar els empleats/des de l’Ajuntament de Badalona per l’exercici 2020.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC Avancem-MES pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya en contra del Decret Digital.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en suport de les companyies de creació de Badalona i per la definició dels usos i model de gestió de l’edifici municipal Muebles Rojas ubicat al Barri Manresà, qualificat d’equipament.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 13 de desembre de 2019