Twitter Facebook Instagram Youtube

Nomenament dels membres de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona

Nomenament dels membres de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 s’ha donat compte del nomenament dels membres de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona:

President: – L’alcalde, senyor Alejandro Pastor López

Vicepresidenta: – Senyora Carmen Martínez Ruzafa

Vocals: – Senyor Juan Fernández Benítez

– Senyor Daniel Gràcia Álvarez

– Senyora Teresa González Moreno

– Senyor Jordi Subirana i Ortells

– Senyora M. Dolors Sabater i Puig

– Senyora Nora San Sebastián Martínez

– Senyor Àlex Montornés i Torrecillas

– Senyora Anna M. Lara Carmona

– Senyora Aïda Llauradó Álvarez

– Senyor David Torrents Mingarro

Es designa secretària de la Comissió a la lletrada municipal Raquel Garcia Redondo.

Es delega en la vicepresidència de la comissió la facultat de convocar les sessions de la comissió, la signatura de les actes, així com la realització de tots els actes d’impuls i seguiment necessaris per tal de dur a terme eficaçment els objectius de modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona, objecte d’aquesta comissió de caràcter temporal delegables de conformitat amb l’art. 21 de la LRBRL.

Badalona, 27 de novembre de 2019