Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació de la composició de la Junta de Govern Local

Modificació de la composició de la Junta de Govern Local

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució d’Alcaldia de data 12 de setembre de 2019 en relació a la modificació de la composició de la Junta de Govern Local, la qual estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació:

– Senyora Aïda Llauradó Álvarez, 1a tinent d’alcalde.

– Senyora Teresa González Moreno, 2a tinent d’alcalde.

– Senyor Jordi Subirana i Ortells, 3r tinent d’alcalde.

– Senyor Ruben Guijarro Palma, 4t tinent d’alcalde.

– Senyora Andrea Zapata Alfonso, regidora.

– Senyora Helena Bayo Delgado, regidora .

– Senyora Rosa Trenado Sánchez, regidora.

Tanmateix, s’admet que un/a regidor/a de cadascun del grups municipals assisteixi a les esmentades sessions com observadors/es amb veu però sense vot.

Badalona, 27 de novembre de 2019