Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 de novembre de 2019

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 de novembre de 2019.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària

Declaració institucional sobre el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 va començar amb la lectura de la Declaració institucional sobre el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, el text de la qual diu literalment el següent:

“L’Ajuntament de Badalona assumeix i fa seu el compromís imminent, ferm i real contra les violències masclistes.

Com cada 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència contra les dones i, aquest any, especialment, i recollint les peticions del moviment feminista d’arreu de l’estat que han declarat l’Emergència Feminista, per l’increment d'assassinats de dones aquest estiu de barbàrie, s’ha de donar un pas endavant des de les institucions públiques, comprometent-nos activament en la lluita i l'eradicació de qualsevol tipus de violències de gènere.

Ha arribat l’hora que les institucions escoltin la veu del carrer que reclama justícia, igualtat i seguretat per les dones i els seus infants, fets i no paraules, polítiques públiques actives per complir amb el mandat legal, que emplaça a totes les administracions públiques.

L’Ajuntament de Badalona, en un exercici de responsabilitat i implicació fa seves les legítimes i justes demandes del moviment feminista i, per tant, de forma pública, el Ple de l’Ajuntament, es compromet a:

1.- No pactar amb organitzacions ni partits polítics que neguen l’existència de la violència de gènere i que suposen un perill real de retrocés en els drets civils i jurídics de les dones.

2.- Treballar activament per tal s’amplii el concepte de violència de gènere d’acord amb allò estipulat al Conveni d’Estambul, mitjançant les oportunes reformes legislatives.

3.- Sol·licitar a la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere que reculli en les seves estadístiques oficials, les dades relatives a tots els tipus de violència contra les dones.

4.- Realitzar les actuacions necessàries i remoure tots els obstacles per dotar de mitjans humans i materials al Servei de Feminismes, perquè puguin desenvolupar la seva tasca de sensibilització i formació a la societat sobre la lacra de la violència de gènere i la necessitat democràtica de la seva eradicació.

5.- Emplaçar al Govern de l’Estat a l’actualització i revisió del grau d’acompliment de les mesures contingudesen el Pacte d’Estat Contra la violència de gènere i totes aquelles contingudes en la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

6.- Complir amb les obligacions que el Pacte d’Estat contra la violència de gènere imposi a les administracions locals.

7.- Garantir a nivell municipal la dotació pressupostària adequada i suficient per donar compliment a les mesures de prevenció de la violència de gènere i de protecció i recuperació de les víctimes contingudes a la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

8.- Dur a terme una formació interna als operadors jurídics a fi i efecte què la normativa s’apliqui i s’interpreti amb perspectiva de gènere.

9.- Emplaçar a les administracions competents per tal que s’avanci en coeducació i en educació afectivo-sexual en tots els nivells educatius, a fi i efecte que es garanteixi l’educació en la igualtat entre homes i dones i en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i, a nivell local, desenvolupar i implementar el Pla de Coeducació.

10.- Emplaçar al Govern de l’Estat a crear la Mesa de Coordinació Estatal sobre violència sexual, tal i com recull el punt 183 del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

11.- Emplaçar al Govern de l’Estat a crear una subcomissió d’estudi de la violència sexual, associada a la Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats, amb especial atenció a l’adolescència i etapes més joves, fent ús de les TICs”.

Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació dels espais públics i equipaments de l'antic Escorxador

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 la modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació dels espais públics i equipaments de l'antic Escorxador.

L’àmbit d’aquest planejament comprèn l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona, localitzat al barri de la Salut, i delimitat pel carrer de l’Arquitecte Fradera, l’avinguda del Caritg, el carrer Don Pelai i les parcel·les on s’ubiquen el CAP de la Salut i l’ Institut Enric Borràs. La superfície de l’àmbit és de 17.360 m².

La Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona per adaptar-les als usos existents i la urbanització i infraestructures executades:

- D’una banda, s’ajusta la posició del sistema de parcs i jardins urbans, per tal d’adaptar-la a la urbanització executada amb front al carrers de Don Pelai i de l’arquitecte Fradera.

- D’altra banda, es proposa donar continuïtat al sistema d’equipaments de tipus cívic-cultural que inclou els edificis de l’Antic Escorxador i l’espai sota rasant utilitzat per la construcció del túnel de la línia 4 de metro i definir l’edificabilitat i les condicions d’edificació.

Els dos volums de planta baixa que es proposen tenen una alçada reguladora màxima de 10m i de 5m.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Substitució d’un membre del consell d’administració a la Junta General de Marina Badalona, SA en representació de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 modificar l’acord de Ple adoptat el 15 de juliol de 2019, en relació a la proposta dels membres del Consell d’administració de Marina Badalona, SA, en el sentit de nomenar el senyor Lluís Boada i Guirao en substitució del senyor Víctor Ballester Alarcón.

Conseqüentment, els membres del Consell d’Administració de la societat Marina Badalona, SA proposats a la Junta General en representació de l’Ajuntament de Badalona són els següents:

President: Senyor Alejandro Pastor López

Consellers/es: Senyor Xavier García Albiol

Senyor Ramon Riera Macia

Senyor Rubén Guijarro Palma

Senyora Nora San Sebastián Martínez

Senyor Oriol Lladó i Esteller

Senyor Álex Mañas Ballesté

Senyor Lluís Boada i Guirao

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Modificació de la composició de la Junta de Govern Local

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució d’Alcaldia de data 12 de setembre de 2019 en relació a la modificació de la composició de la Junta de Govern Local, la qual estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació:

– Senyora Aïda Llauradó Álvarez, 1a tinent d’alcalde.

– Senyora Teresa González Moreno, 2a tinent d’alcalde.

– Senyor Jordi Subirana i Ortells, 3r tinent d’alcalde.

– Senyor Ruben Guijarro Palma, 4t tinent d’alcalde.

– Senyora Andrea Zapata Alfonso, regidora.

– Senyora Helena Bayo Delgado, regidora .

– Senyora Rosa Trenado Sánchez, regidora.

Tanmateix, s’admet que un/a regidor/a de cadascun del grups municipals assisteixi a les esmentades sessions com observadors/es amb veu però sense vot.

Nomenament dels membres de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 s’ha donat compte del nomenament dels membres de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona:

President: – L’alcalde, senyor Alejandro Pastor López

Vicepresidenta: – Senyora Carmen Martínez Ruzafa

Vocals: – Senyor Juan Fernández Benítez

– Senyor Daniel Gràcia Álvarez

– Senyora Teresa González Moreno

– Senyor Jordi Subirana i Ortells

– Senyora M. Dolors Sabater i Puig

– Senyora Nora San Sebastián Martínez

– Senyor Àlex Montornés i Torrecillas

– Senyora Anna M. Lara Carmona

– Senyora Aïda Llauradó Álvarez

– Senyor David Torrents Mingarro

Es designa secretària de la Comissió a la lletrada municipal Raquel Garcia Redondo.

Es delega en la vicepresidència de la comissió la facultat de convocar les sessions de la comissió, la signatura de les actes, així com la realització de tots els actes d’impuls i seguiment necessaris per tal de dur a terme eficaçment els objectius de modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona, objecte d’aquesta comissió de caràcter temporal delegables de conformitat amb l’art. 21 de la LRBRL.

Moció per a la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per a la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada.

La moció proposa els següents acords:

1. Demanar la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per accedir a les dades del registre d’habitatges buits de la Generalitat.

2. Demanar registre de consums de subministraments (aigua, electricitat i gas) per completar els indicis de desocupació.

3. Fer ús de les dades del padró municipal per reforçar els indicis de desocupació.

4. Seguir tots els tràmits de notificació i audiència per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i proves abans de declarar la condició d’immoble desocupat amb caràcter permanent.

5. Que durant el 2020 es treballarà el recàrrec del 50% de l’IBI en pisos buits propietat d’entitats financeres i fons d’inversions immobiliaris.

6. Que durant el 2020 es treballarà la bonificació de fins al 95% per als habitatges llogats amb renda limitada.

7.Dotar de personal als Departaments de Disciplina Urbanística i Hisenda del personal necessari per elaborar el registre d’habitatges buits.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per desenvolupar polítiques concretes en la lluita contra l’emergència climàtica i la crisi ecològica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per desenvolupar polítiques concretes en la lluita contra l’emergència climàtica i la crisi ecològica.

La moció proposa els següents acords:

1- Elaborar un Pla de Transició Energètica Municipal amb el compromís polític de tots els grups municipals del Ple que s’adapti als objectius establerts al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030.

2- Elaborar un Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic a la ciutat amb el compromís polític de tots els grups municipals del Ple amb l’horitzó fixat el 2050.

3- Impulsar mesures que redueixin els vehicles de l’administració propulsats per combustibles fòssils.

4- Desenvolupar mesures orientades a afavorir l’autoconsum d’energia elèctrica en els habitatges, equipaments i empreses de la ciutat.

5- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un percentatge de recollida selectiva neta mínima de l’ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.

6- Impulsar campanyes de conscienciació a la ciutadania orientades a promoure l’estalvi energètic, el consum responsable, la petjada ecològica i les conseqüències del canvi climàtic.

7- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l’aire per emissions de diòxid de nitrogen (NO2).

8- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:

- Mínim 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells de 1990.

- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica.

- Mínim el 27% de quota d’energies renovables.

9- Traslladar aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en motiu del 60 aniversari de la declaració dels drets de la infància, per al compromís de l’Ajuntament de Badalona amb la mobilitat escolar sostenible i segura

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció en motiu del 60 aniversari de la declaració dels drets de la infància, per al compromís de l’Ajuntament de Badalona amb la mobilitat escolar sostenible i segura.

La moció proposa els següents acords:

1) Aquest Ajuntament considera una prioritat la mobilitat escolar sostenible i segura de totes les criatures i adolescents en els seus desplaçaments diaris als centres educatius.

2) Per aquest motiu impulsarà amb caràcter de prioritat els projectes de camins escolars, d’una banda els camins amics que s’estiguin ja treballant des del CEM, i de l’altra la resta, que planificarà engegant els mecanismes participatius plurals que permetin dissenyar tots els camins escolars.

3) L’Ajuntament posarà tots els mitjans necessaris per fer factible la mobilitat escolar segura i sostenible a tota la ciutat, per posar en marxa de forma planificada i urgent tots els camins escolars, camins amics inclosa la coordinació interdepartamental de tots els àmbits implicats, amb dotació pressupostària específica per cada departament en matèria de camins escolars.

4) Paral·lelament al treball comunitari sobre els camins amics, aquest ajuntament prendrà mesures immediates per pacificar l'entorn dels centres educatius, actuant per donar solució a les problemàtiques urgents concretes de cada centre garantint així la seguretat dels desplaçaments a peu, cadira de rodes o cotxet de criatura, en bicicleta, o en patinet al voltant dels centres educatius on ja hi ha hagut accidents o s’han detectat situacions de risc

5) L’Ajuntament informarà d’aquesta acords al Consell Escolar Municipal, al Consell de la Mobilitat i al Fòrum de Medi Ambient i a tots i cadascun dels seus membres.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en defensa d’un canvi en la política de residus a la ciutat de Badalona emmarcat en el nou acord metropolità Residu Zero

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció en defensa d’un canvi en la política de residus a la ciutat de Badalona emmarcat en el nou acord metropolità Residu Zero.

La moció proposa els següents acords:

1.- Fer un estudi, en un termini màxim de 3 mesos, sobre quins són els sistemes de recollida (domiciliària i comercial per cadascun dels barris de la ciutat, que cal implantar i quines especificacions tècniques cal introduir en el nou Plec, de cara a assolir els objectius de recollida selectiva de residus fixats per l’any 2020, avaluant la viabilitat tècnica i econòmica d’implantar els sistemes d’individualització de la recollida com el porta a porta o de contenidors amb sistema de tancament (ja sigui a tot el municipi o individualitzat per barris), per poder avançar en un sistema de taxa justa, amb pagament per generació o participació. D’aquesta manera, farem que el sistema de recollida selectiva sigui més eficient en la captura dels recursos existents i minimitzi la quantitat de la fracció resta recollida.

2- Donar a conèixer els resultats de l’estudi als diferents grups municipals i al Consell Municipal de Medi Ambient, per debatre i valorar la necessitat d’efectuar un canvi urgent de model en la gestió dels residus al municipi i les modificacions pel nou Plec de recollida de residus per a fer-ho possible, prenent com a referència els resultats de l’estudi efectuat.

3.- Fer difusió del concepte Residu Zero tant a dins com a fora del municipi, perquè la societat el conegui, el comprengui, i participi dels seus objectius.

4.- Comprometre's a desenvolupar més accions locals de prevenció de residus i de reducció de la fracció resta.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a la reforma de les pistes d’atletisme Paco Àguila i el camp de rugby de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per a la reforma de les pistes d’atletisme Paco Àguila i el camp de rugby de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1- Que l’Ajuntament de Badalona, encapçalat pel seu alcalde, tingui en compte tots els punts que hem exposat al preàmbul en referència a les necessàries reformes a les pistes Paco Àguila i camp de rugby.

2- Que tenint en compte l’exposat, els serveis tècnics d’esports encarreguin un pressupost i un projecte executiu, d’acord amb les necessitats mínimes i extres. Aquest pressupost hauria de contemplar, de forma separada i detallada, cada una les necessitats.

3- Que l’Ajuntament es comprometi a què el projecte s’acordi amb les dues entitats.

4- Que l’Ajuntament es comprometi a que les obres pertinents es duguin a terme durant l’any 2020 i, per tant, que apareguin al proper pressupost d’inversions.

5- Que mentre duri l’obra, l’Ajuntament de Badalona, es preocupi de reubicar a les entitats i usuaris de la instal·lació a altres instal·lacions de la ciutat o de fora d’ella (si fos necessari), sense que repercuteixi econòmicament sobre els usuaris o entitats. En el cas de ser instal·lacions de fora de la ciutat, que l’Ajuntament posi a disposició dels usuaris un servei de transport gratuït com ja es va fer el 2016.

6- Que l’Ajuntament, un cop executada l’obra, asseguri i acordi amb les entitats un pla de manteniment de la instal·lació.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a la redacció i execució d’un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per a la redacció i execució d’un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Badalona a redactar un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol conforme a les necessitats que presenta aquest espai i dotar-ho pressupostàriament perquè sigui una realitat.

SEGON.- Instar a l’Ajuntament que l’actuació es faci amb caràcter d’urgència pel mal estat en què es troba el pipican i per la mancança d’aquest tipus d’espais a la zona.

TERCER.- Instar a l’Ajuntament a netejar, desinfectar i mantenir periòdicament aquest espai perquè estigui en unes condicions mínimes.

QUART.- Instar a l’Ajuntament que garanteixi la seguretat a la zona amb presència policial perquè els usuaris puguin gaudir de les instal·lacions sense patir per la seva integritat física.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords als usuaris de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de suport al veïnat del carrer Camèlia del barri de Coll i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció de suport al veïnat del carrer Camèlia del barri de Coll i Pujol.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a que faci l’actuació ja prevista en el Pla d’Inversions 2015-2019 i adeqüi el solar de l’antiga Foneria.

SEGON. Instar al govern municipal a què canviï estudiï la possibilitat de canviar el sentit de circulació del carrer Camèlia.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords al l’associació de veïns del barri de Coll i Pujol i a tots els veïns del carrer Camèlia mitjançant full informatiu.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a la transformació, modernització i actualització de polígons industrials i reactivació de l’economia de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per a la transformació, modernització i actualització de polígons industrials i reactivació de l’economia de la ciutat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de novembre de 2019