Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 d’octubre

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 d’octubre.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes d’octubre

Florencia Badia Aviño, nova regidora de l’Ajuntament de Badalona

A l’inici de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 29 d’octubre ha tingut lloc l’acte de presa de possessió de la senyora Florencia Badia Aviño del càrrec de regidora del grup municipal del Partit Popular després de la renúncia del regidor Daniel Paños.

Festes locals a Badalona per a l’any 2020

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 que les festes locals a Badalona, per a l’any 2020 seran els dies:

    • Dilluns, 11 de maig -Sant Anastasi

    • Dilluns, 1 de juny -segona Pasqua

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació del cementiri de Sant Pere

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació del cementiri de Sant Pere. L'objectiu de la Modificació del PGM és el canvi de localització de les qualificacions urbanístiques de sistema de parcs i jardins urbans i d'equipament sanitari-assistencial (cementiri), per resoldre urbanísticament l'ampliació del Cementiri de Sant Pere i poder executar les obres de reparació i ampliació de la zona de columbaris

L'actuació consisteix a ajustar les qualificacions urbanístiques dels límits del cementiri que es troba entre el Turó d'en Seriol i la vessant sud del parc de la Mediterrània qualificats de 6c, així com adequar la qualificació de vial a camí d'accés al cementiri que alhora dona accés al parc de la Mediterrània, que segons el planejament vigent està qualificat d'equipament-cementiri.

És una actuació de voluntat pública que busca el manteniment dels sols públics adequant-los a l'ús del servei de cementiri i de millora del paisatge que aspira al manteniment i equilibri en un entorn més ampli.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya i l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular.

Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre el resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2018 i 31 de desembre de 2018, el Resum numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2019 i el fitxer associat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2019, que s’adjunten com annexos, i dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2019 és de 220.559 habitants.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en defensa dels veïns del carrer de la Indústria 113-139 i de reprovació al fons d’inversió immobiliari Lazora

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció en defensa dels veïns del carrer de la Indústria 113-139 i de reprovació al fons d’inversió immobiliari Lazora

La moció proposa els següents acords:

1.- Reprovar al fons d’inversió immobiliari LAZORA pels contractes per la renovació dels lloguers amb preus per sobre de mercat i que suposen increments del 80% acompanyats de clàusules abusives, molt lluny del dret a l’habitatge recollit a la constitució espanyola.

2- Demanar al govern municipal que doni suport als veïns i veïnes i que intervingui, mediant en les negociacions per aconseguir pujades de lloguer que no superin l’IPC.

3- Convocar amb urgència el Consell de l'Habitatge de la ciutat per estudiar mesures que permetin reduir la inflació del preu del lloguer.

4- Actualitzar el cens de pisos turístics a la ciutat i sancionar als propietaris d’aquells que de manera fraudulenta s’utilitzin amb aquesta finalitat.

5- Fer pública aquesta Moció als mitjans de comunicació, locals i nacionals.

6- Fer arribar aquesta Moció a tots els veïns de Indústria 113-139, a l’empresa Lazora, al Banc de Sabadell, a l’Empresa Solvia, al Sindicat de Llogaters i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de suport a les entitats de la ciutat que encara no han rebut les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció per donar suport a les entitats de la ciutat que encara no han rebut les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal que pagui de forma immediata el primer 50% de l’import total de les subvencions adjudicades, tal i com regulen les bases específiques la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a educació, entitats veïnals, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència i salut, per a l’exercici 2019.

SEGON. Instar al govern municipal a fer efectiu el 50% restant de la subvenció abans de finals d’any.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords a totes les entitats badalonines que han concorregut a la convocatòria d’aquestes subvencions i els hi han estat atorgades

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per l'execució de les places embargades del pàrquing Batllòria i per la defensa dels drets dels concessionaris

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció per l'execució de les places embargades del pàrquing Batllòria i per la defensa dels drets dels concessionaris.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a impulsar el procés d’execució de les places d’aparcament embargades a PARKING BATLLORIA, S.A. i a CLW, S.L. fruits dels impagaments històrics d’ambdues societats.

SEGON.- Que la pròpia societat pública ENGESTUR, S.A. es faci càrrec d’aquestes places embargades encarregant-se de la seva explotació, ja que l’impagament de quotes des de l’any 2006 ha generat un deute que, fins i tot, ha originat perjudicis en la conservació d’aquest edifici municipal.

TERCER.- Instar al govern municipal a que ENGESTUR no repercuteixi els impagaments de les quotes de manteniment de les 152 places embargades.

QUART.- Instar al govern municipal que iniciï l’expedient per fixar les responsabilitats per part de les societats PARKING BATLLORIA, S.A. i CLW, S.L. tal i com es va acordar a l’expedient de l’extinció de la concessió administrativa el 2016.

CINQUÈ.- Informar d’aquests acords a cadascun dels concessionaris que conformen la Junta de Propietaris del Parking Batlloria i la Diputació de Barcelona

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, Guanyem Badalona en Comú, PSC i PP i amb les abstencions del Junts per Catalunya i ERC-Avancem-MES.

Moció de reprovació de l’alcalde Álex Pastor per haver vulnerat la privacitat de les dependències dels grups municipals d’ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció de reprovació de l’alcalde Álex Pastor per haver vulnerat la privacitat de les dependències dels grups municipals d’ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya.

La moció proposa els següents acords:

1- Reprovar l’alcalde Álex Pastor per la vulneració de la privacitat de les dependències que ocupen dos grups polítics municipals d’aquest Ajuntament. Així com la mala gestió del govern que encapçala respecte a aquest assumpte.

2.- Garantir que l’entrada als despatxos dels grups municipals només es podrà fer amb el coneixement i consentiment dels regidors i regidores dels respectius grups.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals Junts per Catalunya, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular amb els vots en contra del PSC i de Badalona en Comú Podem.

Moció per demanar el compliment dels acords de Ple en matèria d'igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de setembre de 2019 una moció per demanar el compliment dels acords de Ple en matèria d'igualtat.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Resposta a tots els requeriments, entregats diverses vegades en les sessions de la Comissió Estratègica de Seguiment.

SEGON.- Publicació a la web municipal de la declaració de compromís en l’establiment de polítiques d’ igualtat de tracte i d’ oportunitats entre dones i homes, degudament signada, amb tots els requeriments i la documentació acreditativa de l’execució de les accions que inclou la declaració de compromís.

TERCER.- Convocatòria urgent de la Comissió Estratègica i de Seguiment, atesa la nova distribució de la Corporació resultant de les eleccions de maig de 2019.

QUART.- Creació de les comissions que es deriven de l’aprovació del Pla d’Igualtat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció respecte les polítiques relacionades amb els animals a la ciutat i la creació d’un consell municipal per a la convivència, defensa i protecció dels animals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció respecte les polítiques relacionades amb els animals a la ciutat i la creació d’un consell municipal per a la convivència, defensa i protecció dels animals de Badalona, i per al restabliment de la correcta gestió de les polítiques públiques adreçades al control i benestar de la població animal que viu a la ciutat i de forma molt urgent en el cas de les colònies de gats.

La moció proposa els següents acords:

1. La creació d’un Consell participatiu on les diferents entitats, organitzacions, voluntariat, i persones tècniques i polítiques puguin treballar conjuntament per planificar i coordinar les millors accions i polítiques públiques a la ciutat en aquesta matèria, amb participació de tots els Grups Municipals.

2. Mentre no existeixi el Consell, es plantegi un calendari i un marc de treball que permeti la interlocució òptima amb totes aquestes entitats amb l’ajuntament.

3. Restabliment de la unitat policial específica per al benestar, protecció i control dels animals a la ciutat, dins el nou model de seguretat basat en la proximitat que es va posar en marxa durant el mandat anterior i de la que hem sentit dir que ja no funciona. Restabliment que ha d’estar basat en una valoració i memòria de la feina realitzada i una especificació respecte quina és la situació actual real per cobrir aquest servei.

4. Es restableixi el programa d’esterilització de gats i el treball conjunt amb les persones voluntàries que s’ocupen de les colònies de gats a la ciutat, corregint l’actual situació de desatenció.

5. Es respongui als Grups Municipals les diferents preguntes que han realitzat respecte d’aquests temes, tant per registre com al Ple Municipal.

6. S’informi d’aquests acords a les entitats animalistes i a les organitzacions voluntàries de les colònies de gats

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 d’octubre de 2019