Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 29 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 29 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió ordinària aquest proper dimarts 29 d’octubre, a partir de les 18 hores, amb el següent ordre del dia;

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019.

Presa de possessió de la senyora Florencia Badia Aviño del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Proposta de les festes locals a Badalona per a l’any 2020.

3.- Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2020, el compromís de despesa per l’import de 222.757,77€, corresponent a l’aportació municipal per al cofinançament de l’execució del projecte de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació (SOC) a l’Ajuntament de Badalona, en el marc de la “Sol·licitud de subvenció del programa treball i formació 2019 (TRFO) per a les accions d'experiència laboral, accions de formació, i accions coordinació i suport– Treball i Formació, TRFO 2019”.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

4. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general metropolità per a l’ampliació del cementiri de Sant Pere.

5. Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics de la Plaça Pompeu Fabra.

6. Reconeixement de crèdit dels endarreriments de quotes comunitàries CP Martí Pujol, 211-221 pels exercicis 2017-2018.

7. Derrames extraordinàries durant els anys 2017-2018 de la C. P. Doctor Robert, núm. 96-106, escala 100.

8. Acord de rectificació d’error material detectat a l’acord aprovat en sessió plenària de data 21/05/2019 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit, la despesa i la factura per la redacció d’un projecte d’adaptació instal·lacions enllumenat públic amb làmpades de vapor de mercuri, millora de la il·luminació de la plaça Salvador Allende, avinguda Morera, avinguda Bac de Roda i avinguda Sant Salvador

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

9. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els regidors delegats des de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2019.

10. Aprovar el reconeixement de crèdit ,per la factura presentada per ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIO SOCIAL (VINCLE), relatives a les actuacions al districte 6, per aprofundir i donar suport als diferents projectes desenvolupats al 2018.

11. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2019

12. Aprovar l’acord que consta a l’Annex 2 a l’Acta de Mesa General de Negociació de data 5 d’abril de 2019 pel què es varen acordar entre els representants de l'Ajuntament i els de les organitzacions sindicals PSU, SFP, CCOO, CATAC i ’UGT, els criteris de compensació dels serveis extraordinaris prestats pels empleats de l’Ajuntament de Badalona a causa de l’operatiu per la jornada electoral del dia 26 de maig de 2019.

13. Modificació de les ordenances fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles i número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

14. Proposta de bases reguladores per a la subvenció pel pagament de la quota líquida de l'IBI per a persones que es troben en situació d'escassa capacitat econòmica, destinada a diversos col·lectius, exercici 2019.

15. Modificació del pressupost de l’Ajuntament 2019 i del seu annex d’inversions.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú, Badalona en Comú-Podem, PSC i PP en defensa dels veïns del carrer de la Indústria 113-139 i de reprovació al fons d’inversió immobiliari Lazora.

2. Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya de reprovació de l’alcalde Álex Pastor per haver vulnerat la privacitat de les dependències dels grups municipals d’ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport a les entitats de la ciutat que encara no han rebut les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per demanar el compliment dels acords de Ple en matèria d'igualtat

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per l'execució de les places embargades del pàrquing Batllòria i per la defensa dels drets dels concessionaris.

6. Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de resposta a la sentència del Tribunal Suprem

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú respecte les polítiques relacionades amb els animals a la ciutat i la creació d’un consell municipal per a la convivència, defensa i protecció dels animals de Badalona, i per al restabliment de la correcta gestió de les polítiques públiques adreçades al control i benestar de la població animal que viu a la ciutat i de forma molt urgent en el cas de les colònies de gats.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 25 d’octubre de 2019