Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple aprova l’acord complementari per a la cessió gratuïta a la Generalitat del solar destinat a la construcció del nou edifici de l’Institut Ventura Gassol

El Ple aprova l’acord complementari per a la cessió gratuïta a la Generalitat del solar destinat a la construcció del nou edifici de l’Institut Ventura Gassol.

El terreny es troba situat al barri de Montigalà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària i urgent celebrada aquest dilluns 21 d’octubre de 2019 l’acord complementari de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca ubicada al carrer Manuel Moreno Maurici amb l’avinguda Comunitat Europea, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament del nou edifici de l’Institut d’educació secundària Ventura Gassol. Aquest solar destinat a equipament docent es troba situat al barri de Montigalà i té una superfície de 5.640 metres quadrats.

Amb l’aprovació d’aquest dictamen es complementa l’acord pres pel Ple de la Corporació el 30 de juliol de 2019 relatiu a la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de la parcel·la destinada a la construcció d’aquest equipament educatiu per atendre diversos requeriments posats de manifest per la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb la petició feta per la Generalitat el dictamen aprovat indica que:

    • El solar inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Badalona, com a finca registral núm. 51.799, cedit a la Generalitat de Catalunya per a ser destinat a la construcció i posada en funcionament de l’institut d’educació secundària Ventura Gassol, és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap condicionant mediambiental, més enllà de l’estrat superficial per vessaments accidentals d’olis procedents de vehicles, i compta amb els cabals, capacitat i potència suficients respecte a l’abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica, xarxa telefònica i conducció de gas – en cas de disposar-ne, i els vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.

    • Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del Departament d’Educació, sense cap cost o càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres com resultat de les característiques del solar ofert, del seu emplaçament, del subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin condicionar la posada en funcionament del centre.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC i Badalona en Comú Podem.

Badalona, 21 d’octubre de 2019