Twitter Facebook Instagram Youtube

Licitació del servei de manteniment d’enllumenat públic

Licitació del servei de manteniment d’enllumenat públic

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 l’expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte relatiu a la prestació del servei de manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic i altres treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via publica municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona.

El pressupost base de licitació d’ aquest contracte s’ha fixat en 5.100.000 € (a raó de 4.214.876,03 € el valor base del contracte i 885.123,97 € en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent). El pressupost anual, IVA inclòs, és d’1.700.000 euros.

La durada d’ aquest contracte s’estableix en 3 anys, prorrogable per dos períodes de màxim un any cadascun sense que la durada total del contracte, pròrrogues incloses, pugui excedir de 5 anys.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 25 de setembre de 2019