Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció sobre la normativa de tractament dels residus tòxics en les obres de titularitat pública

Moció sobre la normativa de tractament dels residus tòxics en les obres de titularitat pública

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció per l’estricte compliment de la normativa de tractament de residus tòxics en les obres de titularitat pública.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar el govern a que doni explicacions de com ha estat possible una negligència d'aquest nivell en una actuació pública, quins mecanismes de control i seguiment han fallat i quines mesures es prendran en conseqüència.

2. Fer una reparació immediata del dany i del risc actual tant pel que fa als residus com pel que fa a les persones treballadores.

3. Dur a terme una revisió i actualització dels protocols en tots els departaments implicats, inclosa la Guàrdia Urbana per evitar riscos en el futur i garantir que mai més es repeteixi un episodi de contaminació per amiant a l’obre pública i a la via pública.

4. Fer un seguiment de la normativa i dels acords presos per aquest ajuntament respecte al tractament del problema de l'amiant i altres residus tòxics i planificar les actuacions de forma transparent per tal de poder-ne fer seguiment.

5. Reclamar al govern municipal que concorri a la convocatòria per l’any 2019 de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinada als propietaris de béns immobles, per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

6. Exigir que aquest tràmit es faci amb la màxima celeritat possible atès que el termini finalitzarà a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i, en tot cas, no excedirà del 29 de novembre de 2019.

7. Planificar de forma immediata la realització del cens aprovat en l’acord 3 de la moció de març 2018.

8. Planificar l’aplicació de l’acord 6 de la moció de març 2018 respecte les obres impulsades per l’ajuntament per donar compliment estricte al que recull el real decret 105/2018 respecte les obligacions de les administracions públiques quan impulsen obres.

9. Personar-se l’ajuntament davant la policia com a denunciant de l’empresa que ha comès el delicte.

10. Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria de salut pública, medi ambient i seguretat laboral de la Generalitat de Catalunya, a la FMC, l’AMI i als representants locals dels col·lectius afectats.

11. Comunicar aquest acord al comitè d’empresa del l’empresa responsable de les obres i de l’empresa subcontractada.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 31 de juliol de 2019