Twitter Facebook Instagram Youtube

Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la construcció i posada en funcionament de l’IES Ventura Gassol

Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la construcció i posada en funcionament de l’IES Ventura Gassol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca ubicada al carrer Manuel Moreno Maurici amb avinguda Comunitat Europea, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l'institut d'educació secundària Ventura Gassol.

L’acord estipula que la finca cedida per l’Ajuntament a la Generalitat s’ha de destinar a un equipament escolar. Si no és així, en el termini de cinc anys sense que s’hagi construït o si deixa de destinar-se per una finalitat educativa dins dels 30 anys següents a l’inici de l’activitat, el bé objecte de cessió revertirà automàticament en favor de l’Ajuntament de Badalona.

La construcció de l’equipament escolar al qual fa referència aquest acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat o per un tercer, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest acord es dona resposta a la demanda de noves places escolars produïdes a causa del creixement demogràfic en aquesta zona de la ciutat. En aquest sentit, des de l’any 2005 hi ha un acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona sobre la necessitat d’un nou edifici per a l’IES Ventura i Gassol tant per raons estructurals (espais, deteriorament de l’edifici, requeriments d’equipaments específics, etc), com per raons de necessitat d’escolarització en aquesta zona de la ciutat (trams educatius de l’ensenyament secundari obligatori, postobligatori, batxillerat i cicles formatius).

El dictamen es va aprovar es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals..

Badalona, 31 de juliol de 2019