Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona - 31/07/2019

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de juliol

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de juliol Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca ubicada al carrer Manuel Moreno Maurici amb avinguda Comunitat Europea, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l'institut d'educació secundària Ventura Gassol El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca ubicada al carrer Manuel Moreno Maurici amb avinguda Comunitat Europea, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l'institut d'educació secundària Ventura Gassol. L’acord estipula que la finca cedida per l’Ajuntament a la Generalitat s’ha de destinar a un equipament escolar. Si no és així, en el termini de cinc anys sense que s’hagi construït o si deixa de destinar-se per una finalitat educativa dins dels 30 anys següents a l’inici de l’activitat, el bé objecte de cessió revertirà automàticament en favor de l’Ajuntament de Badalona. La construcció de l’equipament escolar al qual fa referència aquest acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat o per un tercer, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya. Amb aquest acord es dona resposta a la demanda de noves places escolars produïdes a causa del creixement demogràfic en aquesta zona de la ciutat. En aquest sentit, des de l’any 2005 hi ha un acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona sobre la necessitat d’un nou edifici per a l’IES Ventura i Gassol tant per raons estructurals (espais, deteriorament de l’edifici, requeriments d’equipaments específics, etc), com per raons de necessitat d’escolarització en aquesta zona de la ciutat (trams educatius de l’ensenyament secundari obligatori, postobligatori, batxillerat i cicles formatius). El dictamen es va aprovar es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de les finques ubicades al carrer Jacinto Benavente, Pau Vila i Riera de Canyadó, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l'institut d'educació secundària Ca l'Arnús El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol la Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de les finques ubicades al carrer Jacinto Benavente, Pau Vila i Riera de Canyadó, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l'institut d'educació secundària Ca l'Arnús. Per tal de fer aquesta cessió, des de l’Ajuntament de Badalona es va donar resposta a la petició de la Generalitat agrupant tres finques diferents en dos terrenys separats per un vial, de manera que la cessió pogués fer-se efectiva. Un cop enllestit aquest tràmit, amb l’acord emès pel ple s’aprova la desafectació d’aquest aquests bens demanials de l’Ajuntament de Badalona amb la finalitat de procedir, un cop assolida la condició de bé patrimonial, a la cessió de domini de les finques a favor de la Generalitat de Catalunya per la construcció d’equipaments docents. La condició de bé patrimonial serà una realitat si en els següents 20 dies no es formula cap al·legació contrària. El dictamen es va aprovar es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció sobre la normativa de tractament dels residus tòxics en les obres de titularitat pública El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció per l’estricte compliment de la normativa de tractament de residus tòxics en les obres de titularitat pública. La moció proposa els següents acords: 1. Instar el govern a que doni explicacions de com ha estat possible una negligència d'aquest nivell en una actuació pública, quins mecanismes de control i seguiment han fallat i quines mesures es prendran en conseqüència. 2. Fer una reparació immediata del dany i del risc actual tant pel que fa als residus com pel que fa a les persones treballadores. 3. Dur a terme una revisió i actualització dels protocols en tots els departaments implicats, inclosa la Guàrdia Urbana per evitar riscos en el futur i garantir que mai més es repeteixi un episodi de contaminació per amiant a l’obre pública i a la via pública. 4. Fer un seguiment de la normativa i dels acords presos per aquest ajuntament respecte al tractament del problema de l'amiant i altres residus tòxics i planificar les actuacions de forma transparent per tal de poder-ne fer seguiment. 5. Reclamar al govern municipal que concorri a la convocatòria per l’any 2019 de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinada als propietaris de béns immobles, per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya. 6. Exigir que aquest tràmit es faci amb la màxima celeritat possible atès que el termini finalitzarà a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i, en tot cas, no excedirà del 29 de novembre de 2019. 7. Planificar de forma immediata la realització del cens aprovat en l’acord 3 de la moció de març 2018. 8. Planificar l’aplicació de l’acord 6 de la moció de març 2018 respecte les obres impulsades per l’ajuntament per donar compliment estricte al que recull el real decret 105/2018 respecte les obligacions de les administracions públiques quan impulsen obres. 9. Personar-se l’ajuntament davant la policia com a denunciant de l’empresa que ha comès el delicte. 10. Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria de salut pública, medi ambient i seguretat laboral de la Generalitat de Catalunya, a la FMC, l’AMI i als representants locals dels col·lectius afectats. 11. Comunicar aquest acord al comitè d’empresa del l’empresa responsable de les obres i de l’empresa subcontractada. La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció per al compliment de l'atenció municipal a l'emergència habitacional i rectificació de la regidora Teresa González El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció per al compliment de l'atenció municipal a l'emergència habitacional i rectificació de la regidora Teresa González La moció proposa els següents acords: 1. Reclamar al Govern Municipal l’aplicació de totes les mesures al seu abast, tant en l’oferta i les prestacions públiques, com en el mercat privat, per a garantir l’accés a una solució habitacional digna, l’accés a la vivenda per a les famílies acampades i per a qualsevol altra família que es pugui trobar en aquesta situació. Si la solució habitacional no és immediata, cal proporcionar una solució provisional, mentre es troba una solució definitiva. 2. Garantir per part del Govern Municipal sempre les mesures de caràcter provisional i temporal, necessàries per a garantir alternatives habitacionals mentre arriba la solució, de manera que cap més persona demandant d’habitatge es vegi obligada a viure al carrer, en un vehicle o en altres circumstàncies similars. 3. Planificar amb urgència el compliment de les anteriors mocions on hi havia propostes de solucions estructurals del problema de falta d’habitatge social a la nostra ciutat, i de les previstes al pla d’habitatge 4. Donar tot el suport i facilitar la feina a les entitats com son l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Plataforma Afectats per la Crisi, Plataforma Afectats per la Hipoteca, Plataforma Sant Roc Som Badalona, Plataforma Sense Sostre, Sindicat de Llogaters, per poder desenvolupar la seva feina de solidaritat i suport mutu amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat. 5. Reprovar la regidora Teresa González per l’actitud i el posicionament que ha mantingut davant el conflicte. No ha assistit a cap de les reunions que hem tingut la comissió d’entitats i les famílies i en tot moment ha cercat l’enfrontament enlloc de l’acord. Reprovar-la especialment per les seves declaracions públiques , que ja han provocat reaccions d’odi i xenofòbia a les xarxes socials. Ha desinformat i fet públiques dades de caràcter personal i ho ha fet tergiversant la realitat, ha desatès les obligacions municipals pel que fa a l’emergència habitacional i ha contribuït amb les seves paraules a criminalitzar la pobresa i promoure l’odi. 6. Exigir una rectificació pública immediata per part de la regidora Teresa González, que deixi clara la seva confusió i la honorabilitat de les persones assenyalades. 7. Comunicar aquests acords a la FAVB, a totes les entitats esmentades a la moció més a Càrites, PAH, Creu Roja, Fundació Roca i Pi, Marea Pensionista, Sindicats més representatius, FEB, FMC, ACM i al Govern de la Generalitat. La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de JxCB, ERC, GBeC i PP. Els grups municipals de PSC i BeCP van votar en contra. Moció sobre temes educatius a la ciutat de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció relativa a que la preocupació i ocupació pels temes educatius no poden fer vacances. La moció proposa els següents acords: 1. Convocar una Junta de Portaveus especial en un termini breu (abans de vacances) per informar amb detall de com estan tots els temes pendents i especialment els temes esmentats: quina és la proposta per resoldre el petit manteniment, quina és la planificació d’obres d’aquest estiu, quines les propostes per resoldre el tema del menjador a l’escola Llibertat i l’escolarització a la Zona 6. 2. Convocar una sessió urgent del CEM per a principis de setembre. 3. Crear i convocar una Comissió dins el CEM de seguiment dels acords de les mocions aprovades al Ple en els darrers anys. 4. Informar d’aquests acords als centres educatius de ciutat, les AMPAs/AFAs, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al CEM, a FAMPAs, a Badalona Es Mou, al col·lectiu de famílies de la zona 6, a la FAVB i a la FaPaC. La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció sobre el tancament d'equipaments culturals El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció sobre el tancament d'equipaments culturals. La moció proposa els següents acords: 1. Demanar a la regidora delegada de Cultura que expliqui quin és el calendari per tornar a obrir els equipaments. 2. Instar al govern municipal a presentar un pla de manteniment per als equipaments culturals de la ciutat. 3. Instar al govern municipal a que millori la comunicació pública quan hi ha afectacions en la prestació del servei. 4. Instar al govern municipal que lliuri als grups municipals un informe en que es detallin les licitacions en marxa i que tenen a veure amb el manteniment i les inversions necessàries per garantir el bon servei dels equipaments dels quals és responsable l’Ajuntament. 5. Que s’informi de les convocatòries obertes per la Diputació de Barcelona i que asseguraven el finançament per fer part de les actuacions i de per quin motiu es van desestimar. 6. La convocatòria al mes de setembre d’una reunió extraordinària amb els grups municipals per explicar de les novetats sobre el tema. La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció de reprovació a la regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció de reprovació a la regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns, Teresa González Moreno, per fer públiques unes informacions confidencials en relació a la situació personal d’una família que porta més de cinquanta dies vivint al carrer. La moció proposa els següents acords: 1. Reprovar la regidora per desvetllar dades personals i confidencials d’una família de la nostra ciutat i exigir-li una disculpa pública. 2. Instar l’Ajuntament a prendre les mesures necessàries de forma urgent per a posar fi a la situació de marginilitat que estan patint les famílies que fa prop de dos mesos que viuen al carrer. 3. Traslladar aquests acords a les famílies afectades, la PAC Badalona, la PAH Badalona i la FAVB. La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de JxCB, ERC, GBeC i PP. Els grups municipals de PSC i BeCP van votar en contra. Moció a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció per tal de garantir un bon estat de l’aigua a les platges de Badalona. La moció proposa els següents acords: 1. Instar al govern municipal a fer efectiu el pla director del clavegueram calendaritzant-ne la construcció dels dipòsits pluvials de la ciutat i assignant-ne una partida pressupostària. 2. Incrementar la neteja de les rieres i de les sorreres que es troben a l’inici dels principals col·lectors. 3. Incrementar la neteja viària perquè en cas de pluja no s'arrosseguin tants sòlids flotants cap el mar. 4. Incrementar la partida de manteniment i neteja del clavegueram. 5. Instar l’AMB a incrementar la freqüència de neteja del col·lector de Llevant i dels seus sobreeixidors. 6. Revisar el protocol d'analítiques i dels criteris per a determinar la prohibició del bany. 7. Establir protocol de funcionament del dipòsit d’aigües pluvials en cas de pluges d’alta intensitat. 8. Instar l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’ACA i l’AMB per tal que estudiïn la possibilitat de dur a terme accions conjuntes per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, episodis de brutícia i sòlids flotants a les platges de Badalona. 9. Instar l’Ajuntament de Badalona, seguint l’exemple de la Generalitat de Catalunya, a fer un acord de govern per prohibir els plàstics d’un sol ús a les seves dependències, en els seus ens públics i en els seus actes públics i de difusió. 10. Instar el govern municipal a fer una campanya de conscienciació per la ciutadania que ajudi a contribuir a què no es llencin els sòlids a l’aigua, utilitzant menys plàstic o reciclant-lo o no utilitzant tovalloletes higièniques. 11. Comunicar aquest acord a al govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a l’ACA i a l’AMB . La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Badalona, 31 de juliol de 2019