Twitter Facebook Instagram Youtube

El dilluns 15 de juliol, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dilluns 15 de juliol, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 9.30 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dilluns 15 de juliol, a les 9.30 hores, una sessió extraordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la Corporació que va tenir lloc el passat 15 de juny de 2019.

2. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

3. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes.

4. Constituir la Junta de Portaveus.

5. Establir el règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la Corporació.

6. Establir el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual i directiu.

7. Establir la dotació econòmica fixa i variable dels grups polítics municipals.

8. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.

1) Institut Municipal de Serveis Personals

2) Consell Rector del Museu Municipal

3) Patronat de la Música

9. Designar vuit regidors/regidores per formar part de la societat Marina de Badalona.

10. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions:

1) Àrea Metropolitana de Barcelona.

2) Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana

3) Consorci Parc de la Serralada de Marina

4) Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

5) Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

6) Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

7) Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada

8) Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord

9) Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya

10) Consorci de Normalització Lingüística

11) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

12) Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

13) Red Española de Ciudades por el Clima

14) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

15) Consorci LOCALRET i Junta de Demarcació Barcelona-Besòs

16) Consell Assessor de la Fundació Catalana de l’Esplai

17) Consorci Badalona Sud

18) Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet

11. Delegació d’atribucions del Ple a l’alcalde.

12. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

13. Aprovar la creació de la Comissió d’Estudi, Informe i Consulta Especial per l'Impuls i Seguiment de la Modernització i Descentralització de l’Ajuntament.

14. Donar compte de les delegacions de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

15. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus presidents i portaveus.

16. Donar compte del nomenament dels tinents/a d’alcalde i de les delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors.

17. Donar compte de delegació de la competències per a l'autorització de matrimonis civils.

Línies bàsiques del nou cartipàs

Pel que fa a les línies generals del futur cartipàs municipal es centren en els punts següents:

  - Es conserva el sou del cos polític igual que en el mandat anterior

  - Garantir la transparència amb la presència d’un representant de cadascun dels grups municipals, sense vot, a les juntes de govern

  - Creació d’una comissió d’estudi per a la modernització i la descentralització de l’administració local.

  - Creació d’una estructura directiva professionalitzada al voltant de directors/es d’Àmbit, de Districtes i Gerència Municipal

  - Es garanteix la representativitat i la proporcionalitat en els òrgans col·legiats dels organismes i ens municipals

  - Les sessions plenàries ordinàries mantindran el seu horari de les 18 hores del darrer dimarts de cada mes.

Badalona, 11 de juliol de 2019