Twitter Facebook Instagram Youtube

El proper dissabte 15 de juny es constitueix el Ple de l’Ajuntament de Badalona

El proper dissabte 15 de juny es constitueix el Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió se celebrarà a les 12 hores

Aquest pròxim dissabte 15 de juny de 2019, a les 12 hores, tindrà lloc la sessió extraordinària de constitució del Ple de l'Ajuntament de Badalona.

Obertura de la sessió

El regidor/a de més edat i el regidor/a de menor edat constitueixen la Mesa d'Edat. S'obre la sessió de constitució del nou Ajuntament.

Comprovació de les credencials i promesa del càrrec

El secretari de l'Ajuntament explica que de conformitat amb la vigent normativa electoral s'acredita que han estat presentades les credencials lliurades per la Junta Electoral i les declaracions de béns patrimonials i activitats.

Posteriorment els regidors i les regidores efectuen el jurament o la promesa del càrrec amb el següent ordre: primer el regidor/a de més edat membre de la Mesa; després el regidor/a de menor edat membre de la Mesa; i finalment la resta dels regidors i regidores, començant per la candidatura que ha obtingut menys vots i seguint per les altres en ordre ascendent.

Els regidors i les regidores procedeixen a efectuar el jurament o la promesa del càrrec.

A cada regidor i regidora se li posa la medalla acreditativa i es dirigeix al seient que té reservat a la sala de sessions.

Elecció de l'alcalde/essa

Un cop ja està constituïda la Corporació Municipal de Badalona, es procedeix a l'elecció de l'alcalde/essa d'acord amb allò que disposa l'article 196 de la Llei de règim electoral general.

Els i les caps de llista que desitgen ser candidats i candidates a l'alcaldia poden manifestar-ho dient sí o no. El secretari indica a continuació els noms dels candidats i candidates. S'entrega un sobre a cada regidor i regidora i les paperetes d'elecció dels candidats i candidates. La votació és secreta.

Cada elector/a haurà d'introduir la papereta del candidat/a a l'urna. Els regidors i regidores seran cridats pel mateix ordre que han seguit per fer el jurament o promesa, llevat dels membres de la Mesa d'Edat que votaran en últim lloc. Acabada la votació es procedeix a l'escrutini.

Si el candidat/a obté la majoria absoluta (14 vots favorables), la Mesa el proclama alcalde/essa. Si no obté la majoria absoluta, es proclama el/la cap de la llista més votada a les eleccions.

Promesa del càrrec d'alcalde/essa

La persona escollida promet el càrrec. A continuació, el/la president/a de la Mesa li dona la vara i ocupa el seu lloc com a alcalde/essa.

Els portaveus dels grups expliquen el seu vot

Es dona la paraula als portaveus dels grups municipals perquè procedeixin a explicar i justificar el seu vot. Se segueix l'ordre invers a la seva representació.

Parlament de l'alcalde/essa

L'alcalde/essa es dirigeix a tots els badalonins i badalonines en la seva primera intervenció del nou mandat municipal. A continuació, aixeca la sessió de constitució del nou Ajuntament de Badalona.

GRUPS MUNICIPALS

Grup municipal del Partit Popular

  1. Xavier García Albiol

  2. Juan Fernández Benítez

  3. Cristina Agüera Gago

  4. Daniel Gracia Álvarez

  5. Irene González Poveda

  6. Ramón Riera Macia

  7. Miguel Jurado Tejada

  8. Daniel Paños Molina

  9. Rosa Bertran Bartomeu

  10. Rosa del Amo Hernández

  11. Amanda Feria Chica

Grup municipal de Guanyem Badalona en Comú – Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem

  1. Dolors Sabater i Puig

  2. Oriol Lladó i Esteller

  3. Nora San Sebastián Martínez

  4. Àlex Montornès i Torrecillas

  5. Carme Martínez Ruzafa

  6. Anna Maria Lara i Carmona

  7. Antonio Flores Fernández de Córdoba

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya

  1. Álex Pastor López

  2. Teresa González Moreno

  3. Rubén Guijarro Palma

  4. Helena Bayo Delgado

  5. Jordi Subirana Ortells

  6. Andrea Zapata Alfonso

Grup municipal Badalona en Comú Podem

  1. Aïda Llauradó Álvarez

  2. Rosa Trenado Sánchez

Grup municipal Junts per Catalunya

  1. David Torrents i Mingarro

Badalona, 11 de juny de 2019