Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina del nucli medieval de Dalt de la Vila

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina del nucli medieval de Dalt de la Vila

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 21 de maig la Modificació puntual del Pla especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina de Dalt de la Vila.

El document té el doble objectiu de la Modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona per incorporar la catalogació del Distribuïdor d’aigua de Dalt de la Vila i eliminar les condicions d’edificació del planejament vigent i els tipus d’equipament i es fa a iniciativa de l’Ajuntament, que el promou amb la voluntat de revitalitzar i revaloritzar el Patrimoni badaloní.

Es cataloga com a tipologia F tipus II, un tipus d’edificacions que, malgrat no tenir un valor notablement destacat (allò que s’entén habitualment per monument o edifici patrimonial d’antiguitat més notable), són susceptibles de poder ésser rehabilitats o de constituir fites representatives de la història i de la identitat de la ciutat.

Pel que fa al Catàleg de Patrimoni, es tracta d’un document obert, sempre disposat a anar-se enriquint amb les noves aportacions i apostes de futur que proposi l’Ajuntament de Badalona.

El criteri fonamental de la inclusió de les peces és la preservació d’aquells elements representatius del passat llunyà i proper, com és aquest cas, que han d’articular el futur i que hauran de configurar la Badalona del demà.

Es proposa un nou Bé d’Interès Local (BCIL) i seva la inclusió en una nova fitxa al Catàleg de Patrimoni aprovat definitivament el 27 de setembre de 1984: Fitxa F34. Distribuïdor d’aigua de mina de Dalt de la Vila.

Es considera el distribuïdor un element patrimonial pertanyent, pels seus valors, a un grup que aplega obres commemoratives, monuments, estàtues, làpides, escuts, emblemes, pedres heràldiques, creus de terme, fonts i tots els altres elements d’anàloga índole i es classificaria dins la categoria d’edificis tipus II del Catàleg existent.

Dins la proposta s’eliminen les condicions d’edificació de la franja qualificada d’equipament, que en el Planejament vigent eren de PB+1 (planta baixa + 1) i entraven en conflicte amb la realitat urbanística i arquitectònica de l’element que es cataloga. També s’eliminen els tipus d’equipaments vigents que eren del tipus sociocultural i religiós i esportiu i recreatiu.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 22 de maig de 2019