Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovat el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Badalona

Aprovat el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 21 de maig el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

El nou reglament pretén regular les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Badalona, destinades a persones en situacions d’especial necessitat i/o urgència social, per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, alhora que es garanteixi l’eficiència en el procediment de valoració i la concessió de les mateixes.

Modalitat de les prestacions

El reglament estableix les següents modalitats de les prestacions:

Les prestacions socials de caràcter econòmic contemplades en el present reglament per a atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, es classifiquen en:

  - Prestacions per a les necessitats bàsiques de subsistència: alimentació, alimentació infantil, higiene, roba i calçat.

  - Prestacions per a restaurar els subministraments bàsics d’energia (gas i electricitat) i aigua.

  - Prestacions per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.

  - Prestacions per a l’atenció de situacions socials puntuals i de caràcter individualitzat considerades de greu risc per a la salut (neteges de xoc i intervencions de salubritat).

  - Prestacions per a facilitar els trasllats en cas de circumstàncies greus (atenció mèdica puntual d’urgència sempre que no pugui ser cobert per la Seguretat Social, violència domèstica i de gènere i altres que puguin ser considerats necessaris per a resoldre una situacions greus).

  - Prestacions per a l'atenció de situacions socials urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades.

El reglament també regula aquelles prestacions econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social i que s'associïn a un pla d'intervenció social realitzat pels equips bàsics d'atenció social, com són:

  - Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix.

  - Situacions de manca de recursos de caràcter urgent relacionades amb la salut.

- Atenció socioeducativa als infants.

  - Suport a la integració sociolaboral i a la formació vinculada a la promoció de la integració sociolaboral

Persones beneficiàries

L’àmbit d’aplicació del reglament són les persones i unitats de convivència empadronades al terme municipal de Badalona durant els últims 12 mesos ininterrompudament.

Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques regulades en aquest reglament qualsevol persona i/o unitat de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d'exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de mancança.

Es determina com a perfil de persones ciutadanes amb accés prioritari les unitats de convivència amb menors al seu càrrec o persones dependents o en situació de vulnerabilitat.

L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i la valoració tècnica serà realitzada pels equips bàsics d'atenció social i es sustentarà en els requisits contemplats al reglament.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del GBC, PSC, ERC, ICV-EUiA, PDiU i C´s. El grup municipal del PP es va abstenir.

Badalona, 22 de maig de 2019