Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple extraordinari i urgent del 21 de maig

Resum dels acords del Ple extraordinari i urgent del 21 de maig.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va celebrar ahir dimarts 21 de maig a les 14.30 hores una sessió extraordinària i urgent.

Aprovació inicialment del reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

El nou reglament pretén regular les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Badalona, destinades a persones en situacions d’especial necessitat i/o urgència social, per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, alhora que es garanteixi l’eficiència en el procediment de valoració i la concessió de les mateixes.

Modalitat de les prestacions

El reglament estableix les següents modalitats de les prestacions:

Les prestacions socials de caràcter econòmic contemplades en el present reglament per a atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, es classifiquen en:

  - Prestacions per a les necessitats bàsiques de subsistència: alimentació, alimentació infantil, higiene, roba i calçat.

  - Prestacions per a restaurar els subministraments bàsics d’energia (gas i electricitat) i aigua.

  - Prestacions per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.

  - Prestacions per a l’atenció de situacions socials puntuals i de caràcter individualitzat considerades de greu risc per a la salut (neteges de xoc i intervencions de salubritat).

  - Prestacions per a facilitar els trasllats en cas de circumstàncies greus (atenció mèdica puntual d’urgència sempre que no pugui ser cobert per la Seguretat Social, violència domèstica i de gènere i altres que puguin ser considerats necessaris per a resoldre unes situacions greus).

  - Prestacions per a l'atenció de situacions socials urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades.

El reglament també regula aquelles prestacions econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social i que s'associïn a un pla d'intervenció social realitzat pels equips bàsics d'atenció social, com són:

  - Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix.

  - Situacions de manca de recursos de caràcter urgent relacionades amb la salut.

- Atenció socioeducativa als infants.

  - Suport a la integració sociolaboral i a la formació vinculada a la promoció de la integració sociolaboral

Persones beneficiàries

L’àmbit d’aplicació del reglament són les persones i unitats de convivència empadronades al terme municipal de Badalona durant els últims 12 mesos ininterrompudament.

Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques regulades en aquest reglament qualsevol persona i/o unitat de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d'exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de mancança.

Es determina com a perfil de persones ciutadanes amb accés prioritari les unitats de convivència amb menors al seu càrrec o persones dependents o en situació de vulnerabilitat.

L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i la valoració tècnica serà realitzada pels equips bàsics d'atenció social i es sustentarà en els requisits contemplats al reglament.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del GBC, PSC, ERC, ICV-EUiA, PDiU i C´s. El grup municipal del PP es va abstenir.

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità al carrer Tanit i l’avinguda de la Comunitat Europea

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea del barri de Montigalà de Badalona amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Centre de conservació i control de trànsit de les Rondes de Barcelona i adaptar-les als usos existents i a la urbanització i edificacions implantades.

En l’àmbit de l’actuació urbanística que comporta la modificació del PGM, que es tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona, es manté la superfície dels sòls qualificats dels sistemes d’espais lliures.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PP, GBC, PSC, ERC, PDiU i C´s. El grup municipal d’ICV-EUiA es va abstenir.

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina del nucli medieval de Dalt de la Vila

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina de Dalt de la Vila.

El document té el doble objectiu de la Modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona per incorporar la catalogació del Distribuïdor d’aigua de Dalt de la Vila i eliminar les condicions d’edificació del planejament vigent i els tipus d’equipament i es fa a iniciativa de l’Ajuntament, que el promou amb la voluntat de revitalitzar i revaloritzar el Patrimoni badaloní.

Es cataloga com a tipologia F tipus II, un tipus d’edificacions que, malgrat no tenir un valor notablement destacat (allò que s’entén habitualment per monument o edifici patrimonial d’antiguitat més notable), són susceptibles de poder ésser rehabilitats o de constituir fites representatives de la història i de la identitat de la ciutat.

Pel que fa al Catàleg de Patrimoni, es tracta d’un document obert, sempre disposat a anar-se enriquint amb les noves aportacions i apostes de futur que proposi l’Ajuntament de Badalona.

El criteri fonamental de la inclusió de les peces és la preservació d’aquells elements representatius del passat llunyà i proper, com és aquest cas, que han d’articular el futur i que hauran de configurar la Badalona del demà.

Es proposa un nou Bé d’Interès Local (BCIL) i seva la inclusió en una nova fitxa al Catàleg de Patrimoni aprovat definitivament el 27 de setembre de 1984: Fitxa F34. Distribuïdor d’aigua de mina de Dalt de la Vila.

Es considera el distribuïdor un element patrimonial pertanyent, pels seus valors, a un grup que aplega obres commemoratives, monuments, estàtues, làpides, escuts, emblemes, pedres heràldiques, creus de terme, fonts i tots els altres elements d’anàloga índole i es classificaria dins la categoria d’edificis tipus II del Catàleg existent.

Dins la proposta s’eliminen les condicions d’edificació de la franja qualificada d’equipament, que en el Planejament vigent eren de PB+1 (planta baixa + 1) i entraven en conflicte amb la realitat urbanística i arquitectònica de l’element que es cataloga. També s’eliminen els tipus d’equipaments vigents que eren del tipus sociocultural i religiós i esportiu i recreatiu.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans.

“Ciutats amigues de la gent gran” és un programa que ha impulsat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a favor de la salut i el benestar de les persones grans.

En aquest cas, amb l’ajut tècnic de la Diputació de Barcelona, el projecte “Badalona ciutat amiga de les persones grans” treballarà conjuntament amb tots els agents locals que actuen en aquest àmbit i dins del marc d’una xarxa mundial per assolir l’objectiu estratègic de potenciar l’envelliment actiu del conjunt de la ciutadania, millorant la qualitat de vida d’aquestes persones i vetllant per aquelles que puguin estar sotmeses a risc d’exclusió social.

El projecte treballarà entorn de vuit punts principals:

  - La participació social i cívica

  - La mobilitat i el transport

  - L’accessibilitat o l’ús dels espais públics i privat

  - L’habitatge

  - Els serveis socials i els de salut

  - Les relacions de suport i ajuda mútua

  - El respecte, les desigualtats i les condicions d’inclusió

  - La comunicació i la informació

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 22 de maig de 2019