Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebra aquest dimarts una sessió extraordinària i urgent

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebra aquest dimarts una sessió extraordinària i urgent.

La sessió començarà a les 14.30 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebra avui dimarts 21 de maig de 2019, a les 14.30 hores, una sessió extraordinària i urgent amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Aprovar l’acta número 4, corresponent a la sessió ordinària del dia 20 d’abril de 2019.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per un import total de 13.568,45 euros.

4. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor JULIA SANGES CAUM, per tal de satisfer les despeses per a la realització d'uns tallers de manualitats a la Plaça de la Plana al novembre i desembre de 2018.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de la CREU ROJA BARCELONÈS NORD, per tal de satisfer les depeses per a la realització d'un servei de prestació assistencial i atenció mèdica primària per a la jornada de dinamització comercial "Badalona Shops Open Night".

6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa Zenon Digital Radio, SL, corresponent al servei de manteniment del sistema de radiocomunicacions Tetra, pel servei de Guàrdia Urbana, any 2018, per import de 2.812,71 euros.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa CESPA, Gestión de Residuos, SAU, corresponent al servei de recollida i transport de contenidors per la eliminació de residus dels cementiris, per import de 1.488,83 euros.

8. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa AIGÜES DE BARCELONA, E.G.C.I.A, corresponent al consum d'aigua del cementeri de Sant Crist, mes de desembre 2018, per un import de 93,26 euros.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa AIGÜES DE BARCELONA, E.G.C.I.A, corresponent al consum d'aigua dels edificis d’educació, factura del mes de desembre 2018 per un import de 10.948,03 euros.

10. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de les factures relatives a serveis d’allotjament d’estància limitada 2018-2019.

11. Aprovar inicialment l’establiment del servei d’acolliment residencial d’urgència i del servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit per factures pendents del servei de vigilància de les platges 2018.

13. Aprovar inicialment el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

14. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i la factura derivada del conveni entre l’Ajuntament de Badalona i l’Agència Catalana de Certificació (integrat al Consorci AOC) per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre per l’any 2018.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, de les factures parcials corresponents al Servei de manteniment de software, Lot 2 BackupExec, LOT3 McAfee, LOT4 Wmware, LOT6 Adaudit, LOT 7 Citrix de l’any 2018.

16. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 24.211,12 euros de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

17. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA – per la quantitat de 1.745.134, 25 euros, corresponent a la facturació dels mesos de gener, febrer i marc 2018, per al servei de neteja d’Acció Social, Edificis Municipals, Equipaments Culturals i dels mesos de gener i febrer 2018 d’Equipaments Escolars.

18. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa INGEVIA, SL – per la quantitat de 16.918,07 euros – corresponent a la facturació de la reparació de diverses fonts públiques de boca a la ciutat de Badalona 2018.

19. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Aqualògic Solutions, SA per un import de 37,67 euros derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per serveis efectuats i no pagats en l’exercici corresponent.

20. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d’ENFOCA SOLUCIONS AVC, SL per un import de 1.104, 97 euros, corresponent a la revisió, manteniment i reparació de les lupes i microscopis de l’Escola del Mar i Escola de Natura 2018.

21. Aprovar inicialment la modificació del Pla General Metropolità al carrer de Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea (Centre de conservació i control de les Rondes).

22. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina del nucli medieval de Dalt de la Vila.

23. Aprovar l’actualització del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona.

24. Delegar en l’alcalde l’aprovació dels actes de tràmits - amb excepció d’aquells que estiguin ja delegats en el regidor corresponent com ara l’aprovació de factures – que puguin derivar de l’execució del contracte de subministrament d’energia elèctrica i de gas de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals de capital íntegrament municipal, així com de la determinació de la realització d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica durant la seva vigència.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per increment de les quotes comunitàries a la comunitat de propietaris del carrer Covadonga, 2-4.

26. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per l’increment de l’IPC 2018, de la renda del local del carrer La Costa, 13.

27. Aprovar la incorporació d’un bé a l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament de Badalona.

28. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de L’EMPRESA ENGIVERT, 41 SL – per la quantitat de 16.637,50 euros - corresponent a la facturació de la redacció d’un projecte d’adaptació instal·lacions enllumenat públic amb lampades de vapor de mercuri, millora de la il·luminació de la plaça Savador Allende, avinguda Morera, avinguda Bac de Roda i avinguda Sant Salvador de Badalona, 2018.

29. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa global de les Ciutats Amigues de les Persones Grans.

30. Autoritzar al Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que concedeixi una subvenció finalista pel projecte singular i excepcional anomenat "Pla Estratègic Bàsquet Joventut Badalona" a la Fundació Privada Joventut.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

31. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 3.876,84 euros a favor de ARC DESP ADV CONSULT, SLP corresponent a la factura 1/2018251.

32. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 2.420 euros a nom de Roca Junyent corresponent a la factura 17/2474.

33. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import de 190,00 euros a nom de Consejo General COSITAL, factura RA 180099, corresponent a la renovació subscripció CUNAL 2018.

34. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per a la tramitació del pagament factures a favor de Wolters Kluwer, SA.

35. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 14.065,85 euros a nom de ACORDIA ACR SL ELENA MORENO DURAN de les factures 1018 i 1019.

36. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per treballs per import total de 1.238,89 euros a nom de ANZIZU, LOPEZ Y CASTELLANOS PROCURADORES SLP corresponent als serveis de procuradoria en diversos procediments judicials.

37. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per un import de 5.388,90 euros a nom de LEFEBRE EL DERECHO, SA corresponent a la subscripció base de dades de consulta jurídica.

38. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures pels serveis de procuradoria en diversos procediments judicials.

39. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i la factura 41 per les despeses de defensa jurídica i jurisdiccional en el procediment del Tribunal del Jurat 20/2018 L.

40. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, corresponent a les inscripcions de funcionaris de la Guàrdia Urbana per assistència a cursos de formació, per un import total de 324,00 euros.

41. Aprovar les bases específiques generals i annexos de subvencions per concurrència competitiva per l'any 2019, i desestimar les al·legacions per fora de termini.

42. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

43. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, d'import total de 12.251,25 euros a nom de Roqueta Torras Advocats, corresponent al factura 306, per representació i defensa en l'àmbit civil i mercantil.

44. Aprovar la modificació del pressupost i/o de l'annex d'inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en base a consideracions d'eficàcia i eficiència en la gestió municipal.

Badalona, 21 de maig de 2019