Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona - 02/05/2019

Aquest dimarts 30 d’abril s’ha celebrat l’última sessió ordinària d’aquest mandat

Aquest dimarts 30 d’abril s’ha celebrat l’última sessió ordinària d’aquest mandat

Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial d'assignació de tipus i ordenació volumètrica de l'equipament del PERI del Gorg

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril la modificació puntual del Pla especial d'assignació de tipus i ordenació volumètrica de l'equipament del PERI del Gorg a l'illa compresa pels carrers Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i avinguda Marquès de Mont-roig.

L’objecte és modificar el Pla especial d’assignació de tipus i ordenació volumètrica de l’equipament sanitari-assistencial del PERI del Gorg, situat a al cantonada de Marquès de Mont-roig i Tortosa pel que fa referència al programa funcional. Es tracta d’un àmbit d’equipament privat per implantar una residència de gent gran. La iniciativa de la proposta és privada i la promou l la companyia Cel Urbà S.L.

El pla especial vigent que es modifica va ser aprovat l’abril de 2003. El Pla es va redactar adaptant una proposta arquitectònica ajustada a les necessitats d’un operador interessat en la implantació de l’equipament en el moment que es va redactar el pla especial, que no es va arribar a fer. La concreció detallada de tots els espais deixa sense gairebé cap tipus de llibertat projectual al promotor que vulgui portar a terme el desenvolupament del projecte, amb altres possibles solucions.

Aquesta situació ha propiciat l’estancament del desenvolupament de l’àmbit i és per aquest motiu que es proposa una modificació puntual reduint algunes de les acotacions que el pla especial vigent planteja, especialment de caràcter funcional, per a facilitar el seu desenvolupament donant més llibertat al possible operador que s’interessi en implantar-se a la parcel·la.

Executant el pla especial vigent, amb les modificacions que introdueix aquest pla especial es podrà tramitar l’autorització de les obres segons un projecte més flexible i simultàniament es farà la urbanització de la zona verda cedida a l’Ajuntament. Tot i ser privada, la residència comptarà amb un centre de dia com un servei més proper al barri. La zona verda pública urbanitzada per part del promotor privat contribueix a la millora de l’entorn.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM del nucli històric de Dalt de la Vila per ampliar l’espai arqueològic de la Casa de l’Heura

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril la modificació puntual del Pla general metropolità del nucli històric de Dalt de la Vila, als carrers de Sant Felip i d'en Rosés 9, de Lladó 69-71 i de Sant Josep i d'en Rosés 22-24.

La modificació es planteja amb l’objectiu de permetre l’ampliació de l’espai arqueològic de la Casa de l’Heura a les plantes baixes de les finques situades al carrer de Sant Felip i d’en Rosés núm. 9 i d’en Lladó núm. 69-71.

La Casa de l’Heura, que data d’època d’August (63 aC- 4 dC) i que va estar habitada fins a finals del segle I dC, segueix la distribució pròpia de les domus pompeianes, amb un atri al voltant del qual es distribueixen els diferents àmbits.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional del Pla especial d'ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent - Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril el Pla especial d'ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent - Polígon A del Port de Badalona. L’objecte del Pla especial és la formulació d’uns paràmetres urbanístics capaços de regular el volum edificable de les illes 11-12-13-14 del moll de Ponent. Es tracta d’una iniciativa de Club Residencial Metropolitan House, SL i FcyC, SLU que formulen aquest Pla especial d’ordenació de volums, per iniciativa privada.

La proposta millora la volumetria de les parcel·les i també significa una millora tipològica d’habitatges amb ventilació natural i/o creuada, un bon assolellament i bona orientació per a totes les tipologies.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC, PDiU i ICV-EUiA. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i Ciutadans es van abstenir.

Aprovació provisional del Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril el Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona. El Pla té per objecte la transformació d’usos de part de les parcel·les ubicades a l’illa definida pels carrers Alfons XIII, General Weyler, avinguda Marquès de Mont-roig i carrer Cervantes al barri de Gorg, d’acord amb les previsions contingudes en la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona, aprovat definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat en data 31 de març de 2015.

Concretament, l’objectiu és el canvi de percentatge de sostre residencial i complementari zonal, reduint el complementari i augmentant el residencial en una edificació que està en fase d’execució i urbanització de la zona verda pública.

L’increment de sostre d’habitatge comporta augmentar les reserves d’espais lliures i equipaments i l’obligació de destinar un 20% del la superfície construïda incrementada a habitatge protegit de règim general i un 10% a habitatge de preu concertat.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC, PDiU i ICV-EUiA. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i Ciutadans es van abstenir.

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port - CAP Gorg

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril el Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port - CAP Gorg. L’àmbit del pla és la parcel·la delimitada pels carrers Antoni Bori, Alfons XII i el passeig central del sector del Port. La parcel·la és una de les cessions d’equipament públic del Polígon A del Port de Badalona.

L’any 2013 es va aprovar un planejament que va definir l’ús sanitari-assistencial en aquesta parcel·la del barri del Gorg i en el mateix planejament es va fixar que aquesta parcel·la seria de titularitat de l’Institut Català de la Salud a canvi d’uns terrenys de l’Ajuntament a l’entorn de Can Ruti.

Aquest pla es formula a iniciativa d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA) i de l’Institut Català de la Salut. Amb 450 m² de superfície les condicions d’edificabilitat li permeten una superfície de sostre per a les diferents instal·lacions d’aproximadament 2000 m².

El Pla especial es redacta per poder preveure la integració de l’edifici d’equipament dins una illa destinada majoritàriament a edificació plurifamiliar. El que planteja el pla especial és establir unes estratègies de façana de l’equipament que garanteixin la seva integració en el conjunt de l’illa.

La implantació d’un nou Centre d’atenció Primària en aquest sector permet equilibrar el servei sanitari del barri, preveient per endavant l’augment del veïnat que el nou sector residencial representarà, amb més de 2000 nous habitatges.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional de la Modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril la modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç). La modificació es tramita per complir amb els pactes establerts en el Conveni entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’Institut Català del Sòl, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 30 d’octubre de 2018.

L’objecte d’aquest conveni és:

1. Establir un marc de col·laboració entre les parts per tal que, d'una banda, es permeti la continuïtat de la Fundació Badalona Capaç a la ciutat de Badalona en un nou emplaçament que millori substancialment I'actual i, d'altra banda, es faciliti l’execució de polítiques d'habitatge social a I'INCASOL.

2. Fixar l’articulació de les modificacions de planejament necessàries per possibilitar la consecució de I'objecte esmentat.

3. Establir les condicions per tal que I'INCASOL, I'Ajuntament i la Fundació Badalona Capaç facin les transmissions i cessions necessàries dels seus terrenys per permetre dur a terme l’execució del planejament i instruments de gestió urbanística que, en el seu cas, es tramitin i s’aprovin.

El conveni reconeix la importància de l’activitat de la Fundació Badalona Capaç i preveu impulsar els procediments pertinents per facilitar la continuïtat i millora de la implantació de la Fundació Badalona Capaç a Badalona. Tanmateix, especifica que l’INCASOL i l’Ajuntament de Badalona, tenen interès en desenvolupar accions concretes de política d’habitatge protegit en règim de lloguer.

Al conveni s’acorda que l’Ajuntament de Badalona es compromet a redactar i tramitar una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) als àmbits de l’avinguda del Marqués de Mont-roig i de la carretera de Pomar.

La Fundació és propietària de la finca de 4001 m2 situada a I'avinguda del Marquès de Mont-roig, en la que existeix I'edifici industrial on actualment desenvolupa la seva activitat (antic Centre d'lnvestigació de l’empresa CROS).

L'INCASOL és titular d'uns terrenys de superfície aproximada de 6.000 m2 situats a I'àmbit de Pomar, avinguda de la Cerdanya número 50, cantonada ctra. de Pomar s/n, de Badalona amb la qualificació d’equipament.

Al conveni les parts també acorden que la Modificació del Pla General Metropolita incorporarà un nivell d'ordenació detallada, amb la corresponent zonificació i paràmetres urbanístics que permetran, sempre d’acord amb la normativa d’aplicació, la seva execució directa mitjançant la tramitació dels instruments de gestió urbanística que corresponguin. Així mateix, per accelerar el procés urbanístic, es preveurà la tramitació simultània dels instruments de gestió respectius necessaris per a la seva execució.

Així, una vegada executives les modificacions de planejament objecte del Conveni i dels seus instruments de gestió es podran atorgar, si procedeix en raó dels projectes presentats, les corresponents llicències d'obres.

L’àmbit de l’instrument urbanístic el constitueix les dues finques aportades, i els espais públics d’entorn que l’Ajuntament inclou per tal de poder enllaçar les noves parcel·les en l’estructura dels teixits contigus.

En concret, l’instrument de planejament formula la proposta segons les següents previsions establertes en el conveni:

    • A l’àmbit de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, l’ordenació que proposa la MPGM mantindrà l’edificabilitat de 3.391,70 m2 i els usos permesos pel planejament vigent i es proposarà la implantació d’una nova edificabilitat de 10.000 m2 destinada íntegrament a habitatge protegit en règim general de lloguer (50%) i a habitatge protegit en règim concertat (50%) i la urbanització d’una zona verda de 2.001 m2 amb front a l’av. del Marquès de Mont-Roig i els carrers de Juli Galve Brusson i d’Alfons XII. L’ordenació volumètrica defineix un edifici de planta baixa i planta pis destinat a l’ús comercial i dos cossos de planta baixa i 12 plantes pis destinats a l’ús d’habitatge.

    • A l’àmbit de la carretera de Pomar la proposta presentada comporta la reordenació dels sòls qualificats de sistemes viari, de parcs i jardins urbans i d’equipament, per permetre la implantació d’un equipament privat destinat a la noves instal·lacions de la Fundació Badalona Capaç en una parcel·la de 4.036 m2 per edificar un sostre 3.100 m2 i un equipament de titularitat pública en una parcel·la de 655 m2 per edificar 1000 m2 de sostre. L’ordenació volumètrica defineix els dos edificis de planta baixa i planta pis. També queden qualificats d’equipament públic 720 m2 com a reserva, que podrà incorporar-se per ampliar els equipaments ja existents o crear-ne de nou tipus.

    • A l’àmbit de la carretera de Pomar s’ordena 2.507 m2 de zona verda lineal resseguint la traça de la riera de Montalegre.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de les activitats que desenvolupa el Club Nàutic Bétulo

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril declarar com a Bé Cultural d’Interès Local les activitats que desenvolupa el Club Nàutic Bétulo.

El dictamen indica que es considera convenient procedir per part de l’Ajuntament a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de les activitats que desenvolupa el Club Nàutic Bétulo donada la transcendència que suposa per a la ciutat preservar i fomentar les esmentades activitats que tenen una forta tradició a la ciutat i es consideren com a patrimoni cultural esportiu immaterial.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de defensa del Sistema Públic de Pensions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció per instar als partits que han aconseguit escó a les Eleccions Generals, que demanin als seus parlamentaris que defensin el Sistema Públic de Pensions.

La moció proposa els següents acords:

Primer. Que les pensions quedin blindades i garantides pels pressupostos generals de l’Estat mitjançant un repartiment equitatiu, via impositiva, de la riquesa que genera la massa productiva del nostre país.

Segon. Que es prioritzi una reforma fiscal progressista i una reforma laboral com a mesures necessàries perquè el sistema de pensions asseguri unes pensiones dignes i suficients.

Tercer. Que les pensions es revaloritzin anualment segons l’increment de l’IPC i s’elimini la bretxa per raons de gènere.

Quart. Que es doti la Llei de dependència dels recursos necessaris per atendre totes les demandes existents i aconseguir una oferta suficient de residencies públiques i altres serveis per a persones depenents.

Que l’estat aporti els fons als quals es va comprometre quan es va aprovar la Llei de Dependència. Instant a que els recursos que no hi han estat dedicats durant els anys transcorreguts, siguin transferits a la Generalitat perquè es puguin destinar al finançament de residències de gent gran, que no es duen a terme per manca de recursos.

Cinquè. Transmetre la present moció a tots els partits polítics, als sindicats, a la Coordinadora Estatal de las Marees de Pensionista, als grups polítics del Parlament espanyol i al Govern Central, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, als Casals de la Gent Gran de Badalona i a la Marea de Pensionistes de Badalona.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a recuperar els projecte d'ubicació del Museu del Còmic a l'edifici de la CACI de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció per a recuperar els projecte d'ubicació del Museu del Còmic a l'edifici de la CACI de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Badalona iniciï converses amb la Generalitat de Catalunya per tal de reprendre el projecte del Museu del Còmic a l’edifici de la Companyia Auxiliar del Comerç i la Indústria (CACI).

2. Que l’Ajuntament exigeixi a la Generalitat de Catalunya el compliment del conveni que ambdues administracions van signar el 20 de gener del 2010 per posar en marxa el Centre de les Arts del Còmic i la Il·lustració (CACI) on es va pressupostar l’equipament en 11,4 milions d’euros del quals 8 anaven a càrrec de la Generalitat de Catalunya i els restants 3,4 els assumia el consistori badaloní per a les tasques de consolidació d’estructures, façanes i cobertes.

3. Fer arribar aquesta moció a la Federació d'Institucions Professionals del Còmic (FICOMIC), a l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) i la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, PSC, ERC i el regidor d’Units per Avançar. Els grups municipals del PP, ICV-EUiA, Ciutadans i el regidor del Partit Demòcrata es van abstenir.

Moció per canviar el nom del carrer General Weyler pel de Neus Català

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció per canviar el nom del carrer General Weyler pel de Neus Català.

La moció proposa el següent acord per treure del nomenclàtor de la ciutat el nom del general Weyler i retre homenatge a la memòria i vida de resistència de Neus Català, considerant que mereix un espai amb el seu nom a Badalona.

1- Proposar, a la Comissió del Nomenclàtor, la modificació del nom del carrer General Weyler pel de Neus Català.

La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de GBC, PSC, ERC, PDiU i ICV-EUiA. El grup municipal del PP va votar en contra.

Moció sobre la situació de l'avinguda Cerdanya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció sobre la situació de l'avinguda Cerdanya.

La moció proposa els següents acords:

1-Que l’avinguda Cerdanya quedi alliberada de l’ocupació dels camions de neteja de l’empresa FCC.

2-Que aquesta via torni a ser pública i pugui ser utilitzada amb normalitat pels veïns i veïnes dels barris de Bufalà, Pomar i Morera.

3-Que es regularitzi de forma correcta la circulació d’aquest avinguda i es fixin les senyalitzacions necessàries per fer compatible la circulació dels vianants amb la dels vehicles.

4-Que es produeixi la rehabilitació de la zona i que es netegi tot el paviment que ha quedat greument afectat.

5-Que es faci una actuació immediata sobre els efectes de la contaminació que durant tots aquests anys ha estat afectant greument les nostres platges.

La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de PP, GBC, PSC, ERC, PDiU i ICV-EUiA. El grup municipal de Ciutadans es va abstenir.

Moció pel manteniment de la capacitat productiva de les plantes de Nissan a Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció pel manteniment de la capacitat productiva de les plantes de Nissan a Catalunya.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Expressar el suport i solidaritat de l’Ajuntament de Badalona a totes les treballadores i treballadors de les plantes de Nissan a Barcelona i Montcada i Reixach.

Segon.- Instar a la direcció de Nissan a negociar per buscar un futur industrial, una garantia d'ocupació i unes prejubilacions dignes i amb garanties per als treballadors i treballadores de Nissan.

Tercer.- Instar a la direcció de Nissan a apostar per la innovació i l’augment de la producció amb nous models de la companyia en les plantes de Barcelona i Montcada, plantes que es troben entre les més productives de la multinacional.

Quart.- Comunicar aquests acords a la direcció de Nissan, al seu Comitè d’Empresa i a totes les seves seccions sindicals.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist.

La moció proposa els següents acords:

1. Reparar i posar en funcionament les rampes mecàniques del carrer Cuba i garantir el seu correcte manteniment d’ara endavant.

2. Garantir el bon manteniment de les noves infraestructures d’accessibilitat, com les futures escales del carrer Fortuny.

3. Realitzar la poda de l’arbrat del barri i garantir el bon manteniment del verd urbà existent a les places i carrers.

4. Planificar i portar a terme mesures de pacificació del trànsit del barri, tant als carrers interiors com a les principals vies de circulació.

5. Planificar i eliminar les barreres arquitectòniques al barri, amb especial atenció a les voreres, i garantir el bon manteniment de l’asfalt dels carrers.

6. Donar a conèixer els acords presos al veïnat del barri i al seu teixit associatiu, així com als mitjans de comunicació locals.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Demanar a totes les forces polítiques de Badalona que llurs discursos electorals es facin amb respecte i ponderació vers les diversitats d'orígens, cultures i tradicions religioses.

Segon.- Que cap discurs electoral caigui en la irresponsabilitat d’utilitzar missatges exclusivistes i racistes o xenòfobs.

Tercer.- Demanar un posicionament públic en el Ple Municipal de Badalona per tal de ser emparats en l’acord signat per totes les forces polítiques al Parlament de Catalunya el passat dia primer d’abril.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 2 de maig de 2019