Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26/03/2019

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26/03/2019.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de març

El Ple aprova la verificació del nou Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 (Giró).

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, el text refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (PGM) al carrer de Jaume Ribó 35-39 de Badalona, formulada per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona i presentada per l’empresa del grup Giró GIMAR, S.L, amb l’objectiu de permetre l’ampliació de les oficines corporatives del grup Giró, implantades al barri de Canyadó des de l’any 1971.

La Modificació de PGM proposa la transformació d’ús industrial a oficines, de 2.649,50 m2. Així mateix la proposta implica un increment d’edificabilitat de 312,25 m2 de sostre destinat a l’ús d’oficines.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Partit Demòcrata i Units per Avançar, ICV-EUiA i Ciutadans. El Grup Municipal del PP s’ha abstingut.

Aprovada inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l'ampliació del Cementiri de Sant Pere

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l'ampliació del Cementiri de Sant Pere.

L’objectiu de la Modificació del PGM és el canvi de localització de les qualificacions urbanístiques de sistema de parcs i jardins urbans i d’equipament sanitari-assistencial (cementiri) per resoldre urbanísticament l’ampliació del Cementiri de Sant Pere i poder executar les obres de reparació i ampliació de la zona de columbaris.

L’actuació consisteix en ajustar les qualificacions urbanístiques dels límits del cementiri que es troba entre el turó d’en Seriol i la vessant sud del futur parc de la Mediterrània qualificats de 6c, així com adequar urbanísticament el vial d’accés al cementiri que dona accés al parc de la Mediterrània i que segons el planejament vigents és equipament.

És una actuació de voluntat pública que busca el manteniment del sols públics adequant-los a l’ús del servei de cementiri i de millora del paisatge que aspira al manteniment i equilibri en un entorn més ampli.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Badalona, l’INCASÒL i la Fundació Badalona Capaç

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i la Fundació Badalona Capaç

El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2018, va acordar aprovar la minuta del conveni a signar entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’INCASÒL i els seus annexos, per tal de concertar les actuacions necessàries per dur a terme l’operació de proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials a Badalona. Dins el període d’informació pública s’han presentat diverses al·legacions.

El dictamen que s’ha presentat per a la seva aprovació desestima la totalitat de les al·legacions presentades i proposa aprovar definitivament el text del conveni entre l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç que es planteja amb els següents objectius:

1- Establir un marc de col·laboració entre les parts per tal que, d’una banda, es permeti la continuïtat de la Fundació Badalona Capaç a la ciutat de Badalona en un nou emplaçament que millori substancialment l’actual i, d’altra banda, es faciliti l’execució de polítiques d’habitatge social a l’INCASÒL.

2- Fixar l’articulació de les modificacions de planejament necessàries per possibilitar la consecució de l’objecte esmentat a l’anterior apartat.

3- Establir les condicions per tal que l’INCASÒL, l’Ajuntament i la Fundació Badalona Capaç facin les transmissions i cessions necessàries dels seus terrenys per permetre dur a terme l’execució del planejament i instruments de gestió urbanística que, en el seu cas, es tramitin i s’aprovin.

El conveni reconeix la importància de l’activitat de la Fundació Badalona Capaç i preveu impulsar els procediments pertinents per facilitar la continuïtat i millora de la implantació de la Fundació Badalona Capaç a Badalona.

Tanmateix, especifica que l’INCASÒL i l’Ajuntament de Badalona tenen interès en desenvolupar accions concretes de política d’habitatge protegit en règim de lloguer.

D’una banda, al conveni s’acorda que l’Ajuntament de Badalona es compromet a redactar i tramitar una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) als àmbits de l’avinguda del Marqués de Mont-roig i de la carretera de Pomar.

A l’àmbit de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, l’ordenació que proposarà la MPGM mantindrà l’edificabilitat de 3.391,70 m2 i els usos permesos pel planejament vigent i es proposarà la implantació d’una nova edificabilitat de 10.000 m2 destinada íntegrament a habitatge protegit en règim general de lloguer (50%) i habitatge protegit en règim concertat (50%) i la urbanització d’una zona verda amb front a l’avinguda del Marquès de Mont-roig i els carrers de Juli Galve Brusson i d’Alfons XII. En aquest àmbit es proposarà una alçada màxima de les edificacions de planta baixa més 12 plantes pis.

A l’àmbit de l’avinguda del Marquès de Mont-roig la proposta presentada planteja una actuació aïllada de dotació: redueix la superfície de la zona d’ordenació volumètrica (18), defineix una zona verda (6b) de 2.000 m2 de superfície amb front a l’avinguda del Marquès de Mont-roig i als carrers d’Alfons XII i de Julio Galve Brusson, manté el sostre edificable de 3.371,70 m2 d’ús comercial definit al planejament vigent i incrementa 10.000 m2 el sostre edificable, per destinar-lo íntegrament a habitatge protegit de règim general de lloguer i de règim concertat. L’ordenació volumètrica defineix un edifici de planta baixa i planta pis destinat a l’ús comercial i dos cossos d’onze plantes destinats a l'ús d’habitatge.

A l’àmbit de la carretera de Pomar la proposta presentada comporta la reordenació dels sòls qualificats de sistemes viari (5), de parcs i jardins urbans (6b) i d’equipament (7), per permetre la implantació d’un equipament privat destinat a la noves instal·lacions de la Fundació Badalona Capaç i un equipament de titularitat pública. L’ordenació volumètrica defineix dos edificis de planta baixa i planta pis destinats a equipament públic i equipament privat respectivament.

D’altra banda, a la parcel.la d’equipament de titularitat pública d’ús sanitari assistencial, resultant de la MPGM a l’àmbit de la carretera de Pomar, l’Ajuntament de Badalona es compromet a construir una edificació de planta baixa d’uns 500 m2 destinada a l’ús sanitari assistencial en règim de concessió, que haurà d’estar finalitzat al mateix temps que la nova seu de BDN Capaç.

L'interès públic de la Modificació del Pla General Metropolità que es compromet a redactar i tramitar l’Ajuntament de Badalona es justifica per la necessitat de facilitar la continuïtat i millora de la implantació de la Fundació Badalona Capaç a Badalona i desenvolupar accions concretes de política d’habitatge protegit en règim de lloguer.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Partit Demòcrata i Units per Avançar, ICV-EUiA i PP. El Grup Municipal Ciutadans s’ha abstingut.

S’aprovar la creació d’una Comissió informativa especial per a la recerca d’arxius d’històries clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, la creació de la Comissió informativa especial per a la recerca d’arxius d’històries clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

La finalitat de la Comissió és la de dotar d’eines per la localització d’arxius, recopilació d’informació i elaboració de resposta, a les persones afectades que formulin a nivell local sol·licituds d’informació disponible als arxius d’històries clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

S’ha aprovat que els membres de la Comissió informativa permanent de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut es constitueixin en membres d’aquesta Comissió informativa especial.

Recordem que el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió de 26 de febrer de 2019 una moció de suport a les víctimes del robatori de nens i nenes, presentada pels grups municipals d’ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Moció per a la regularització urbanística del carrer Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer.

La moció proposa els següents acords:

1- Instar al Govern municipal a avaluar els costos de l’expropiació de les superfícies que impedeixen l’alineament correcte del carrer de Tànger per procedir a la correcta urbanització i alineació del mateix.

2- Actuar d’ofici i de forma urgent per instal·lar una tanca de protecció al carrer de Tànger costat llevant evitant així possibles caigudes cap als patis de les cases de l’avinguda d’en Martí Pujol.

3- Instar al Govern municipal a projectar la urbanització de la fase pendent del parc Nelson Mandela.

4- Instar al Govern municipal a redactar i presentar a la Plataforma Veïnal del Parc Nelson Mandela un estudi de mobilitat del sector que prevegi l’augment de circulació que comportarà l’obertura del nou tram del lateral de l’autopista.

5- Instar al Govern municipal a informar a la Plataforma Veïnal del Parc Nelson Mandela sobre el planejament previst de la nova promoció d’habitatges que es construirà al torrent de la Batllòria.

6- Informar d’aquests acords a la Plataforma Veïnal del Parc Nelson Mandela, l’AV de Montigalà, l’AV de Bufalà i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures de seguretat per evitar accidents en aquest carrer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures de seguretat per evitar accidents en aquest carrer.

La moció proposa els següents acords:

1- Instar al Govern municipal a iniciar el procés d’expropiació de les superfícies que impedeixen l’alineament correcte del carrer de Tànger per procedir a la correcta urbanització i alineació del mateix.

2- Actuar d’ofici i de forma urgent per instal·lar una tanca de protecció al carrer de Tànger costat llevant evitant caigudes cap als patis de les cases de l’avinguda d’en Martí Pujol.

3- Instar al Govern municipal a projectar la urbanització de la fase pendent del parc de Nelson Mandela.

4- Instar al Govern municipal a redactar i presentar a la Plataforma Veïnal del Parc de Nelson Mandela un estudi de mobilitat del sector que prevegi l’augment de circulació que comportarà l’obertura del nou tram del lateral de l’autopista.

5- Instar al Govern municipal a informar a la Plataforma Veïnal del Parc de Nelson Mandela sobre el planejament previst de la nova promoció d’habitatges que es construirà al Torrent de la Batllòria.

6- Informar d’aquests acords a la Plataforma Veïnal del Parc de Nelson Mandela, l’AV de Montigalà, l’AV de Bufalà i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, Ciutadans, PSC, ERC, Partit Demòcrata i Units per Avançar i ICV-EUiA. El Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra.

Moció en defensa del model pedagògic integral de l'Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció en defensa del model pedagògic integral de l'Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo (EASD Pau Gargallo).

La moció proposa els següents acords:

1- Donar suport a les demandes i reivindicacions que impulsa la comunitat de l’EASD Pau Gargallo.

2- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un replantejament de la supressió de línies de batxillerat.

3- Formar part com a Ajuntament de l’elaboració d’un pla d’actuació factible i consensuat amb el Departament i l’EASD Pau Gargallo que aporti solucions a llarg termini.

4- Demanar al Departament d’Ensenyament una partida pressupostària extraordinària destinada a adequar tot l'edifici.

5- Traslladar aquest acord a la direcció de serveis territorials de Barcelona del Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al claustre de l’EASD Pau Gargallo, als sindicats CGT, UGT, CCOO i a FAMPAS.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció per l'educació pública i de qualitat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció per l'educació pública i de qualitat.

La moció proposa els següents acords:

1- Que l’Ajuntament es comprometi a identificar, indexar i localitzar les mancances en equipaments i d’altres recursos i necessitats dotacionals en tots els cicles de les etapes escolars - 0 a 3 , primària, secundària i batxillerats- per zones. Elaborar amb aquesta informació un document marc que tingui prioritat i vigència en els plans d’actuació dels governs locals, amb indiferència de la seva composició.

2- Impulsar un pacte de ciutat a partir de la documentació recopilada que compti amb la comunitat educativa, i serveixi per fer efectiva la planificació educativa a curt, mitjà i llarg termini.

3- Fer efectiva la comissió de planificació acordada amb la Conselleria, amb un calendari programat i bloquejat, que respecti els terminis i es comporti com a front comú amb perspectiva de ciutat per fer complir les conclusions i prioritats del document marc.

4- Crear un espai conjunt Ajuntament –Generalitat- comunitat educativa per blindar els acords amb el Departament d’Ensenyament des del convenciment que la inversió en i la defensa de l’ensenyament públic és en la màxima garantia en pro de la igualtat d’oportunitats i de la cohesió social.

La moció s’ha aprovat per unanimitat

Moció de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes.

La moció proposa els següents acords:

1- Demanar al Govern municipal que, donat que ja hi ha una data concretada, facilitada pel Jutjat per permetre l’accés dels tècnics de la Caixa al local, que es planifiqui adequadament aquesta visita i que es donin totes les facilitats, perquè la Fundació pugui fer l’estudi necessari per analitzar i projectar les obres d’insonorització i adaptació del local.

2- Que tècnics d’Urbanisme aprofitin aquesta data per inspeccionar el local i puguin preveure, amb temps, si hi ha elements que poden dificultar o impedir la concessió de la futura llicència d’obertura i, d’aquesta manera, puguin ser comunicats a «la Caixa», perquè els incorporin al seu projecte d’obres.

3- Atenen que una part important de les activitats del Casal ara s’estan fent en altres equipaments municipals, lluny de Can Mercader, el que està provocant molèsties als socis i sòcies de l’ entitat; des de l’Ajuntament es doni instruccions als departaments afectats perquè prioritzin i agilitzin tots els tràmits adreçats a poder procedir a la reobertura del Casal en el termini més breu possible.

4- Que si surt qualsevol tema que posi en qüestió aquest objectiu s’informi de forma immediata la Junta del Casal per analitzar, conjuntament, la formula per a resoldre’l.

5- Que treballin per trobar el consens necessari per dur a terme les millores que calguin per tal de preservar la bona convivència entre els veïns i veïnes de Can Mercader i el Casal.

La moció s’ha aprovat amb el fot favorable de tots els grups municipals.

Moció per instar a l'Ajuntament de Badalona a sol·licitar la subvenció per l’adquisició d'habitatges oferta per la Diputació de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció per instar a l'Ajuntament de Badalona a sol·licitar la subvenció per l’adquisició d'habitatges oferta per la Diputació de Barcelona.

La moció proposa el següent acord:

1- Instar al Govern municipal a concórrer a la sol·licitud de les subvencions per a l’adquisició d’habitatges, oferta per l’Oficina de l’Habitatge de la Diputació de Barcelona.

La moció s’ha aprovat amb el fot favorable de tots els grups municipals.

Moció per a l'aprovació de l'ordenança reguladora dels encants municipals i millora de les seves condicions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció per a l'aprovació de l'ordenança reguladora dels encants municipals i millora de les seves condicions.

La moció proposa els següents acords:

1- Exigim que el Govern municipal porti a aprovació l’Ordenança Municipal d’Encants per a que pugui ser debatuda i, si s’escau, aprovada al Ple Municipal de l’Ajuntament.

2- Crear una Comissió de seguiment de l’Ordenança Municipal i de funcionament dels encants amb la representació corresponent dels grups municipals de l’Ajuntament i l’Associació de Marxants de Badalona, que s’haurà de constituir i convocar com a mínim dos vegades a l’any.

3- Millora de les infraestructures necessàries als espais on s’ubiquen regularment els encants, com són els lavabos WC d’ús públic, els punts de llum, els accessos i l’estat de la via pública.

4- Recuperar la unitat de la Guàrdia Urbana als encants municipals, amb un mínim de quatre agents i un comandament com ja va existir al mandat de 2011 a 2015.

5- Estudiar el trasllat dels encants municipals del dissabte a un altre espai de la ciutat, preferiblement per sota de l’autopista C-31.

6- Informar del resultat d’aquesta moció a l’Associació de Marxants de Badalona i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb el fot favorable de tots els grups municipals.

Presa de possessió del càrrec del nou regidor Blas García Vaquero

Blas García Vaquero ha pres possessió del càrrec com a nou regidor del Grup Municipal Socialista en el Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019

Blas García Vaquero, va nèixer a Badajoz l’any 1952, està casat i és pare d’una filla i d’un fill. Amb 20 anys es va traslladar a Catalunya. Funcionari de la Diputació de Barcelona des de l’any 1977. A final de la dècada dels 70 s’instal·la al barri de Llefià de Badalona on participa activament en l’organització del primer club de motoristes d’aquesta ciutat i en l’impuls de la construcció d’un aparcament subterrani d’iniciativa veïnal. Als anys 90 es vincula al PSC i en els mandats de l’alcaldessa Maite Arqué i de Jordi Serra treballa com a coordinador d’Alcaldia i coordinador d’Urbanisme.

Gran aficionat a la pràctica de l’atletisme ha estat president del Club d’Atletisme de la Diputació de Barcelona des de la seva creació i fins a la seva jubilació, l’any 2015. L’altra seva gran passió és la música, i concretament, tocar la bateria. Ha format part de diversos grups musicals des que tenia 15 anys.

La presa de possessió del nou regidor es produeix després de la renúncia formulada el passat mes de febrer per la senyora Concepción Botey i Teruel a l'acta de regidora de l'Ajuntament de Badalona.

Badalona, 27 de març de 2019