Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 26 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 26 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 26 de març, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 2 corresponent a la sessió ordinària de 26 de febrer de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar la relació de llocs de treball del Patronat de la Música de Badalona.

3. Aprovar l'adhesió al "Protocol General d'Adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d'Educació Especial".

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

4. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, la despesa i la factura relativa a la quota de l'any 2017 de la Federación Española de Municipios y Provincias.

5. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, la despesa i les factures presentades per l'empresa Cos Serveis Informàtics, SL, en concepte del manteniment i reparació de microinformàtica i manteniment anual dels servidors.

6. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats i la factura per la prestació del servei esportiu de monitoratge a les instal·lacions esportives municipals durant el desembre de 2018.

7. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d’exercicis tancats per factures corresponents a l'exercici 2018.

8. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats pel manteniment de la semaforització de l'1 al 31 de desembre 2018.

9. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats a favor de ACSA Obras e Infraestucturas SA, pel servei de reparació i construcció de claveguerons de diverses factures.

10. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, pel pagament de derrames extraordinàries 2018 i quotes comunitàries de la Comunitat de propietaris c/ Navas de Tolosa, 1.

11. Aprovar la verificació del nou Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 (Giró).

12. Resoldre l'al·legació presentada a l'expedient de suspensió de llicències per a les noves implantacions de l'ús col·lectiu privat destinades a clubs i/o associacions de fumadors en tot el terme municipal de Badalona.

13. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del Cementiri de Sant Pere -nous columbaris-.

14. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament, Incasòl i Fundació Badalona Capaç.

15. Ratificar la documentació relativa a l' Inventari de béns Immobles 2019.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

16. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els Tinents d'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes febrer de 2019.

17. Aprovar l'acord de Mesa General de Negociació conjunta en matèries comunes de 1/2/2019 pel que es va acordar la modificació de la documentació a aportar per part dels empleats/des sol.licitants de l'ajut social per fills amb alta capacitat intel·lectual.

18. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d'exercicis tancats corresponents a Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo SLU CIF B6473452-8.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19. Aprovar la creació d’una Comissió Informativa Especial per a la recerca d’arxius d’Històries Clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

20. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per la regularització urbanística del carrer Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar a l'ajuntament de Badalona a sol·licitar la subvenció per l'adquisisció d'habitatges oferta per la Diputació de Barcelona.

3. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Socialista per a l'aprovació de l'ordenança reguladora dels encants municipals i millora de les seves condicions.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures de seguretat per evitar accidents en aquest carrer

5. Moció que presenten els gups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA en defensa del model pedagògic integral de l'EASD Pau Gargallo.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la prohibició de l'ús de globus com a material de propaganda electoral.

7. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per l'educació pública i de qualitat.

8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 22 de març de 2019