Twitter Facebook Instagram Youtube

Fins a l’11 d’abril es poden sol·licitar les ajudes per al pagament del lloguer a joves d’entre 18 i 35 anys

Fins a l’11 d’abril es poden sol·licitar les ajudes per al pagament del lloguer a joves d’entre 18 i 35 anys.

Les peticions es poden presentar a l'Oficina Local d'Habitatge

L’import dels ajuts serà d’un màxim de 200 euros per mensualitat, amb el límit de 2.400 euros anuals

Fins al dijous 11 d’abril està obert el termini per sol·licitar les noves ajudes per subvencionar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent a joves d’entre 18 i 35 anys de Badalona. L’import dels ajuts serà d’un màxim de 200 euros per mensualitat, amb el límit de 2.400 euros anuals.

Les sol·licituds de la subvenció es poden presentar a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), situada a l'avinguda Alfons XIII cantonada amb carrer Ponent (Palau Municipal d’Esports), en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte disponible en aquestes oficines i a la pàgina web de l’OLH de Badalona, www.olh.cat.

L’atenció presencial per tramitar la sol·licitud a l’OLH es realitzarà exclusivament mitjançant cita prèvia, que caldrà concertar en el telèfon 93 461 04 18.

Requisits per obtenir els ajuts

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones que les sol·licitin han de complir els requisits que s'indiquen a continuació:

  - Que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  - Tenir la residència legal.

  - Ser titular, en qualitat d'arrendatàries, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de l’ajut; que aquest hagi estat signat entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018; que constitueixi el seu domicili habitual i permanent; i estar-hi empadronades.

  - Tots els arrendataris que constin al contracte d’arrendament, han d’estar empadronats a l’habitatge arrendat, en el moment de presentació de la sol·licitud i romandre empadronats al llarg de tot el període de concessió de l’ajut.

  - Que els ingressos de la unitat de convivència no siguin superiors a 2,80 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya actualitzat (IRSC) ponderat.

  - Que els ingressos de la unitat de convivència siguin suficients per pagar la renda de lloguer.

  - No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros mensuals.

  - Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

  - Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca.

  - Els membres de la mateixa unitat de convivència únicament podran presentar una sol·licitud d’ajut.

  - Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Badalona, 18 de març de 2019