Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona subvencionarà el pagament del lloguer d’habitatges a joves d’entre 18 i 35 anys amb un màxim de 200 euros mensuals

L’Ajuntament de Badalona subvencionarà el pagament del lloguer d’habitatges a joves d’entre 18 i 35 anys amb un màxim de 200 euros mensuals.

El termini per presentar les sol·licituds d’ajuts a l’Oficina Local d’Habitatge s’obre el 18 de març i finalitza el 12 d’abril

La primera tinenta d’Alcaldia i regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge, Teresa González, ha presentat aquest dilluns les noves ajudes per subvencionar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent a joves d’entre 18 i 35 anys de la ciutat per facilitar-ne la seva emancipació. Les sol·licituds d’ajuts es poden presentar a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) des del dilluns 18 de març fins al divendres 12 d’abril.

En una roda de premsa feta a la seu del Badiu Jove, un equipament municipal juvenil on es concentren diferents serveis i programes, la primera tinenta d’Alcaldia ha explicat que l’import dels ajuts serà d’un màxim de 200 euros per mensualitat, amb el límit de 2.400 euros anuals. Teresa González ha afirmat que “aquestes ajudes són una demostració de l’aposta d’aquest govern en temes d’habitatge. Amb aquesta mesura fomentem l’emancipació dels més joves i l’Ajuntament col·labora a poder mantenir una qualitat de vida necessària per al desenvolupament personal i professional durant aquesta etapa de la vida. També evitem que més joves marxin de la ciutat a la recerca de preus més assequibles”.

Requisits per obtenir els ajuts

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones que les sol·licitin han de complir els requisits que s'indiquen a continuació:

  • Que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  • Tenir la residència legal.

  • Ser titular, en qualitat d'arrendatàries, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de l’ajut; que aquest hagi estat signat entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018; que constitueixi el seu domicili habitual i permanent; i estar-hi empadronades.

  • Tots els arrendataris que constin al contracte d’arrendament, han d’estar empadronats a l’habitatge arrendat, en el moment de presentació de la sol·licitud i romandre empadronats al llarg de tot el període de concessió de l’ajut.

  • Que els ingressos de la unitat de convivència no siguin superiors a 2,80 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya actualitzat (IRSC) ponderat.

  • Que els ingressos de la unitat de convivència siguin suficients per pagar la renda de lloguer.

  • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros mensuals.

  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca.

  • Els membres de la mateixa unitat de convivència únicament podran presentar una sol·licitud d’ajut.

  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Informació i presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuts es presentaran a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), situada a l'avinguda Alfons XIII cantonada amb carrer Ponent (Palau Municipal d’Esports), en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte disponible en aquestes oficines i a la pàgina web de l’OLH de Badalona, www.olh.cat.

L’atenció presencial per tramitar la sol·licitud a l’OLH es realitzarà exclusivament mitjançant cita prèvia, que caldrà concertar en el telèfon 93 461 04 18.

Badalona, 4 de març de 2019