Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració de compromís en l’establiment de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, treballadors/es de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat a l’inici de la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de febrer de 2019 una Declaració de compromís en l’establiment de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, treballadors/es de l’Ajuntament de Badalona, segons la qual es compromet a:

1.- Promoure una organització que fomenti la igualtat d’oportunitats i de promoció entre dones i homes i que implica a tota l’organització en el seu impuls i la seva consolidació.

2.- Integrar tota la plantilla en el desenvolupament d’accions a favor de la igualtat d’oportunitats, amb la negociació prèvia de les i dels representants legals dels professionals, garantint que tot el personal coneixerà i participarà d’aquestes polítiques. A aquest efecte, es faran unes sessions de presentació del Pla d’Igualtat entre tots els membres de la plantilla municipal.

3.- Garantir una igualtat d’oportunitats real en l’accés a qualsevol lloc de treball i la promoció professional, potenciant la incorporació de l’altre sexe en aquells llocs en què es troba menys representat.

4.- Garantir que a l’organització hi ha un tracte igualitari en matèria retributiva entre personal sense cap mena de discriminació per raó de sexe, directa o indirecta. «A igual feina, igual sou»

5.- Garantir que les treballadores i els treballadors rebin un tracte igualitari pel que fa a les condicions laborals (tipologia de contractes, condicions horàries, tipus de jornada, formació, etc..)

6.- Incorporar accions per tal d’avançar cap a una millor organització del temps de treball que permeti la conciliació de la vida personal i laboral, modificant, si és el cas, el conveni col.lectiu vigent, per permetre una millor organització dels temps de treball en funció de les necessitats personals.

7.- Garantir que es crearà el lloc de treball d’Agent d’igualtat, amb les funcions recollides a l’article 9.2 de la llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

8.- Avaluar la informació relativa a la prevenció de riscos laborals tenint en compte les diferències d’exposició als riscos que es poden donar per raó de sexe entre treballadores i treballadors i actuant en conseqüència, formant i millorant les condicions de treball.

9.- Garantir que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància, establint a l’efecte un règim sancionador.

10- Incorporar aquests principis d’igualtat en totes les licitacions d’empreses prestadores o concessionàries amb les quals aquesta Administració manté relacions.

11.- Desenvolupar els 11 àmbits d’intervenció recollits en el Pla d’Igualtat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de desembre de 2017.

Els principis enunciats es portaran a la pràctica amb la implantació d’aquest Pla d’Igualtat Intern de Gènere de l’Ajuntament de Badalona 2017-2020, i/o amb les seves actualitzacions i revisions futures, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real d’oportunitats entre dones i homes.

Per a dur a terme la implantació del Pla d’Igualtat es comptarà amb la representació legal dels treballadors i treballadores, en tot el procés de definició, desenvolupament, seguiment i avaluació.

El document es va aprovar per unanimitat.

Badalona, 27 de febrer de 2019